Överenskommelse om löner och allm villkor SEKO

                                                         

 

 

 

Avtal klara i bransch Järnvägsinfrastruktur med SEKO

Almega Tjänsteförbunden branschstyrelse Järnvägsinfrastruktur träffade den 6 september 2013 avtal om löner och allmänna anställningsvillkor med SEKO, Facket för Service och Kommunikation. Avtalet är på trettiosex månader och gäller fr.o.m. 1 april 2013 t.o.m. 31 mars 2016. Avtalet är inte uppsägningsbart sista avtalsåret.

 

Länkar till förhandlingsprotokoll, allmänna villkor och löneavtal finns på www.almega.se under ”arbetsgivarguiden” – ”Dina kollektivavtal”. De nya

avtalsuppgörelserna kommer att läggas ut på hemsidan under veckan. För att få tillgång till ”Dina kollektivavtalssidan” krävs att man är inloggad som medlem.

 

 

Löneavtal

SEKO

Lönerevision

Om inte de lokala parterna enas om annat ska lönerevision ske den 1 april 2013, den 1 april 2014 och den 1 april 2015 och omfatta ett utrymme på 2.0 %, 2.4 % och 2.4 % att förhandla lokalt om.

 

Enas inte de lokala parterna om annat ska heltidsanställd arbets­tagare ha fått en löneökning om 200 kronor respektive år.

 

Lägstlöner

Lägsta löner gäller bara i SEKO-avtalet och kopplas till anställningstid i företaget och yrkeskategori.

 

Produktionspersonal/yrkesarbetare

För fullt yrkeskunnig medarbetare* med adekvat utbildning och erfarenhet inom kompetensområden ban-, el-, signal- och teleteknik.

 

*Anmärkning

Fastställs lokalt i företaget. I detta sammanhang ska kompetenskraven för de i befattningen ingående arbetsuppgifterna beaktas.

 

 

2013-04-01  

 2014-04-01

2015-04-01

 

24 360 kr/mån

 25 143 kr/mån

25 926 kr/mån

 

Lägsta grundlön fr o m     

För medarbetare som inte är fullt yrkeskunnig utges lägst grundlön enligt nedan:

 

Erfarenhet/utb-ildning

Fördelnings­­tal

Dock lägst

fr o m

2013-04-01

Dock lägst

fr o m

2014-04-01

Dock lägst

fr o m

2015-04-01

0-8 månader

90 %

21 924 kr/mån

22 629 kr/mån

23 333 kr/mån

9-18 månader

94 %

22 898 kr/mån

23 634 kr/mån

24 370 kr/mån

19-26 månader

98 %

23 873 kr/mån

24 640 kr/mån

25 407 kr/mån

Fr o m månad 27 fastställs ny lön.

 

Anmärkning:

Fördelningstalet beräknas på genomsnittslönen lokalt för varje befattning/yrkeskategori. Inplacering sker i något av stegen utifrån utbildning och erfarenhet.

 

Maskinförare

För medarbetare med adekvat utbildning och erfarenhet.

      

 

2013-04-01  

 2014-04-01

2015-04-01

 

24 360 kr/mån

 25 143 kr/mån

25 926 kr/mån

 

Lägsta grundlön fr o m

 

      

Övrig produktionspersonal/yrkesarbetare fr o m 2013-04-01

                                                                            kr/tim        kr/mån    faktor

 

  • Fyllt 18 år men inte 19 år

2013-04-01

2014-04-01

2015-04-01

109,40 kr

112,92 kr

116,43 kr

18 270 kr

18 857 kr

19 445 kr

0,75

  • Fyllt 17 år men inte 18 år

2013-04-01

2014-04-01

2015-04-01

  87,52 kr

90,33 kr

93,15 kr

14 616 kr

15 086 kr

15 556 kr

0,60

  • Fyllt 16 år men inte 17 år

2013-04-01

2014-04-01

2015-04-01

  72,93 kr

75,28 kr

77,62 kr

12 180 kr

12 572 kr

12 963 kr

0,50

 

Anmärkning

Lokal överenskommelse om andra lönemodeller kan träffas mellan arbetsgivaren och berörd/berörda lokala fackliga organisationer.

 

 

Allmänna anställningsvillkor

SEKO har haft krav på långtgående förändringar i avtalet om allmänna anställningsvillkor, vilka dock i stort har kunnat avvisas. Följande ändringar har gjorts i det allmänna villkorsavtalet:

 

Arbetstid

För heltidsanställd medarbetare som arbetar hela perioden 2013 utökas arbetstidsförkortningen i branschavtalet med två timmar.

 

Ersättningar i det centrala avtalet

Restidsersättningarna i § 9 mom 3 i det centrala avtalet räknas upp med nedanstående belopp.

 

Den lägre restidsersättningen i avtalet ändras till:

 

2013-04-01

2014-04-01

2015-04-01

91,80 kr

94,00 kr

96,25 kr

Den högre restidsersättningen i avtalet ändras till: 

 

2013-04-01

2014-04-01

2015-04-01

102,00 kr

104,45 kr

106,95 kr

 

OB-ersättningarna i § 10 mom 1 i det centrala avtalet räknas upp med nedanstående belopp.

 

 

2013-04-01

2014-04-01

2015-04-01

 

”Enkelt” ob ändras till

  39,78 kr

  40,73 kr

  41,71 kr

 

”Kvalificerat” ob ändras till

  86,70 kr

  88,78 kr

  90,91 kr

 

”Storhelg” ändras till

153,00 kr

156,67 kr

160,43 kr

 

 

Föräldraledighet

Föräldratillägget utökas med en månad, dvs efter sex års sammanhängande anställning utges ersättning för högst sex trettiodagarsperioder.

 

Anmärkning:

Rätt till ersättning för sex trettiodagarsperioder gäller fr o m 2014-10-01.

 

 

Övrigt

Övriga förändringar i allmänna villkorsavtalet är av redaktionell karaktär.

 

Avtal om riktlinjer för arbetsmiljö och samverkan i arbetsmiljöfrågor

Parterna är överens om en ny bilaga till branschavtalet som fungerar som riktlinjer för arbetsmiljöarbetet i företagen.

 

Arbetsgruppen Kompetensfrågor

Det är av stor vikt att säkerhetsarbete vid järnvägen bygger på kompetens hos varje individ inom verksamhetsområdet. Målsättningen med den partsgemensamma arbetsgruppen är att finna lösningar på bransch­gemensamma kompetenskrav inom de s k BEST-yrkena.

 

Arbetsgrupp Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud

Skyddsombuden har en central roll i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. I syfte att få engagerade och kunniga skyddsombud erfordras kompetens för fullgörandet av uppdraget. Parterna är därför överens om att nya skydds­ombud genomgår en grundutbildning. Parterna tillsätter också en arbets­grupp i syfte att följa upp Avtal om riktlinjer för arbetsmiljö och samverkan i arbetsmiljöfrågor, samt kompetensutveckling av skyddsombud.

 

Förhandlingsprotokollet med bilagor finns på vår hemsida www.almega.se.

 

Ytterligare upplysningar

Om Du har frågor angående avtalen kan du vända dig till:

Lars Friberg, tel 08 - 762 68 55, eller

Madeleine Edberg, tel 08 – 762 68 96.

 

Du kan också kontakta Ditt regionkontor eller ringa Almegas jour på telefon 08 - 762 69 90.