Avtal med SEKO för personal i Skärgårdstrafik!

Samtliga stridsåtgärder återkallas omedelbart. Det nya avtalet gäller för tiden 1 oktober 2013 till och med den 30 september 2016.

 På måndagen den 11 november 2013 träffade Almega Tjänsteföretagen, efter medling, ett nytt avtal med SEKO om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 oktober 2013 – 30 september 2016. Uppgörelsen innebär att SEKO:s och Almega Tjänsteföretagens samtliga stridsåtgärder är återkallade. Läs överenskommelsen här.

Det nya avtalet innebär:

 • Avtalsperiod 36 månader 
 • En uppräkning av tariffer och tillägg med 2,0% från den 11 november 2013, d v s inga retroaktiva ersättningar från och med 1 oktober skall betalas.  Från och med den 1 oktober 2014 respektive 2015 räknas tarifferna upp med 2,25% respektive 2,5% (nya uppräknade tariffer och tillägg skickas ut senare).
 • Tredje avtalsåret är uppsägningsbart dock senast den 30 juni 2015. 
 • Parterna är ense om att arbetsgivarens avgifter till SEKO sjöfolk för utbildning av fackliga förtroendemän, arbetsmiljöutbildning, TFF mm utgör 90 kr per anställd och månad. 
 • Parterna är överens om att anta den mellan Svenskt Näringsliv och LO träffade överenskommelsen om att införa en försäkring om kompletterande föräldrapenning. 
 • Allmänna villkor:
  - Förtydligande av lönehanteringen av deltidsanställda 
 • Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att göra en allsidig och ingående analys och redovisning gällande avtalets bestämmelser om löner och lönetillägg. Arbetsgruppens skall även diskutera avtalets framtida konstruktion.
  Arbetet skall kunna utgöra underlag för fortsatta förhandlingar.

Har du frågor som rör skärgårdsavtalen är du välkommen att kontakta oss :

Patrik Eidfelt
08-762 69 37

Tomas Bengtson
08-762 70 46

Joakim Josefsson
08-762 69 54