Nytt treårigt avtal för serviceentreprenad med Kommunal

Almega Serviceentreprenörerna och Kommunalarbetareförbundet har kommit överens om ett nytt avtal om löner och allmänna villkor för serviceentreprenadföretag som utför servicearbete vid sjukhus, vårdinrättningar och skolor.

Avtalsperiod

1 september 2013 – 31 augusti 2016

Löneökningar
Enas inte de lokala parterna om annat ska ett löneutrymme under avtalsperioden avsättas med:
530 kr per den 1 september 2013
560 kr per den 1 september 2014
610 kr per den 1 september 2015

Av utrymmena ovan ska 265 kronor för 2013, 280 kronor för 2014 och 305 kronor för 2015 fördelas som generella lönehöjningar till alla anställda. Resterande del utgör pott för fördelning i lokala förhandlingar. Enas inte de lokala parterna om fördelningen utges hälften av den resterande potten generellt och hälften fördelas av arbetsgivaren.

Lägstlöner
Lägsta utgående månadslön till arbetstagare fyllda 20 år höjs med 530, 560 och 610 kr och blir därmed följande:
18 944 kr från den 1 september 2013
19 504 kr från den 1 september 2014
20 114 kr från den 1 september 2015

Övriga tillägg
Övertids- och ob-tillägg höjs med 2,1% 2013, 2,2% 2014 och 2,5% 2015, sammanlagt 6,8 % under avtalsperioden. Beloppen framgår av överenskommelsehandlingen som du hittar i nedan bifogade dokument i pdf.

Allmän visstidsanställning
Maximalt tillåtna anställningstiden vid allmän visstidsanställning eller vikariat höjs från två år till tre år under en femårsperiod innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Observera att gränsen på fyra år sammanlagt för vikariatsanställning och allmän visstidsanställning tillsammans fortfarande är fyra år under en femårsperiod innan det övergår till en tillsvidareanställning. Exempel: Tre år allmän visstid och ett år vikariat är tillåtet, liksom 2,5 år vikariat och 1,5 år allmän visstid.

Nya regler för övertid
Gränsen för övertidsavstämning ändras till 9 timmar per dag och 40 timmar per vecka i genomsnitt per 4-veckorsperiod alternativt kalendermånad. Detta innebär exempelvis att ni kan schemalägga en arbetstagare 9 timmar på en dag utan att behöva betala övertidsersättning. Ni kan dessutom schemalägga upp till 45 timmar per vecka utan att betala övertidsersättning så länge den genomsnittliga veckoarbetstiden under månaden inte överstiger 40 timmar,

Exempel:
Vecka 1: 36 timmar
Vecka 2: 35 timmar
Vecka 3: 44 timmar
Vecka 4: 45 timmar

I exemplet är den genomsnittliga veckoarbetstiden 40 timmar (36+35+44+45 = 160 timmar. 160 ./. 4 = 40 timmar).

Dokumenterat branschvanetillägg
Branschvanetrappan förskjuts så att branschvanetillägg nu utgår efter 3 respektive 6 års branschvana mot tidigare 2 respektive 5 år. Avstämning av branschvanetillägg ska från och med i år dessutom bara ske en gång per år och då i samband med den årliga lönerevisionen 1 september.

Från och med 1 september 2015 höjs andra steget i branschvanetrappan med 150 kr till 550 kronor. Det innebär att alla som då tjänat in andra branschvanesteget får tillägget höjt från 400 kr till 550 kr per månad (för heltidsanställd).

Observera att arbetstagare som den 1 september i år tjänat in och skulle börja få sitt 2- eller 5-årstillägg INTE får detta då den nya regeln får omedelbart genomslag. De måste således vänta i ett år till för att erhålla tillägget för 3 eller 6 år. Observera vidare att branschvanetillägg endast kan erhållas en gång i respektive steg. De som idag har femårstillägget ska alltså inte erhålla något sexårstillägg. Det sammanlagda branschvanetillägget kan alltså inte överstiga 1000 kr (600 + 400) fram till den 1 september 2015 då det maximala beloppet höjs till 1150 kr (600 + 550).

Tidpunkten för månatlig löneutbetalning
Arbetsgivare ges möjlighet att flytta löneutbetalningsdatum till senast den 25:e i påföljande månad, från dagens 15:e. Arbetsgivare som vill genomföra en senareläggning måste först förhandla med Kommunal enligt medbestämmandelagen

Uppgift om nyanställda
På skriftlig begäran från Kommunal är arbetsgivare skyldig att uppge namn och arbetsställe för medarbetare som anställs på avtalsområdet. Regeln är likalydande med den som funnits i avtalet med Fastighets sedan 2012.

Dellön
Rätten till dellön har tagits bort ur avtalet. Det finns dock inget som hindrar arbetstagare från att ansöka om dellön och det är upp till arbetsgivaren att pröva skälen och fatta beslut utifrån detta.

Avtalstryck m.m.

Löneavtalet och överenskommelsehandlingen hittar ni på www.serviceentreprenorerna.se under ”Aktuellt” i Arbetsgivarguiden, Glöm inte att ni måste vara inloggade! Där hittar ni krontalsbeloppen på alla olika tillägg och nya löner, i avvaktan på att vi skickar ut det nya avtalstrycket.

Med vänlig hälsning,

Marcus Lindström

Protokoll
Bilaga 1, Löner och löneprinciper
Bilaga 2, Allmänna villkor