Nytt avtal med Kommunal avseende Friskolor

Den 5 juli 2013 träffade Almega Tjänsteföretagen och IDEA ett nytt avtal med Kommunal avseende löner och allmänna anställningsvillkor för tiden den 1 september 2013 – den 31 oktober 2016.

Den 5 juli 2013 träffade Almega Tjänsteföretagen och IDEA ett nytt avtal med Kommunal avseende löner och allmänna anställningsvillkor för tiden den 1 september 2013 – den 31 oktober 2016.

Avtalet ansluter till övriga avtal på svensk arbetsmarknad och innebär en ökning av potten om 530 kronor, 560 kronor och 610 kronor per månad per den 1 september respektive avtalsår.

Löneavtalet tillämpas bara på Kommunals medlemmar och det är inom denna grupp som potten bestäms och fördelas. De som är medlemmar i annan facklig organisation eller som är oorganiserade berörs inte av löneökningarna i detta avtal. Undantaget är lägstlönerna och ersättningar som gäller för alla.

Observera att avtalet inte har förhandlats klart med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Dessa förhandlingar återupptas i augusti.

Överenskommelse i sin helhet inklusive bilagor kan läsas här.

1.Löner

Förändringar framgår av bilaga 1 till originalöverenskommelsen.

Löneutveckling

Lönesättningen utgår från principen om individuell och differentierad lön. Det förutsätts att företaget har en tydlig lönepolicy och lönesättningskriterier som är kända av medarbetarna. Mål-, utvecklings- och resultatsamtal är medel för att erhålla en grund för bedömning av utvecklingsinsatser och lönesättning för medarbetaren.

De lokala parterna ska fastställa hur mycket lönerna ska ökas. Enas inte parterna ökas lönesumman för de av Kommunals medlemmar vid företaget som omfattas av lönerevisionen den 1 september varje avtalsår med lägst 530 kronor, 560 kronor respektive 610 kronor per heltidsanställd.

Det löneutrymme som bildas fördelas individuellt mellan Kommunals medlemmar som omfattas av lönerevisionen. Avtalet innehåller inget belopp för en minsta löneökning.

Lägstlöner

Lön för arbetstagare med fast kontant lön som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid överstigande tre månader ska som lägst uppgå till:

1 september 2013: 17 070 kronor per månad
1 september 2014: 17 455 kronor per månad
1 september 2015: 17 873 kronor per månad

För arbetstagare som under avtalsperioden fyller 19 år ska lönebeloppet ovan gälla kalendermånaden efter det att arbetstagaren fyllt 19 år.

Lön för arbetstagare med fast kontant lön där arbetsgivaren kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning ska som lägst uppgå till:

1 september 2013: 18 965 kronor per månad
1 september 2014: 19 525 kronor per månad
1 september 2015: 20 135 kronor per månad

Lägstlönerna gäller för heltidsanställda, för deltidsanställda i proportion till sysselsättningsgraden.

Övriga ersättningar

De rörliga ersättningarna har räknats upp med 6,8 procent under avtalsperioden vilket innebär att:

§ 4:3 Arbetstidsschema
Lönetillägg i femte stycket:

1 september 2013: 14,70 kronor
1 september 2014: 15,00 kronor
1 september 2015: 15,40 kronor

§ 4:6 Ersättning under ordinarie arbetstid vid tjänstgöring på sk. OB-tid

Förläggningstidpunkt

Ersättning/timme fr.o.m.2013-09-01

Ersättning/timme fr.o.m. 2014-09-01

Ersättning/timme fr.o.m. 2015-09-01

Måndag till torsdag kl 19 till kl 22

20,00

20,50

21,00

Måndag till torsdag kl 22 till kl 24 samt tisdag till fredag kl 00 till kl 06

40,30

41,20

42,20

Måndag kl 00 till kl 07

49,80

50,90

52,20

Fredag kl 19 till kl 24 samt från kl 00 till kl 24 lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag

49,80

50,90

52,20

Från kl 16 till kl 24 vardag närmast före trettondagen, 1 maj, Alla helgons dag eller Kristi himmelsfärdsdag samt från kl 00 till kl 07 vardag närmast efter trettondagen, 1 maj eller Kristi himmelsfärdsdag.

49,80

50,90

52,20

Från kl 18 skärtorsdag, dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl 07 vardag närmast efter helg.

99,50

101,70

104,30

Beredskapsersättning – bilaga 5

Ersättning för beredskap utges med:

1 september 2013: 13,20 kr per timme inklusive semesterlön.
1 september 2014: 13,50 kr per timme inklusive semesterlön.
1 september 2015: 13,80 kr per timme inklusive semesterlön.

För beredskapstjänst eller del därav som infaller mellan kl 22.00 dag före lördag/helgdagsafton och kl 07.00 dag efter sön- och helgdag utges ersättning med:

1 september 2013: 26,10 kr per timme inklusive semesterlön.
1 september 2014: 26,70 kr per timme inklusive semesterlön.
1 september 2015: 27,40 kr per timme inklusive semesterlön.

2.Allmänna villkor

Förändringarna i allmänna villkor framgår av bilaga 2 till originalöverenskommelsen.
 

Följande ändringar sker i de allmänna anställningsvillkoren:

3:5 Avstående från tillsvidareanställning

Arbetstagare får efter skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren avstå konvertering från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning. Sådan överenskommelse gäller i sex månader. Arbetstagaren kan på nytt avstå tillsvidareanställning enligt denna regel. Observera att detta gäller Kommunals medlemsgrupper. För lärarna är detta inte möjligt.

4:1 Ordinarie arbetstid

Ordinarie arbetstid utgör vid heltidsanställning 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka. Tidigare har detta genomsnitt beräknats på fyra veckor vilket nu utökats till en beräkningsperiod om tolv månader. Observera att detta gäller Kommunals medlemsgrupper. För lärarna gäller fortfarande fyra veckor om man inte kommit överens om något annat lokalt.

8:1:2 Föräldraledighets storlek

Det införs ett ytterligare steg som innebär att föräldralön utges för 150 dagar för den som varit anställd i minst fyra år. Detta gäller för personer som påbörjar sin föräldraledighet den 1 september 2013 eller senare.

3.Övrigt

Det finns ett antal företag som inkopplades före den 1 juli 1996 och som omfattas av SAF/LO:s avtalspension. För dessa upphör reglerna om föräldraledighetstillägg i kapitel 8 att gälla när överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO om föräldraförsäkring träder i kraft. Detta beräknas ske den 1 januari 2014. Denna föräldraledighetsförsäkring innebär att ersättningen utbetalas från Fora och inte från företaget. Vi återkommer med information till berörda företag om denna försäkring.

Något nytt kollektivavtal kommer inte att tryckas förrän avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är klart.