Nytt avtal tecknat mellan Medieföretagen och Unionen avseende företagen inom Public Service

Ett nytt treårigt kollektivavtal har tecknats med Unionen avseende medarbetare i Public Service företag. Det sista året är uppsägningsbart för endera parten.

Ett nytt treårigt kollektivavtal har tecknats med Unionen avseende medarbetare i Public Service företag. Det sista året är uppsägningsbart för endera parten.

Löneökning: 2013 med 2,0%, 2014 med 2,3 % och 2015 med 2,5 %.
Individgaranti: 2013 med 190 kr, 2014 med 220 kr och för 2015 med 250 kr.
Lägstalöner: Höjs med avtalsvärdet per år.

Allmänna villkor:

  • ny lydelse av programanställning
  • möjlighet till kvittning på innestående lön vid för mycket utbetald semester
  • Ändrad reglering av föräldralön, bl.a. ändrat namn till föräldraledighetstillägg, endast möjlighet att nyttja inom 24 mån från barnets födelse, ersättningen utges beroende på anställningstid i tre intervaller - en, tre respektive sex månader
  • Föräldraledighetstillägget höjs med två månader
  • Uppsägningsreglerna enligt LAS införs med övergångsregler.
  • Utlandstillägg ersätts tillfälligt av Utlandsersättning fram till och med den 31 mars 2014.

Överenskommelsen kan läsas i sin helhet här.

LÖN
Inga andra ändringar föreligger i löneavtalet än de som presenterats under sammanfattningen.

ALLMÄNNA VILLKOR

Programanställning
De tidigare gällande villkor för programanställningen kvarstår – d.v.s. syftet med anställningsformen är att berika Public Service företagens programutbud. Dessutom ska en medarbetare som anställs som programanställd vid första anställningstillfället uppfylla kravet på att vara ”utomstående”. Fortsättningsvis ska en programanställd placeras i en viss produktion, program eller projekt. Programanställning får vara sammanlagt 48 månader under en period om 60 månader. Det finns möjligheter för den anställde och företaget att träffa överenskommelse om att förlänga en programanställning om anställningen innehållit perioder av frånvaro. Skulle en programanställning uppgå till 48 månader och det finns fortsatt behov av att förlänga programanställningen får den anställde och företaget träffa en överenskommelse om förlängning, under förutsättning att förlängningen inte innebär att perioden om 60 månader från första anställningstillfället överskrids. Inte i något fall kan en programanställning leda till att den anställde får företrädesrätt till återanställning. Skulle gränserna för anställningsformen överskridas kan anställningen endast omvandlas tillsvidare på arbetstagarens initiativ och så länge anställningsförhållandet består.

Semester
Eftersom avtalsområdet sedan tidigare reglerar semester genom att intjänande och semesteråret sammanfaller med kalenderåret har det i avtalet nu införts en rätt för arbetsgivaren att under alla förhållanden, utom vid uppsägning på grund av arbetsbrist, uppsägning på grund av sjukdom och när anställning avslutas genom att medarbetaren avlider, att kvitta för mycket utgiven semester mot innestående lön när anställningen avslutas.

Föräldratillägg
Den ersättning som tillkommer medarbetaren i samband med ledighet vid sitt barns födelse, tidigare kallat föräldralön, har bytt namn – föräldratillägg. Nyheterna i regleringen är att föräldraledighetstillägg genom ändringen inte längre följer rätten till föräldrapenning/havandeskapspenning utan kan endast utnyttjas under de första 24 månaderna från barnets födelse eller när föräldrarna fick ansvar för barnet efter adoption.

Fortfarande förutsätter föräldraledighetstillägget att medarbetaren varit anställd i företaget i minst ett år. Det nya är dock att anställningen måste ha varat ett år i en sammanhängande period.

Föräldratillägget utgår för en månad om anställningen varat ett år men inte två, för tre månader om anställningen varat två men inte tre år och för sex månader om anställningen varat i tre år eller mer. Månadslönen ska minskas med antalet dagsavdrag som framgår av avtalet.

Så som tidigare reglerats ska ledigheten i första hand tas ut sammanhängande vid ett tillfälle, men den anställde och arbetsgivaren kan givetvis komma överens om andra uttagsmöjligheter.

Förläggs ledigheten del av vecka ska ersättningen proportioneras.

Uppsägning
I avtalet införs anställningsskyddslagens uppsägningsregler vid uppsägning från arbetsgivarens sida. För den anställde införs uppsägningstider, en eller två månader.

Under avtalsperioden kommer således de tidigare reglerna gälla parallellt med de nya uppsägningsreglerna. Tillämpningen av reglerna följer anmärkningen i avtalet.