Dags för insamling av lönestatistik

I dagarna har ni fått brev från Svenskt Näringsliv angående skyldigheten att rapportera in löner m m. I regel är det varje företag som har minst 10 anställda eller fler som är skyldig att rapportera in löneuppgifterna för sina anställda. Brevet innehåller information om tillvägagångssättet för inrapportering och var ni kan ställa frågor om hur inrapporteringen ska gå till.

Brevet skickas till företagets VD eller den medarbetare som anmälts som mottagare av sådan information.
Det är viktigt för oss att medlemsföretagen rapporterar in lönerna korrekt. Korrekta löneuppgifter innebär en möjlighet för oss att få arbetstagarorganisationerna att blir mer positiva till att fortsätta träffa moderna löneavtal. Genom korrekt lönestatistik kan parterna bevaka löneutvecklingen för branscher och yrkesgrupper.
Det är således angeläget att företagen lämnar in statistikuppgifter för 2013 och att uppgifterna som ni lämnar in är korrekta och riktiga.

Av informationen från Svenskt Näringsliv framgår att företagen ska inrapportera lönerna på en särskild hemsida.
www.rapporteraloner.se

Det understryks att företagen, om det är möjligt, i första hand ska använda sig av de lämpliga 6-siffriga yrkeskoderna NYK, som finns angivna nedan. För övriga yrkesgrupper ska normalt de 4-siffriga SSYK koderna användas, d v s de som avslutas med 00.

Det är företaget AON Hewitt AB som fått uppdraget att samla in och behandla uppgifterna. Till dem kan ni också vända er när det gäller praktiska frågor kring inrapporteringen samt frågor rörande 4-siffriga SSYK-koderna. Journumret till Hewitt är 08–505 55 950 och mejladress medstat@hewitt.com.

Lönestatistiken baseras på lönerna i september. Insamling sker i oktober och sista dag för inlämning av lönestatistiken är den sista veckan i oktober/november 2013. Lönestatistiken kommer att presenteras i form av en Marknadslöneinformation (MLI-Medieföretag) som ska finnas tillgänglig på Almegas hemsidan från och med mars/april 2014. Därutöver kommer det att finnas ett antal sammanställningar och rapporter som utarbetas för Almega i sin helhet. I regel brukar vi redovisa statistiken i början på mars. Statistiken kommer att finnas tillgänglig på www.itotelekomforetagen.se så snart den är klar.

Nedan anges de 6-ställiga NYK koder som gäller för IT & Telekomföretagen och som i första hand ska nyttjas före de 4-ställiga SSYK koderna.

NYK
Dessa koder är de vanligaste inom IT och Telekom. Detaljerad beskrivning finns här;

123310 Strategiska säljare/Säljchefer/ Kontoansvariga
123320 Produktchef
213100 Systemerare och programmerare
213105 Systemutvecklare 1
213110 Systemutvecklare 22
13115 Systemutvecklare 3
213120 Programmerare 2
213125 Projektledare2
13130 Kvalificerade projektledare/projektchefer
213135 Utredare/Systemanalytiker
213140 Applikationsingenjör
213900 Övriga dataspecialister
241405 Verksamhetskonsulter/ Managementkonsulter
245605 Creative director
245610 Grafisk formgivare/designer/ Art director
312105 Helpdesk/Kundstöd
312110 Webmaster
312115 Webdesigner/Interfacedeveloper/ Gränssnittsprogrammerare
312120 Kommunikation/Nätverksspecialist3
12125 Serviceingenjör
312130 Kvalificerad serviceingenjör
312135 Support/Systemstöd (t ex drifttekniker)
312140 Applikationsdrift/Produktionsassistent
312145 Nätverkssupport/ Systemadministratör
312150 Nätverkstekniker
341505 Säljare - Hårdvara
341510 Kvalificerade säljare - Hårdvara
341515 Säljare – Mjukvara
341520 Kvalificerade säljare – Mjukvara
341525 Säljare - Tjänster och service
341530 Kvalificerade säljare - Tjänster och service
341605 Inköpare

Detaljerad beskrivning
123310 Strategisk säljare/Säljchef/Kontoansvarig
Ansvar
Leder och utvecklar säljarbetet inom organisationen Har hand om de största och mest strategiska affä-rerna Ansvarar för att utarbeta en marknadsplan.
Arbetsuppgifter
Förhandlingar och kundkontakter på högsta ledningsnivå. Projektledare för säljteam som innefattar flera tekniska discipliner.
Erfarenhetskrav
Mångårig säljerfarenhet och djup teknisk kunskap.
Utbildning
Akademisk examen alternativt eller likvärdig utbildning alternativt lång och bred erfarenhet inom området.

123320 Produktchef
Ansvar
Ansvarar för en eller flera av företagets produktgrupper vad gäller resultat, projektutveckling och mark-nadsföring.
Arbetsuppgifter
Leder affärsmöjligheter och affärsutveckling inom produkt-gruppen.
Erfarenhetskrav
Flerårig erfarenhet från liknande befattningar inom digital eller analog teknik och hög teknisk kompetens.
Utbildning
Minst tekniskt gymnasium eller likvärdig kunskap.

213105 Systemutvecklare 1
Arbetsuppgifter
Medverkar i nyutvecklings- eller förvaltningsprojekt med t ex Programmering Programspecifiering Analys och bedömning av programförutsättningar
Programtest, programdokumentation.
Erfarenhetskrav
Erfarenhet av programmering eller andra aspekter av systemutveckling.
Utbildning
Akademisk examen eller relevant IT-utbildning.

213110 Systemutvecklare 2
Ansvar
Ofta ansvar för delområden t ex delsystem/delfunktion utvecklingsmiljö textprogrammeringsledning
Arbetsuppgifter
Medverkar i t ex nyutvecklings- eller förvaltningsprojektframtagning av kravspecifikation/förstudie/offert systemdesign/databasdesign systemtest acceptanstest delsystem/delfunktion mindre projekt/delprojekt som innefattar flera personer
Erfarenhetskrav
Flera års erfarenhet av systemutveckling.
Utbildning
Akademisk examen eller likvärdig utbildning.

213115 Systemutvecklare 3
Ansvar
Ansvarar för t ex framtagning av kravspecifikation/förstudie/-offert systemdesign/databasdesign systemtest/acceptanstest gransknings/utredning design/systemlösning i tekniska system teknisk design i administrativa system
Är huvudansvarig i nyutvecklings- eller förvaltningsprojekt.
Arbetsuppgifter
Teknisk ledare i systemutvecklingsprojekt.
Har hög grad av kundkontakt. Har en projektledarroll
Granskar tekniska lösningar. Håller seminarier
Erfarenhetskrav
Djup kunskap inom området och lång teknisk erfarenhet.
Utbildning
Akademisk examen eller likvärdig kunskap.

213120 Programmerare 2
Arbetsuppgifter
Medverkar i nyutvecklings- eller förvaltningsprojekt med t ex programmering programtest, programdokumentation
Arbetar efter enklare, väldefinierade uppdrag. Bistår med programmeringsarbete i systemutvecklingsteam.
Utbildning
Akademisk examen eller relevant IT-utbildning.

213125 Projektledare
Ansvar
Applikations- verksamhetsansvar inom projekt som kräver djup kunskap.
Arbetsuppgifter
Ansvarar för projektets genomförande. Driver mindre projekt eller delar av stora.
Erfarenhetskrav
Kompetens inom applikationsområdet och teknik alternativt drift. Erfarenhet inom området. Erfarenhet av genomförda projekt.
Utbildning
Akademisk examen eller likvärdig utbildning.

213130 Kvalificerad projektledare/projektchef
Ansvar/Arbetsuppgifter
Ansvarar för stora, multipla projekt och leder och samordnar ofta genom projektledare på lägre nivå, mindre delar av projekt. Övergripande resultatansvar mot kund. Huvudansvar för utvecklings- och förvalt-ningsprojekt Kontinuerliga kundkontakter.
Erfarenhetskrav
Bred och djup kompetens inom applikationsområdet och teknik alternativt drift Mångårig erfarenhet inom området. Erfarenhet av flera genomförda projekt.
Utbildning
Akademisk examen eller likvärdig kunskap.

213135 Utredare/Systemanalytiker
Ansvar
Inget eget kundansvar. Kan ansvara för utbildning av kollegor och kunder.
Arbetsuppgifter
Att med stöd av kundansvarig identifiera, förutse och utreda systemkrav utifrån kundens behov. Kan även arbeta med delar som skrivande av offerter och kravtester.
Erfarenhetskrav
Erfarenhet av systemering samt god analytisk förmåga.
Utbildning
Akademisk examen eller likvärdig kunskap.

213140 Applikationsingenjör
Ansvar
Svarar för teknisk problemlösning och utarbetning av handledning och instruktioner för kundapplikationer.
Ansvarar för intern produktutbildning.
Arbetsuppgifter
Löser tekniska problem. Samverkar med konstruktörer hos kund och tekniker hos leverantörer. Presenterar tekniska applikationslösningar för kund.
Erfarenhetskrav
Djup teknisk kompetens samt erfarenhet av konstruktion.
Utbildning
Akademisk examen med inriktning på elektronik eller likvärdig kunskap.

241405 Verksamhetskonsult/Managementkonsult
Ansvar/ Arbetsuppgifter
Ansvarar för att analysera och utveckla kundens affärsprocesser samt djupgående analyser av kundor-ganisationen och marknaden. Direkt kundansvar Leder ofta team av utredare.
Erfarenhetskrav
Akademisk utbildning, god analytisk förmåga. Ofta lång erfarenhet av organisationsfrågor och från arbetsledande befattningar.
Utbildning
Akademisk examen eller likvärdig kunskap

245605 Creative director
Ansvar
Ansvarar för den grafiska utformningen i ett webb-projekt.
Arbetsuppgifter
Utarbetar övergripande strategier och lösningar för kunden. Leder det grafiska arbetet i ett projekt
Erfarenhetskrav
Flera år erfarenhet av design och formgivning inom digitala medier.
Utbildning
Lägst gymnasieutbildning inom multimedia, form design och motsvarande eller likvärdig kunskap.

245610 Grafisk formgivare/designer/Art director
Ansvar
Deltar i utformningen av den grafiska lösningen i ett webbprojekt.
Arbetsuppgifter
Utvecklar koncept och grafiska profiler i samarbete med kunder. Ger design och form åt kreativa webblösningar. Tillhandahåller lösningar kring bild, form och ljud.
Erfarenhetskrav
Några års erfarenhet av design och formgivning inom digital medier.
Utbildning
Lägst gymnasieutbildning eller likvärdig kunskap Utbildning inom multimedia, form, design eller motsvarande.

312105 Helpdesk/Kundstöd
Arbetsuppgifter
Hanterar rapporterade ärenden.
Handhar självständigt rutiner för kundsystem i drift, ger stöd åt användare. Mer komplexa fall förs till tek-niska experter.
Erfarenhetskrav
Flerårig erfarenhet av kundservicearbete och/eller av datordrift och kundsystem.

312110 Webmaster
Ansvar
Ansvarar för produktion och underhåll främst av websidor. Ansvarar för att webtjänsten fungerar tek-niskt gentemot alla användare.
Huvudansvar för produktion och underhåll av befintliga webtjänster. Ansvarar för användarutbildning.
Erfarenhetskrav
Erfarenhet av HTML, Java och olika scriptspråk.

312115 Webbdesigner/Interface developer/Gränssnittsprogrammerare
Ansvar
Ansvarar för att bygga och programmera användar-gränssnittet i ett webbprojekt.
Arbetsuppgifter
Utvecklar och programmerar användargränssnitt/frontendlösningar. Arbetar med klientdelen i ett projekt.
Erfarenhetskrav
Bred kunskap av olika webbaserade teknologier, bl a HTML, DHTML, JavaScript, XML och Java.
Utbildning
Lägst gymnasieutbildning eller likvärdig kunskap. Ofta självlärd inom ämnesområdet

312120 Kommunikation/Nätverksspecialist
Arbetsuppgifter
Analyserar, designar och implementerar kommunikations/nätverkslösningar. Omfattar: Data, Röst och Video.
Erfarenhetskrav
Flera års erfarenhet av området.
Utbildning
Akademisk examen eller likvärdig kunskap.

312125 Serviceingenjör
Arbetsuppgifter
Utför servicearbeten hos kund såsom underhåll, reparationer och installationer.
Erfarenhetskrav
Något års erfarenhet inom yrkesområdet.

312130 Kvalificerad serviceingenjör
Ansvar / Arbetsuppgifter
Utför självständigt servicearbeten, installationer och förebyggande underhåll. Större komplexitet på upp-dragen. Kan fungera som specialist inom något pro-duktområdet.
Erfarenhetskrav
Flerårig erfarenhet inom yrkesområdet.

312135 Support/Systemstöd (t ex drifttekniker)
Ansvar
SW-ansvar omfattande framtagning av kravspecifikation, system/acceptanstest. Mindre projekt. Ansvarar för att den löpande driften av interna data-system fungerar samt föreslår förbättringar
Arbetsuppgifter
Ger HW/SW support. Utför installationer, analyser, diagnoser och problemlösningar av hög komplexitet. Utveckling av driftmiljö.
Erfarenhetskrav
Flerårig erfarenhet inom yrkesområdet.
Utbildning
Tekniskt gymnasium eller likvärdig kunskap.

312140 Applikationsdrift/Produktionsassistent
Arbetsuppgifter
Leveransplanerar, iordningställer och följer upp kunders produktion.
Erfarenhetskrav
Flerårig erfarenhet av datordrift och kundsystem God teknisk kompetens.
Utbildning
Gymnasiekompetens eller likvärdig kunskap.

312145 Nätverkssupport/Systemadministratör
Arbetsuppgifter
Ger HW/SW support Utför analyser, diagnoser och problemlösningar.
Erfarenhetskrav
Något års erfarenhet inom yrkesområdet.
Utbildning
Tekniskt gymnasium eller likvärdig kunskap.

312150 Nätverkstekniker
Arbetsuppgifter
Support och analys av kommunikations/nätverks-lösning. Installation och implementering av dito Operativt arbete under direkt överinseende.
Erfarenhetskrav
Några års erfarenhet av nätverksinstallationer.
Utbildning
Akademisk examen eller likvärdig kunskap.

341505 Säljare - Hårdvara
Ansvar
Ansvarar för att förvärva nya kunder.
Erfarenhetskrav
Flerårig säljerfarenhet.
Arbetsuppgifter
Försäljning av produkter.
Utbildning
Akademisk examen eller likvärdig utbildning.

341510 Kvalificerad säljare - Hårdvara
Ansvar
Kundansvar
Arbetsuppgifter
Försäljning av komplexa affärer.
Erfarenhetskrav
Flerårig erfarenhet av säljinsatser. Erfarenhet från systemutveckling/it, projektledning. Delansvar för utarbetande av marknadsplan
Utbildning
Akademisk examen eller likvärdig utbildning.

341515 Säljare – Mjukvara
Ansvar
Kundansvar för mindre och medelstora kunder. Ansvar för att förvärva nya kunder, tilläggsförsäljning.
Arbetsuppgifter
Försäljning av produkter.
Erfarenhetskrav
Systemutvecklings/teknisk erfarenhet. Deltagit i ar-bete med att utarbeta marknadsplan.
Utbildning
Akademisk examen alternativt erfarenhet från IT-drift eller systemutveckling.

341520 Kvalificerad säljare – Mjukvara
Ansvar
Kundansvar för större kunder. Ansvarar för tilläggsförsäljning och att förvärva nya kunder.
Arbetsuppgifter
Kvalificerad försäljning av mjukvara.
Erfarenhetskrav
Flerårig erfarenhet av säljinsatser. Delansvar för utarbetande av marknadsplan.
Utbildning
Akademisk examen alternativt lång och bred erfarenhet från IT- systemutveckling, -teknik och/eller -drift.

341525 Säljare - Tjänster och service
Ansvar
Kundansvar för mindre och medelstora kunder. Delaktig i utvecklande av marknadsplan/säljplan. Ansvarar för att förvärva nya kunder, tilläggsförsäljning.
Arbetsuppgifter
Försäljning av konsulting, service- och drifttjänster. Bearbetar marknaden för att hitta nya kunder. Fungerar som stöd till mer kvalificerade säljare i stora och komplexa affärer.
Erfarenhetskrav
Systemutvecklings/teknisk erfarenhet.
Utbildning
Akademisk examen alternativt erfarenhet från IT-drift eller systemutveckling.

341530 Kvalificerad säljare - Tjänster och service
Ansvar
Kundansvar för större kunder eller komplexa sälj-uppdrag. Ansvarar för tilläggsförsäljning och att förvärva nya kunder. Delansvar för utarbetande av marknadsplan. Ledning av säljteam.
Arbetsuppgifter
Försäljning av större affärer t ex outsourcing. Ansvarsprojekt, serviceentreprenader, ”produkter” och tjänster Stor grad av kundkontakt.
Erfarenhetskrav
Flerårig erfarenhet av säljinsatser. Erfarenhet från ansvarsprojekt eller serviceentreprenader. Behärskar alla faser i säljprocessen. Djup kunskap om be-fintliga och tilltänkta kunder.
Utbildning
Akademisk examen alternativt lång och bred erfarenhet från IT-systemutveckling, -teknik och/eller -drift samt erfarenhet av försäljning.

341605 Inköpare
Arbetsuppgifter
Införskaffar offerter och väljer leverantörer, förhand-lar och sluter avtal. Följer utvecklingen och undersöker leverantörsförhållanden på olika marknader.
Sammanställer, analyserar och bedömer underlag för utvärdering av marknads- och leverantörsförhål-landen.
Erfarenhetskrav
3-5 års yrkeserfarenhet.