De avbrutna förhandlingarna om "Ett avtal" med Svenska Journalistförbundet

Medieföretagens styrelse har med anledning av de avbrutna förhandlingarna om ”Ett avtal” med Svenska Journalistförbundet gjort följande uttalande den 16 april 2013:

Medieföretagen har sedan en längre tid fört en dialog med Svenska Journalistförbundet om en samordning av de fyra kollektivavtal som reglerar arbetsvillkoren för journalister. Medieföretagen ser positivt på en sådan samordning som skulle kunna underlätta förhandlingsarbetet och omställningar i verksamheter som nu genomgår sin mest påfrestande strukturella omvandling någonsin.

De fyra avtalen har dock många års historik och representerar fyra branscher, var och en med sina specifika förutsättningar som reflekteras i respektive avtal.

Under 2011 och 2012 gjordes ett stort och viktigt gemensamt arbete i arbetsgrupper för att analysera förutsättningarna.

Medieföretagen fortsätter gärna den dialogen men konstaterar att inga möjligheter finns för en sådan samordning i 2013 års avtalsrörelse. Därtill är parterna för långt ifrån varandra i avgörande frågor.

Medieföretagen menar att en samordning måste medge utrymme för alla branchers specifika behov som de uttrycks i de befintliga avtalen, affärskritiska såväl som avtal som är avgörande för respektive bolag. Det är inte möjligt att begränsa något företags handlingsfrihet i ett av de fyra avtalen för att skapa utrymme för andra företag i ett annat av avtalen.

Företagens fokus måste nu helt ligga på att hantera omställningar och de kostnadsökningar som nya löneavtal innebär.