PP Pension i förändring

Två viktiga händelser påverkar alla företag som har pensionsavtal i PP Pension.

1. Beslut om av byte premiemodell för uttag av premier till ITP 2, för medarbetare födda 1978 och tidigare, den förmånsbestämda delen.

2. Beslut om kommande uppsägning av PP Pensions avtal. Unionen och Ledarna har deklarerat att man avser att säga upp avtalet angående PP Pension för ITP 1. Den premiebestämda delen ITP 1 kommer från den 1 januari 2014 att hanteras och förvaltas av Alecta med Collectum som valcentral. Detta innebär att enbart den förmånsbestämda delen ITP 2 kommer att förvaltas och administreras av PP Pension efter nuvarande avtals upphörande den 31 december 2013.

Kort bakgrund
PP Pension är en pensionskassa som har Medieföretagen, Journalistförbundet, Unionen och Ledarna som parter. PP Pension förvaltar och administrerar tjänstepensionsförsäkringen ITP för ett stort antal dagstidnings- och andra medieföretag. PP Pensions ITP-avtal är en så kallad alternativ ITP-plan till den ITP försäkring som den absoluta majoriteten av arbetsmarknaden omfattas av och som förvaltas och administreras av Alecta och Collectum. Partena för sistnämnda avtal är Svenskt Näringsliv och PTK.

Någon formell uppsägning har inte skett ännu av vår alternativa ITP plan. Medieföretagen har sedan tidigare krävt att samtliga parter skulle deklarera sin inställning i god tid innan avtalet upphör den 31 december 2013. Som framgår ovan har Unionen och Ledarna slagit fast att man kommer att säga upp avtalet.

Detta innebär i grunden förändrade förutsättningar för PP Pension. Medieföretagens absoluta fokus efter ovanstående besked var att säkra medlemsföretagens pensionsåtaganden och kapital gällande ITP 2 inom PP Pension.

Det har under en lång tid nu rått ett extremt lågt ränteläge. En effekt av detta, för alla pensionsinstitut, är att pensionsskulden räknas upp och detta sätter alla institut under hårt tryck. PP Pensions kapitalplaceringar innehåller ett relativt stort bestånd av direktägda fastigheter och dessa kan bara tas upp till 70 procent av sitt värde som skuldtäckningsgill tillgång. Det nuvarande regelverkets krav för hur tillgångar och skulder ska redovisas inom ett pensionsinstitut kombinerat med ett fortsatt extremt lågt ränteläge innebär risker att man kan tvingas till en utförsäljning av tillgångar som långsiktigt bedöms ge en god avkastning. PP Pensions ledning och styrelse bad därför parterna att som ett led i att säkra PP Pensions tillgångar besluta om ett byte av premiemodell.

Medieföretagen har med anledning av denna begäran inom sin styrelse utsett en grupp, som består av samtliga styrelseledamöter vars företag skulle kunna bli berörda av denna förändring. Denna grupp gav då i uppdrag till en oberoende konsultfirma Mercer, specialister inom pension och försäkring, att analysera PP Pensions begäran och konsekvenserna för företagen. Mercer instämmer helt i PP Pensions analys och rekommenderade parterna att byta premiemodell. Efter denna rekommendation beslutade styrelsens särskilda grupp att enhälligt säga ja till en begäran om ny premiemodell.

Genom bytet av premiemodell har parterna möjliggjort mer ändamålsenliga förutsättningar för PP Pensions förvaltning av sitt kapital. Vi bedömer möjligheterna att i framtiden kunna göra uppräkningar av utgående pensioner och fribrev har stärkts liksom möjligheterna att ge framtida premierabatter.

Byte av premiemodell
Efter beslutet ovan har Medieföretagen tillsammans med arbetstagarparterna inom PP Pension träffat en överenskommelse den 23 oktober 2012 om att genomföra ett byte av premiemodell till en så kallad engångspremie i serie, från den 1 januari 2013.

Överenskommelsen förutsätter ett formellt godkännande av Svenskt Näringsliv och PTK. Efter underhandskontakter med respektive organisation har vi säkerställt att ett sådant godkännande också kommer att ges.

Konkret innebär detta att premieinbetalningar tidigareläggs för avgifter till ITP 2. Det blir därför en kostnadsökning. PP Pension beräknar att den genomsnittliga premien för 2013 stiger med cirka 0,5 procentenheter. Premieökningen kan, som alltid, bli olika stor mellan de enskilda företagen.

Notera att premierna även skulle ha stigit, om vi legat kvar i den gamla premiemodellen till följd av det tidigare beslutet av PP Pensions föreningsstämma att sänka garantiräntan med två procentenheter. Detta beslut kan nu justeras och en mera kontrollerad och långsam infasning av garantiräntan kan ske.

Premieökningen tas nu ut på hela kollektivet inom ITP 2 och blir därmed inte lika snedfördelad på individer och företag.

Den gamla premiemodellen hade medfört att nyanställning av personer med ITP 2 förmåner väsentligt fördyrats. Pensionskostnaden för individer kunde ha ökat med 70 procentenheter. Det hade varit risk för betydande inlåsningseffekter och motverkat personalrörligheten på grund av att premiejusteringar då bara skulle kunna tas ut vid nyanställning och löneökningar.

Observera att detta beslut inte har någon inverkan på premierna till ITP 1 som fortfarande är 4,5 procentenheter på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procentenheter på lönedelar över detta.

ITP 2 inom PP Pension
Den förmånsbestämda delen ITP 2 kommer även i fortsättningen att förvaltas och administreras av PP Pension. Uppsägningen av avtalet från Unionens och Ledarnas sida har enbart verkningar för ITP 1 delen.

Nyanställda medarbetare som är födda 1978 och tidigare omfattas även fortsättningsvis av ITP 2.

PP Pension
PP Pension kommer att gå ut med information om bytet av premiemodell. De kommer också att informera om de praktiska konsekvenserna av att avtalet för ITP 1 upphör den sista december 2013.