Information om nytt kollektivavtal

Almega Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet har tecknat ett nytt kollektivavtal för anställda i bevaknings- och säkerhetsföretag.

Avtalets giltighetstid

Avtalet gäller 12 månader, fr.o.m. den 1 april 2012 t.o.m. den 31 mars 2013.

Avtalets innebörd

Avtalet innebär att utgående löner för heltidsanställda höjs med 720 kronor i månaden för lönegrupp B, C, D och E. Utgående lön för heltidsanställda med nyanställningslön eller grundlön höjs med 600 kronor i månaden.

Följande tillägg räknas upp med 3,2 procent:
Lönetillägg vid obekväm arbetstid (ob-tillägg, § 3 mom 2, punkt 1)
Tillägg vid bevakning med hund (§ 3 mom 2, punkt 2)
Lägsta semestertillägg per dag och per timme (§ 11 mom 6, punkt 2)
Ersättning för förskjuten arbetstid (§ 4 mom 5)

Nya löner respektive höjning av de tillägg som anges ovan gäller från och med den 1 april 2012 och framgår enl nedan.

Lönejustering fr.o.m. 1 april 2012

 
Heltid Nuvarande Ökning   Ny lön
Nyanställningslön 17 057 600   17 657
Grundlön 18 341 600   18 941
Lönegrupp B 22 160 720   22 880
Lönegrupp C 22 537 720   23 257
Lönegrupp D 23 292 720   24 012
Lönegrupp E 23 668 720   24 388
         
Deltid Nuvarande Ökning   Ny lön
Nyanställningslön 103,00     106,62
Grundlön 110,75     114,38
Lönegrupp B 133,82     138,16
Lönegrupp C 136,09     140,44
Lönegrupp D 140,65     145,00
Lönegrupp E 142,93     147,27
         
OB ersättning Nuvarande Ökning   Nytt OB
A 18,36 3,20% 18,94752 18,95
B 27,91 3,20% 28,80312 28,80
B1 31,33 3,20% 32,33256 32,33
C 54,24 3,20% 55,97568 55,98
D 121,56 3,20% 125,4499 125,45
         
Bevakning med hund Nuv. tillägg Ökning   Nytt tillägg
  1,75 3,20% 1,78536 1,79
         
Sem.lön min.belopp Nuvarande Ökning   Nytt
Dag 1060 3,20% 1093,92 1094
Natt 138,56 3,20% 142,9939 142,99
         
FA-tid Nuvarande Ökning   Nytt
  10,89 3,20% 11,2385 11,24

Utbildningsbidraget och avsättningen till lokala vidareutbildningsinsatser borttaget Utbildningsbidraget efter fullgjord VU2 enligt bilaga 1 punkt 3 och avsättningen till lokala vidareutbildningsinsatser enligt bilaga 1 p 2 avskaffas.

Förändringar i de allmänna villkoren från den 1 april 2012

Avtalet innebär att parterna fullföljer de förändringar i kollektivavtalet som föreslagits av den arbetsgrupp, som parterna tillsatte i samband med avtalsförhandlingarna 2011. Förändringarna innebär följande.

Behovsanställda

Löneingruppering

Grundlön för behovsanställda avskaffas. Samtliga anställda ska ingrupperas i lönegrupp efter 15 månaders anställning. Kravet på att behovsanställd ska ha ett schema eller annan bekräftad tjänstgöring på minst en månad tas bort.

Behovsanställd som per den 31 mars 2012 har grundlön får behålla denna fram till dess att ingruppering ska ske enligt § 3 mom 1 Definitioner punkt 3.

Erbjudande om arbetstidsmått

Behovsanställd som arbetat regelbundet hos arbetsgivaren ska efter 12 månader erbjudas annan anställningstyp med bekräftat arbetstidsmått. Erbjudandet ska baseras på de senaste 12 månadernas arbete. I beräkningsgrunden undantas juni-augusti.
Vid fastställande av arbetstidsmåttet ska hänsyn tas till karaktären av de arbetade timmarna under den gångna 12 månadersperioden. Vid beräkningen av arbetstidsmåttet ska de arbetade timmar som uppkommit med kort varsel inte tas med. Arbetsgivaren bör dokumentera och vid behov styrka erbjudande om bekräftat arbetstidsmått.

Schemaläggning

Förskjuten arbetstid

Rätten till ersättning för förskjuten arbetstid ändras från sex till åtta pass. Samtidigt förtydligas att endast heltidsanställd kan beordras att utföra arbete som innebär förskjuten arbetstid.

Genomsnittsberäkning på kvartal

Den som är deltids- respektive halvtidsanställd får från och med den 1 januari 2013 inte genomsnittsberäknas på kvartal. För genomsnittsberäkning krävs från detta datum lokal överenskommelse.

Med vänlig hälsning
Almega Säkerhetsföretagen
Marcus Lindström