Detaljerad information om det nya kollektivavtalet

Almega Tjänsteförbunden och Svenska Transportarbetareförbundet har tecknat ett nytt kollektivavtal för anställda i bevaknings- och säkerhetsföretag.

Avtalets giltighetstid
Avtalet gäller 37 månader, fr.o.m. den 1 april 2013 t.o.m. den 30 april 2016.

Avtalet är dock uppsägningsbart det sista året. Uppsägning måste i sådana fall ske av någon av parterna senast den 30 september 2014 för att därmed vara uppsagt till upphörande per den 31 mars 2015.
 

Avtalets innebörd
Avtalet innebär att utgående löner för heltidsanställda höjs med 550 kr den 1 april 2013, 560 kr 1 april 2014 och 658 kr 1 april 2015 i månaden för lönegrupp nyanställningslön, grundlön, B, C, D och E.
 

Följande tillägg räknas upp med 2,1 procent 1 april 2013, 2,2 procent 1 april 2014 och 2,7 procent 2015

Lönetillägg vid obekväm arbetstid (ob-tillägg, § 3 mom 2, punkt 1)

Tillägg vid bevakning med hund (§ 3 mom 2, punkt 2)

Lägsta semestertillägg per dag och per timme (§ 11 mom 6, punkt 2)

Ersättning för förskjuten arbetstid (§ 4 mom 5)

 

Nedan följer de nya lönerna och ersättningarna from den 1 april 2013. För 2014 och 2015 kommer de nya nivåerna att framgå av det kommande kollektivavtalstrycket.

§ 3     Löner

(Heltidsanställda)

 

 

Månadslön fr o m

1/4 2013

 

 

1

Nyanställningslön

18207

 

 

2

Grundlön

19491

 

 

3

Lönegrupp B

23430

 

 

 

Lönegrupp C

23807

 

 

 

Lönegrupp D

24562

 

 

  Lönegrupp E

24938

   

(Halvtids-, deltids- och behovsanställda)

 

 

Timlön fr o m

1/4 2013

 

 

1

Nyanställningslön

109,95

 

 

2

Grundlön

117,70

 

 

3

Lönegrupp B

141,49

 

 

 

Lönegrupp C

143,76

 

 

 

Lönegrupp D

148,32

 

 

 

Lönegrupp E

150,59

 

 

Vid arbete, som förläggs till följande tider, utgår tillägg med nedan angivna belopp per timme:

a)    Kvälls‑ och nattid kl 18‑06

       såvida icke högre belopp anges i

       b), b1), c) eller d)

       fr o m 1 april 2013       19,35 kr        

b)    Lör‑, sön‑ och helgdagstid, räknad

       kl 06 – 18 lördag, söndag och helgdag

       såvida inte högre belopp anges i c eller d.

       fr o m 1 april 2013       29,40 kr

b1)  Helgnatt, räknad 18.00-06.00 natt mot

       lördag, söndag och måndag samt vid annan

       helgdag, såvida inte högre belopp anges i c) eller d)

       fr o m 1 april 2013       33,01 kr

c)    Storhelgstid, räknad

       från kl 06 nyårsdag till kl 06 den

       2 januari

       från kl 18 skärtorsdag till kl 06

       tredjedag påsk

       från kl 06 pingstafton till kl 06

       dagen efter pingstdagen

       från kl 06 midsommardagen till kl 06

       dagen efter midsommardagen

       från nationaldagen kl 06 till kl 06

       nästkommande dag    

       från kl 06 juldagen till kl 06

       tredjedag jul

       fr o m 1 april 2013       57,16 kr

d)    från kl 06 nyårsafton till kl 06

       nyårsdagen

       från kl 06 midsommarafton till kl 06

       midsommardagen

       från kl 06 julafton till kl 06

       juldagen

       fr o m 1 april 2013       128,08 kr

Vid bevakning med hund
Arbetstagare erhåller vid utförande av bevakning med hund ett tillägg för varje sådan bevakningstimme fr o m 1 april 2013 med 1,83 kr

Heltidsanställd som beordras utföra arbete å annan tid än som följer av för den heltidsanställde gällande arbetstidsschema och vilken tid icke är att betrakta som övertid enligt mom 3, erhåller ersättning för förskjuten arbetstid fr o m 1 april 2013 med 11,48 kr för varje sådan arbetad timme. Ersättning för förskjuten arbetstid utgår icke för tid, för vilken övertidstillägg utgår, och ej heller för fler än åtta pass i följd.

Semesterlönen per dag ska fr o m 1 april 2013  för heltidsarbetande arbets­tagare uppgå till lägst 1117 kr per betald semesterdag. För deltidsarbetande nedräknas beloppet i proportion till bekräftad arbetstid. Med hänsyn till att semesterledigheten uttrycks i semestertimmar i stället för semesterdagar ska omräkning ske till semesterlön per timme.

Semesterlönen ska för heltidsanställd uppgå till minst 145,99 kr per betald semestertimme. Om den anställde har eller har haft annan anställningstyp än heltid under intjänandeåret ska beloppet nedräknas i proportion till utförd arbetstid (semestergrundande frånvaro räknas som arbetstid).

Om den anställde är heltidsanställd vid semesterårets början och har haft annat arbetstidsmått under intjän­an­de­året, som resulterat i att semesterlönen per timme är lägre än 145,99 kr, ska den totalt intjänade semesterlönen divideras med 145,99 kr.  Resultatet noteras som betalda semestertimmar, resterande som obetalda. De obetalda semestertimmarna kan avstås.

Formeln för omräkning från ersättning per dag till timtillägg är 1117 kr /7,65.


Lön under VU1 borttaget

65 procent av nyanställningslönen under VU1 avskaffas. En övergångsregel blir dock gällande med innebörden att lön med 65 procent av nyanställningslönen utgår till arbetstagare som senast den 1 augusti 2013 påbörjar VU1. Efter den 1 augusti 2013 utgår inte längre någon rätt till lön enligt kollektivavtal.


Förändrade avsättningar till Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd

BYA grundavgift: 0,3 % av lönesumman för arbetare, exklusive moms.

Väktarskolans grundutbildning:  0,8 % av lönesumman för arbetare, exklusive moms.

Väktarskolans fortbildning:  0,27 % av lönesumman för arbetare, exklusive moms.

Förändringen är att fortbildningsavgiften går från 0,47 till 0,27 % av lönesumman.

 
Behovsanställda

Behovsanställda ska erbjudas annan anställningstyp med bekräftat arbetstidsmått efter 9 månader i stället för 12 månader:

Behovsanställd som arbetat regelbundet hos arbetsgivaren ska efter 9 månader erbjudas annan anställ­nings­typ med bekräftat arbets­tidsmått. Erbjudandet ska baseras på de senaste 9 månadernas arbete. I beräkningsgrunden undantas juni-augusti.

Vid fastställande av arbetstidsmåttet ska hänsyn tas till karaktären av de arbetade timmarna under den gångna 9 månadersperioden. Vid beräkningen av arbetstidsmåttet ska de arbetade timmar som uppkommit med kort varsel inte tas med. Arbetsgivaren bör dokumentera och vid behov styrka erbjudande om bekräftat arbetstidsmått.

 

OB-passet ut

En ny bestämmelse införs för ob-ersättning ”passet ut”.

Anmärkning gällande from 2015-01-01

Arbetstagare som arbetar natt mot helgfri vardag ska erhålla ob-ersättning till passets slut påföljande morgon, dock längst tom 08.00. Detta förutsätts att arbetspasset påbörjats före 24.00 dagen innan.

Bestämmelsen tar sikte på att ob-ersättning ska kunna utgå även för de sista timmarna för de arbetstagare som påbörjat ett pass dagen innan. Observera ett detta gäller från den 1 januari 2015 och inte 1 april 2015 som framgick av AG-nytt 2013-05-08.

 
Redovisning av arbetstidsförkortningstimmar

En anmärkning införs i bilaga 4:

Den enskilde arbetstagaren ska periodvis – kopplat till schemaläggningen – erhålla redovisningen av upparbetad och utlagd arbetstidsförkortning. På beskedet ska också företagets organisationsnummer framgå.

Anmärkningen innebär att företagen ska kunna redovisa, på exempelvis lönespecifikationer eller genom andra system, hur mycket arbetstidsförkortning som är upparbetad och utlagd. Avstämning görs månadsvis eller kvartalsvis beroende på om arbetstagaren är månads- eller kvartalsplanerad. Observera att ert organisationsnummer måste framgå av beskedet.
 

Besked om att pensionsavsättningar görs enligt gällande kollektivavtal
Arbetsgivare ska skriftligen överlämna besked om att inbetalningar av tjänstepension görs enligt gällande kollektivavtal. Detta gör ni lämpligast genom att på lönespecifikationerna lägga till följande:

(Företagets namn) inbetalar tjänstepension till Fora i enlighet med pensionsöverenskommelsen SAF-LO.

 
Föräldraförsäkring mellan Svenskt Näringsliv och LO
För det fall avtalet om föräldraförsäkring mellan Svenskt Näringsliv och LO träder i kraft för avtalsområdet, kommer § 8 i kollektivavtalet att utgå. Om så blir fallet kommer Almega Säkerhetsföretagen att gå ut med tydlig information om detta.

 
Terminologiska förändringar i kollektivavtalet
En del terminologiska förändringar görs där bland annat väktare byts ut mot arbetstagare.