Nytt treårigt avtal för "Städ i egen regi"

Nytt treårigt avtal med Fastighetsanställdas Förbund avseende "Städningsarbete i egen regi" för tiden 1 september 2013 –
31 augusti 2016

Almega Tjänsteföretagen, Vårdföretagen och Fastighetsanställdas Förbund har träffat överenskommelse om kollektivavtalet "Städningsarbete i egen regi" för perioden 1 september 2013 –
31 augusti 2016. Avtalet omfattar både nya löner, möjlighet till lokal lönebildning och vissa förändringar i allmänna villkor.

Nedan informeras om de förändringar som följer av det träffade treåriga avtalet.
Överenskommelsen i sin helhet inklusive bilagor hittar du här.

Löneökningar
Vid företag som inte har lokalt överenskommet lönesystem höjs lönerna för en heltidsanställd enligt följande:
530 kr / månad alt. 3,17 kr / timme den 1 september 2013
560 kr / månad alt. 3,35 kr / timme den 1 september 2014
610 kr / månad alt. 3,65 kr / timme den 1 september 2015

Företag som har lokalt överenskommet lönesystem ska utge 1,59 kr/timme den
1 september 2013, 1,68 kr/timme den 1 september 2014 och 1,83 kr/timme den
1 september 2015 såsom generell lönehöjning till alla anställda. Resterande del utgör pott för fördelning i lokala förhandlingar. Löneprinciper finns i bilaga 3.


Lägstlöner
Lägsta utgående timlön till arbetstagare fyllda 18 år höjs till
                                       Grupp 1          Grupp 2      Grupp 3
Från den 1 sep 2013      119,97            121,35        122,69
17 år                                 90%               90%              90%
16 år                                 80%               80%              80%

                                      Grupp 1           Grupp 2       Grupp 3
Från den 1 sep 2014     123,32              124,70        126,04
17 år                                90%                  90%            90%
16 år                                80%                  80%            80%

                                      Grupp 1            Grupp 2       Grupp 3
Från den 1 sep 2015     126,97              128,35         126,69
17 år                                90%                  90%             90%
16 år                                80%                  80%             80%

Övriga tillägg
Övertids- och ob-tillägg höjs med 2,1% 2013, 2,2% 2014 och 2,5% 2015, sammanlagt 6,8 % under avtalsperioden. Beloppen framgår av överenskommelsehandlingen som du hittar i bilaga 1. 

Viktigare ändringar i allmänna villkoren är:
Allmän visstidsanställning
Maximalt tillåtna anställningstiden vid allmän visstidsanställning höjs från 12 månader till 24 månader under en femårsperiod. Därefter kan anställningen övergå till en tillsvidareanställning. 


Ändring av städningstid
Om arbetsgivaren önskar förändra städ­ningstidens omfattning eller förläggning, ska skriftligt medde­lan­de jämte motivering lämnas vederbörande arbetstagare och samråd ske med arbetstagaren. Om den lokala fackliga orga­ni­sa­tionen inte inom två veckor från det arbets­taga­ren mottagit med­delande underrättar arbetsgivaren om att förhandling önskas, äger arbetsgivaren rätt att genomföra föreslagna förändringar. 

Ny regel för övertid
Gränsen för övertidsavstämning ändras till 9 timmar per dag och 40 timmar per vecka i genomsnitt per 4-veckorsperiod alternativt kalendermånad. Detta innebär exempelvis att ni kan schemalägga en arbetstagare 9 timmar på en dag utan att behöva betala övertidsersättning. Ni kan dessutom schemalägga upp till 45 timmar per vecka utan att betala övertidsersättning så länge den genomsnittliga veckoarbetstiden under månaden inte överstiger 40 timmar,
Exempel:
Vecka 1: 36 timmar
Vecka 2: 35 timmar
Vecka 3: 44 timmar
Vecka 4: 45 timmar
I exemplet är den genomsnittliga veckoarbetstiden 40 timmar (36+35+44+45 = 160 timmar. 160 ./. 4 = 40 timmar).
       

Anställningstidstillägg
Anställningstidstrappan förskjuts så att anställningstidsberäkningen ökar från 18 månader  till 24 månader, 36 månader ökar till 48 månader och 72 månaders nivå bibehålls. Detta innebär att vissa medarbetare får vänta med nästa steg i anställningstidstilläggen med 6 resp 12 månader. Avstämningen sker fortfarande en gång per år i samband med den årliga lönerevisionen  per den 1 september respektive år.

Från och med 1 september 2014 höjs 72 månaders tillägget med 0,90 kr/timme. Det innebär att alla som då tjänat in tredje anställningstidstillägget får tillägget höjt till 7,66 kr per timme.

Konsekvensen blir att anställningstidstilläggen ”fryses” i belopp under tre år utom 72 månaders tillägg som ökar med 0,90 kr per timme från den 1 september 2014.
Övriga ändringar i allmänna villkoren, se bilaga 2