Samtliga avtal klara i bransch Kommunikaiton

Almega Kommunikationsföretagen har nu träffat avtal om löner och allmänna anställningsvillkor med samtliga motparter - SEKO, Fackförbundet ST, Sveriges Ingenjörer, Jusek, SRAT, Civilekonomerna och Ledarna - inom avtalsområdet. Avtalen är på trettioåtta månader och gäller fr.o.m. 1 juni 2013 t.o.m. 31 juli 2016. Förändringarna i allmänna villkorsavtalet är likalydande för alla. Avtalen är inte uppsägningsbara sista avtalsåret.

Länkar till förhandlingsprotokoll, allmänna villkor och löneavtal finns på www.almega.se under ”arbetsgivarguiden” – ”Dina kollektivavtal”. De nya avtalsuppgörelserna kommer att läggas ut på hemsidan under veckan. För att få tillgång till ”Din kollektivavtalssida” krävs att man är inloggad som medlem.
Löneavtalen

SEKO
Lönerevision

Om inte de lokala parterna enas om annat ska löneöversynen omfatta ett lokalt utrymme om 1700 kr dock lägst 6,8 % fördelat enligt följande:
År ett: den 1 juni 2013 – 31 maj 2014 (12 mån) om 550 kr dock lägst 2,0 %,
År två: den 1 juni 2014 – 31 maj 2015 (12 mån) om 550 kr dock lägst 2,4 % samt
År tre: den 1 juni 2015 – 31 juli 2016 (14 mån) om 600 kr dock lägst 2,4 %, för individuell fördelning lokalt.

Avtalet innehåller inte några individgarantier.

ST
Lönerevision

Om inte de lokala parterna enas om annat ska löneöversynen ske per den 1 juni respektive år och omfatta ett lokalt utrymme om 2,0 % för år 2013, 2,4 % för år 2014 och 2,4 % för år 2015, för individuell fördelning lokalt. Inför lönerevisionen den 1 juni 2015 genomför de lokala parterna en löneöversyn för perioden 1 juni 2015 till 31 juli 2016 varvid värdet av de två extra avtalsmånaderna omfattar ett utrymme om totalt 0,4 %.

Avtalet innehåller inte några individgarantier.

Lägstlöner
Lägstlöner gäller fortfarande bara i SEKO- och ST-avtalen och kopplas till anställningstid i företaget.

Om lokala parter inte enas om annat ska för tillsvidareanställd medarbetare (heltid) som fyllt 18 år lägsta lön per månad vara fr.o.m.:
 

1 juni 2013 1 juni 2014 1 juni 2015
16.534 kr 17.084 kr 17.684 kr

Om lokala parter inte enas om annat ska för tillsvidareanställd medarbetare (heltid) som fyllt 18 år och som har ett års sammanlagd anställningstid under de senaste 24 månaderna i företaget lägsta lön per månad vara fr.o.m.:

1 juni 2013 1 juni 2014 1 juni 2015
17.479 kr 18.029 kr 18.629 kr

För medarbetare som omfattas av individuell lönesättning ska, om medarbetaren så önskar, ett årligt lönesamtal, på chefens initiativ, genomföras mellan lönesättande chef och medarbetare.

En viktig förutsättning för att den individuella lönesättningen ska fungera är att lönesättande chefer ges utbildning och mandat för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Akademikerförbunden Sveriges Ingenjörer, Jusek, SRAT och Civilekonomerna
Akademikerförbunden uppträder som en part lokalt och centralt. Löneavtalet med akademikerna är även fortsättningsvis ett lokalt sifferlöst lönebildningsavtal, vilket innebär att överenskommelse om lönerna bygger på samtal med enskilda medarbetare och träffas på företaget utifrån bl a företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar.

Lönerevisionsdatum är den 1 juni respektive år om inte annat överenskommes

Ledarna
Ledarna har ett lokalt lönebildningsavtal som bygger på att lönebildningen årligen utarbetas och formas på företagsnivå. Avtalet innebär att lönefrågan i första hand löses i lönedialogen mellan arbetstagaren och den lönesättande chefen. Ledarnas avtal gäller tillsvidare och är helt sifferlöst.

Lönerevisionsdatum är den 1 juni respektive år om inte annat överenskommes.

Allmänna anställningsvillkor
Allmänna villkorsavtalet är likalydande för samtliga fackliga organisationer. Följande ändringar har gjorts i allmänna villkorsavtalet:

§ 9 mom 3 och § 10 mom 1, Restidsersättning och Ersättning för Ob, jour och beredskap

Restidsersättningarna i det centrala avtalet räknas upp med 2,0 %, 2,4 % och 2,4 % per den 1 juni respektive avtalsår. Det innebär nedanstående belopp.

Den lägre restidersättningen i avtalet ändras till:
 

1 juni 2013 1 juni 2014 1 juni 2015
61,90 kr 63,39 kr 64,91 kr

Den högre restidsersättningen i avtalet ändras till:
 

1 juni 2013 1 juni 2014 1 juni 2015
92,71 kr 94,94 kr 97,22 kr

Ob-ersättningarna i det centrala avtalet räknas upp med 2,0 %, 2,4 % och 2,4 % per den 1 juni respektive avtalsår. Det innebär nedanstående belopp.

"Enkelt" Ob ändras till:

1 juni 2013 1 juni 2014 1 juni 2015
18,56 kr 19,01 kr 19,47 kr

Kvalificerat" Ob ändras till:

1 juni 2013 1 juni 2014 1 juni 2015
41,53 kr 42,52 kr 43,54 kr

"Storhelgs-Ob" ändras till:

1 juni 2013 1 juni 2014 1 juni 2015
93,09 kr 95,32 kr 97,61 kr

Föräldraledighet
Föräldratillägget utökas med två månader enligt följande.

Efter fyra års sammanhängande anställning hos arbetsgivaren utges ersättning för högst fem trettiodagarsperioder.

Efter fem års sammanhängande anställning hos arbetsgivaren utges ersättning för högst sex trettiodagarsperioder.

Övriga förändringar i allmänna villkorsavtalet är av mer redaktionell karaktär.

Övrigt
Lokalt förhandlingsutrymme m.m. SEKO
Vid beräkning av lokalt förhandlingsutrymme avser krontalsbeloppen heltidsanställd medarbetare. Deltidsanställd medarbetare räknas om i proportion till sysselsättningsgraden.

Om inte annat överenskommes lokalt gäller följande.
Lokalt reglerade ersättningar och tillägg som räknas upp med 2,0 %, 2,4 % och 2,4 % för respektive avtalsår är kostnadsneutralt i förhållande till utrymmet.
I de fall ersättningar och tillägg höjs därutöver eller nya tillkommer avräknas sådan kostnad från utrymmet. I de fall uppräkning sker i mindre omfattning eller ersättningar och tillägg bortfaller tillförs utrymmet motsvarande kostnad. Samma beräkningssätt gäller för lokala avtalens s k lägstlöner vid en uppräkning som avviker från 550 kr, 550 kr och 600 kr för respektive avtalsår.

Lokalt förhandlingsutrymme m.m. ST, Akademikerförbunden, Ledarna
Vid beräkning av de lokala avtalens reglerade ersättningar och tillägg samt lägstlöner, för respektive år, sker en följsamhet till medlarnas hemställan mellan Almega Tjänsteförbunden och Seko - Facket för Service och Kommunikation - av den 17 september 2013.

Arbetsgrupp Anställningsformer med samtliga motparter
Parterna inrättar en partsgemensam arbetsgrupp i syfte att se över frågorna kring anställningsformer för att främja ett hållbart yrkesliv och öka verksamhetens kvalité och effektivitet kopplat till oförutsägbarheten och variationerna i volymerna under året.

Arbetsgrupp Utveckling löneavtal med ST
Kommunikationsföretagen och ST är överens om att fortsätta arbetet om ett alternativt lokalt lönebildningsavtal med möjlighet att träda i tillämpning under avtalsperioden 2013-2016. Arbetet syftar inte till att ersätta befintligt löneavtal, utan ska ses som en möjlighet till ett alternativt löneavtal för lokala parter att besluta om. Parterna är överens om att samtidigt arbeta med en översyn av det befintliga löneavtalet.

Arbetsgrupp ”Hållbara chefer” med Ledarna
Kommunikationsföretagen och Ledarna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att identifiera problemfaktorer och omfattning samt lägga fram förslag till fortsatta åtgärder i syfte att skapa förutsättningar för hållbara chefer.

Tidigare förhandlingsprotokoll
Paragrafer i tidigare förhandlingsprotokoll som parterna inte har kommit överens om har upphört att gälla eller av annat skäl är avslutade har fortsatt giltighet.