Ändring i patientsäkerhetslagen avseende yrkeskvalifikation för specialistläkare inom allmänmedicin

Den 1 juli 2012 har en ändring i patientsäkerhetslagen trätt i kraft. Ändringen innebär att Socialstyrelsen inte längre prövar ansökningar om bevis om kompetens som Europaläkare.
Skälet till denna ändring är att titeln ”Europaläkare” tas bort efter klagomål från Europeiska kommissionen.

Ändringarna innebär även att allmänpraktiserande läkare som fullgjort sin utbildning enligt Yrkeskvalifikationsdirektivet (direktiv 2005/36/EG) i en annan EES-stat än Sverige eller i Schweiz ska kunna erkännas automatiskt som specialist i allmänmedicin i Sverige