Förtydligande anmärkning under ersättningsregeln för övertidsarbete införs under § 4 mom 2 i säkerhetsavtalet

Almega Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet har antagit en ny anmärkning till § 4 mom 2 i säkerhetsavtalet. Bakgrunden till detta är att oklarheter funnits gällande vad som skall räknas som arbetad tid vid beräkningen för betald övertid. Den införda anmärkningen ligger helt i linje med gängse praxis på svensk arbetsmarknad.

Anmärkning till § 4 mom 2

Med övertid förstås sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid enligt mom 3.

Vid beräkning av övertid skall kompensationsledighet eller annan ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie arbetstid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid.


Den ledighet som exempelvis kan bli aktuell är sjukdom, semester, vård av barn, tjänstledighet, utbildning eller fackligt arbete. Däremot ska ledighet för så kallad inarbetad tid inte inräknas. Det är när den anställde på eget initiativ får tillstånd av arbetsgivaren att arbeta in en ledighet i förväg eller i efterhand.

Vidare förtydligas att om övertid uppstår, utöver den enligt schema fastställda ordinarie arbetstiden, ska ersättningen utbetalas vid ordinarie löneutbetalningstillfället som infaller närmast efter intjänandet. Det är alltså inte möjligt att exempelvis invänta utbetalning av månadsövertid för kvartalsplanerad eftersom eventuell ledighet inte kan kvittas i betalningshänseende.

Var uppmärksam på att denna anmärkning endast reglerar övertidsbestämmelsen i betalningshänseende. I journalföringshänseende gäller fortfarande att semester och sjukfrånvaro likställs med fullgjord arbetstid, se bilaga 3 § 3. Det innebär att även om övertid uppstått i betalningshänseende behöver det inte ha gjort det i journalföringshänseende, d.v.s. det allmänna övertidsutrymmet om 200 timmar kanske inte påverkas beroende på frånvaroorsaken.

Observera att anmärkningen gäller från och med den 1 januari 2014. Almega Säkerhetsföretagen har genom överenskommelse med Svenska Transportarbetareförbundet säkerställt att ingen part kan kräva tillämpning enligt anmärkningen för all tid före den 1 januari 2014. Arbetsgivare måste från den 1 januari 2014 följa den antagna anmärkningen vid beräkning av betald övertid.