Sänkta premier i ITP:s riskförsäkringar

Lägre sjuktal innebär ökade överskott i ITP:s riskförsäkringar. Inom Alecta har därför beslut fattats om en reduktion om 86 procent från 1 juni i år till årets slut avseende premien för ITP sjukpension och premiebefrielse inom såväl ITP 1 som ITP 2. Premiereduktionen motsvarar 50 procent räknat för helåret 2013. Detta innebär sänkta kostnader för företagen om ca 1,2 miljarder kronor.

Den positiva utvecklingen med lägre sjuktal är väsentlig för såväl företagen som samhället genom att individer på så sätt återförs in i arbetskraften.