Nytt treårigt avtal för specialserviceföretag

Almega Serviceentreprenörerna och Fastighetsanställdas Förbund har kommit överens om ett nytt avtal om löner och allmänna villkor för specialserviceföretag.

Observera att detta endast gäller specialserviceföretag, kollektivavtalet för serviceentreprenad löper på som vanligt till och med den 31 maj.

Avtalsperiod

1 april 2013 – 31 mars 2016

 

Löneökningar

En lönepott bildas om 530 kr den 1 april 2013, 560 kr den 1 april 2014 och 610 kr den 1 april 2015 (sammanlagt 1.700 kr). Hälften av beloppen ska utbetalas som generella lönehöjningar lika till alla och hälften fördelas efter lokala förhandlingar. Enas inte parterna om den lokala pottens fördelning ska hälften av den lokala potten utbetalas generellt och hälften fördelas av arbetsgivaren.

 

Lägstlöner

Lägsta utgående månadslön till arbetstagare fyllda 20 år höjs med motsvarande belopp och blir därmed följande:

 

1/4 2013        19.690 kronor

 

1/4 2014        20.250 kronor

 

1/4 2015        20.860 kronor

 

Övriga tillägg

Samtliga tillägg höjs i tre steg med sammanlagt 6,8 % under avtalsperioden, förutom skiftformstillägget som höjs med 7,4 %. Traktamente för resa utan övernattning fryses på nuvarande nivå.

 

Allmän visstidsanställning och vikariat

Regeln har skrivits om så att ni kan anställda personer på allmän visstidsanställning och/eller vikariat i sammanlagt tre år under en femårsperiod utan att den övergår i en tillsvidareanställning.

Det betyder exempelvis att man nu kan använda allmän visstid i högst tre år (mot tidigare högst 2 år), så länge personen inte därutöver haft något vikariat, utan att anställningen övergår i en tillsvidareanställning.

 

Uppgifter om nyanställda

En ny skrivning har införts enligt följande:

Om den lokala fackliga organisationen så begär, ska arbetsgivaren skriftligen överlämna namn och arbetsställe för de arbetstagare som nyanställts inom avtalsområdet.

 

Tillägg för särskilda arbetsförhållanden

Kriterierna för SA-tillägg har skrivits om i de två sista punkterna i paragrafen. Här är de nya lydelserna:

-arbeten i kärnkraftverk med kontaminerade (röd-klassade) komponenter och i kontaminerade (röd-klassade) lokaler, som enligt skyddstillstånd kräver extra tät klädsel och/eller mask;

-arbete i påfrestande miljö som kräver särskilda betungande skyddsutrustningar, tex tät dräkt och/eller skyddsmask.

Observera att definitionen av ”skyddsmask” inte har ändrats jämfört med tidigare. SA-tillägg ska sålunda inte utbetalas vid bärande av andra sorters skyddsmasker än tidigare.

Dessutom tillsätts en gemensam arbetsgrupp med uppdrag att utvärdera och utreda hela SA-paragrafen.

 

Införande av kontroll-  eller bevakningssystem

En skrivning har införts i § 22 som erinrar om att införande av kontroll- eller bevakningssystem är förhandlingspliktigt enligt medbestämmandelagen.

 

Avtalstryck m.m.

Nedan finns kopia på löneavtalet och överenskommelsehandlingen. Där hittar ni krontalsbeloppen på alla olika tillägg och nya löner, i avvaktan på att vi skickar ut det nya avtalstrycket senare i vår.

Löneavtalet
Överenskommelsehandlingen