Nytt avtal med Sveriges Ingenjörer avseende tjänstemän

Nytt avtal med Sveriges Ingenjörer avseende tjänstemän för tiden 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016

OBSERVERA!

Avtalet med Unionen är ännu inte klart. De förhandlingarna fortsätter den 26 och 29 april 2013.

 

Den 18 april 2013 träffade Medieföretagen ett nytt avtal med Sveriges Ingenjörer om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän för tiden 1 maj 2013 – 30 april 2016.

Överenskommelse i sin helhet inklusive bilagor kan läsas här.

• Avtalsperiod 36 månader med ett avtalsvärde om 6,8 %.
• Lönerevisionsdatum med pott för fördelning;
1 maj 2013, 2,0 %, 1 maj 2014, 2,3% och den 1 maj 2015, 2,5%.

• Allmänna villkor:
- Övertidsersättning i form av extra semester kan för nyanställda endast  bytas mot fem extra semesterdagar utöver lagens 25.
- en ytterligare föräldralönemånad

• Arbetsgrupper för att utveckla avtalet

Löneökningarna gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer eller annat Saco-förbund på företag där avtalet med Sveriges Ingenjörer är inkopplat. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på akademiker som inte är medlemmar i någon facklig organisation förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.

1. LÖNER

Lönebildning enligt bilaga 1.

För företag där kollektivavtalet inte är inkopplat, gäller vad som är individuellt överenskommet.

Löneavtalet gäller samtliga akademiker som är medlemmar i något akademikerförbund. Detta har förtydligats i löneavtalet.

Om vare sig lokala eller centrala parter enas om lönerevisionen fördelar arbetsgivaren löneökningarna vilka fastställts till en nivå motsvarande 2,0 % för 2013, 2,3 % för 2014 och 2,5 % för 2015.

Förhandlingsordning,

Lokala förhandlingar ska för 2013 påbörjas i så nära anslutning till revisionsdatum som möjligt och vara avslutade senast den 14 oktober 2013. Eventuell central förhandling ska begäras senast den 28 oktober 2013.

Finns inte någon lokal akademikerförening vid företaget övergår partsställningen på arbetstagarsidan till den enskilde medlemmen.

2. ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Bilaga 2 till överenskommelsen. Följande ändringar sker i de allmänna anställningsvillkoren:

4.1.1

Övertidsersättning i form av extra semester kan för nyanställda endast  bytas mot fem extra semesterdagar utöver lagens 25.

11.5.2 Föräldralönens storlek

I punkt 11.5.2. införes ett ytterligare steg som innebär att föräldralön utges med sex månadslöner minus 180 föräldralöneavdrag för den som varit anställd i fem eller fler år för föräldraledighet som inleds efter den 30 april 2013.

Arbetsgrupper

Vi har tillsammans med Sveriges Ingenjörer enats om arbetsgrupper som under avtalsperioden ska arbeta med att försöka utveckla och modernisera avtalet. Grupperna är på följande områden: Moderna kollektivavtal, Det gränslösa arbetet och Lönebildning.