Avtal klara i bransch Spårtrafik med SEKO och ST

Almega Tjänsteförbunden branschstyrelse Spårtrafik träffade den 19 juni 2013 avtal om löner och allmänna anställningsvillkor med SEKO och ST sedan parterna tackat ja till medlarnas hemställan. Avtalen är på trettiosex månader och gäller fr o m 1 april 2013 t o m 31 mars 2016 och innebär en uppräkning av lönerna med 6,8 procent under tre år – vilket är i nivå med vad andra grupper på arbetsmarknaden enats om under året. Avtalet ger en möjlighet till uppsägning av avtalet till den 31 maj 2014 kopplat till resultatet i arbetsgruppen ”Nytt centralt branschavtal”. Förändringarna i allmänna villkorsavtalet är likalydande för alla.

Löneavtalen
Lönerevision

Om inte de lokala parterna enas om annat ska lönerevision ske den 1 april 2013, den 1 juni 2014 och den 1 april 2015 och omfatta ett utrymme på 2.7 %, 1.8 % och 2.3 % att förhandla lokalt om.

Lägstlöner
Lägsta löner gäller fortfarande i SEKO- och ST-avtalen och kopplas till anställningstid i företaget.

Om lokala parter inte enas om annat ska för tillsvidareanställd medarbetare (heltid) som fyllt 18 år fr o m
1 april 2013 lägsta lön per månad vara 16.492 kr,
1 juni 2014 lägsta lön per månad vara 16.789 kr, och
1 april 2015 lägsta lön per månad vara 17.175 kr.

Om lokala parter inte enas om annat ska för tillsvidareanställd medarbetare (heltid) som fyllt 18 år och som har två års relevant yrkeserfarenhet fr o m
1 april 2013 lägsta lön per månad vara 18.296 kr,
1 juni 2014 lägsta lön per månad vara 18.625 kr, och
1 april 2015 lägsta lön per månad vara 19.053 kr.

Om inte de lokala parterna enas om annat ska heltidsanställd medarbetare ha fått en löneökning om 260 kr för år 2013, 220 kr för år 2014 och 240 kr för år 2015.

Allmänna anställningsvillkor
Allmänna villkorsavtalet är likalydande för samtliga fackliga organisationer.

Motparterna har haft krav på långtgående förändringar i avtalet om allmänna anställningsvillkor, vilka dock i stort har kunnat avvisas. Följande ändringar har gjorts i det allmänna villkorsavtalet:

Ersättningar i det centrala avtalet
Restidsersättningarna i § 9 mom 3 i det centrala avtalet räknas upp med nedanstående belopp.

Den lägre restidsersättningen i avtalet ändras till:

20130401 20140601 20150401
62,18 kr 63,30 kr 64,76 kr

Den högre restidsersättningen i avtalet ändras till :

20130401 20140601 20150401
93,21 kr 94,89 kr 97,07 kr

OB-ersättningarna i § 10 mom 1 i det centrala avtalet räknas upp med nedanstående belopp. 

  20130401 20140601 20150401
"Enkelt" ob ändras till 18,17 kr 18,50 kr 18,93 kr
"Kvalificerat" ob ändras till 40,58 kr 41,31 kr 42,26 kr
"Storhelg" ändras till 91,19 kr 92,83 kr 94,97 kr

Föräldraledighet
Föräldraledighetstillägget utökas med en månad, dvs efter åtta års sammanhängande anställning utges ersättning för högst sex trettiodagarsperioder.

Övrigt
Övriga förändringar i allmänna villkorsavtalet är av redaktionell karaktär.

Arbetsgruppen ”Nytt centralt branschavtal”
Målsättningen är att skapa ett nytt centralt branschavtal med stabila avtalsvillkor som långsiktigt och effektivt kan tillämpas på alla spårtrafikföretag. Branschavtalet ska spegla en sund konkurrens och företagens affärsmässiga förutsättningar men även balansen av attraktiva arbets- och anställningsvillkor för medarbetarna. Arbetsgruppen ska därför utreda och kartlägga de olika verksamheternas förutsättningar och behov av avtalsreglering.

Utvecklas inte arbetet i arbetsgruppen på ett tillfredsställande sätt äger var part rätt att senast den 31 mars 2014 säga upp villkorsavtalet till upphörande per den 31 maj 2014.

Med vänlig hälsning

Almega Tjänsteförbunden
Branschstyrelse Spårtrafikföretagen


Lars Friberg