Strejken slut! Avtal med Unionen och Akademikerförbunden för tiden 1 maj 2012 till och med den 30 april 2013

Sent på kvällen den 10 juni 2012 träffade Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen efter medling ett nytt avtal med Unionen och Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 maj 2012 – 30 april 2013. Uppgörelsen innebär att Unionens samtliga stridsåtgärder är återkallade.

Observera att lönerevisionsdatum för samtliga medlemmar i Unionen är den 10 juni 2012. Det beror på att Unionen tagit ut medlemmar i strejk vid företag anslutna till Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen.

Lönerevisionen med Akademikerförbunden ska däremot ske per den 1 maj 2012.


• Avtalsperiod 12 månader
• Lönerevisionsdatum;
-Unionen: den 10 juni 2012 (300 kr individgaranti)
-Akademikerförbunden: den 1 maj 2012
• Pott 2,6 %
• 0,2 % disponeras lokalt eller läggs på potten
• Allmänna villkor:
- ändrade regler om företrädesrätt vid kortare visstidsanställningar
- inbyggd provanställning de första 6 månaderna för alla tidsbegränsade anställningar
- höjt övertidstak
- gräns för föräldralön (årslöner över 15 prisbasbelopp)

Löneavtalet gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i Unionen och/eller Akademikerförbunden. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga tjänstemän förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.

1. LÖNER

Överenskommelsen beträffande löner består av två alternativa möjligheter: A. Centralt löneavtal eller B. Lokalt löneavtal.

För Akademikerförbunden gäller lokal lönebildning enligt bilaga 1 B.

För företag där kollektivavtalet inte är inkopplat, gäller vad som är individuellt överenskommet.

Unionen (se överenskommelsens bilaga 1A)

A. Centralt löneavtal – lönerevision per den 10 juni 2012
Ett allmänt utrymme beräknas om 2,6 % av summan av fasta kontanta lönen för tjänstemän den 9 juni 2012.

Frågan om de 0,2 % för kompetensutveckling från 2010 års avtal avföres från vidare förhandlingar genom att 0,2 % disponeras lokalt fr.o.m. 10 juni 2012. Om lokal överenskommelse inte träffas om annat läggs 0,2 % till löneökningsutrymmet.

Individgaranti

Heltidsanställd garanteras, om ej annat överenskommes lokalt, vid revisionen den 10 juni 2012 lönehöjning med 300 kr. För deltidsanställd ska beloppet omräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.


Lägsta löner
Fr o m den 10 juni 2012
Lägsta lön för 20-åringar är 15 400 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 17 844 kr/mån


Lägsta lönerna ska tillämpas från och med den 10 juni 2012 under förutsättning att den anställde senast den 9 juni 2012 fyllt 20 respektive 24 år.

Överenskommelse innebär att det i § 5 av den 27 maj 2010 angivna utrymmet för utbildning och kompetenssparande om 0,2 % slutgiltigt har avlösts.

Förhandlingsordning Unionen (se överenskommelsens bilaga 4)
Tjänstemännen ska till företaget senast den 24 augusti 2012 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av dem utsedda representanter.

Önskar tjänstemännen påkalla lokal förhandling ska företaget meddelas senast den 28 september 2012. Dessförinnan ska företaget senast den 14 september 2012 skriftligen meddela förslag till nya löner till de utsedda representanterna. De lokala förhandlingarna ska vara avslutade senast den 12 oktober 2012 och eventuell begäran om central förhandling ska ske skriftligen och påkallas senast den 26 oktober 2012.

Saknas lokal facklig representation har den anställde rätt att påkalla förhandling senast den 21 september 2012.

B. Lokalt löneavtal (se överenskommelsens bilaga 2)

Lokalt löneavtal anger inte hur löneökningarna ska räknas fram. Det är arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen som tillsammans kommer överens om hur förhandlingarna ska gå till, löneutrymme samt den individuella fördelningen.

Lokalt löneavtal gäller gentemot Unionen som en alternativ möjlighet till det traditionella sättet att revidera lönerna.

Förhandlingsordning, lokalt löneavtal
Arbetsgivaren ska senast den 24 augusti 2012 till lokal tjänstemannapart anmäla sitt önskemål att tillämpa lokalt löneavtal. Om de lokala parterna kommer överens om att fortsätta att tillämpa lokalt löneavtal ska en förhandlingsordning upprättas, dvs när förhandlingarna ska starta och när de ska vara avslutade.

Om de lokala parterna med eller utan rådgivning från de centrala parterna inte kan träffa överenskommelse ska förhandlingar inledas senast den 14 september 2012 enligt det centrala löneavtalet.

Lokalt löneavtal har samma giltighetstid som det centrala löneavtalet och upphör att gälla vid samma tidpunkt som det centrala avtalet oavsett reglering.

Akademikerförbunden (se överenskommelsens bilaga 1B)

Med Akademikerförbunden är vi ense om att det endast är lokalt löneavtal som ska tillämpas.

Om vare sig de lokala eller centrala parterna kan bli eniga om lönerevisionen fördelar arbetsgivaren löneökningarna vilka fastställts till en nivå motsvarande 2,6 % för 2012.

Frågan om de 0,2 % för kompetensutveckling från 2010 års avtal avföres från vidare förhandlingar genom att 0,2 % disponeras lokalt fr.o.m. 1 maj 2012. Om lokal överenskommelse inte träffas om annat läggs 0,2 % till löneökningsutrymmet.

Förhandlingsordning, Akademikerförbunden
Lokala förhandlingar ska påbörjas i så nära anslutning till revisionsdatum som möjligt och vara avslutade senast den 14 september 2012. Eventuell begäran om central förhandling ska ske skriftligen och påkallas senast den 28 september 2012.

Finns inte någon lokal akademikerförening vid företaget övergår partsställ¬ningen på arbetstagarsidan till den enskilde medlemmen.

2. ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Förändringar framgår av bilaga 3 till originalöverenskommelsen.

Allmänna villkor

Följande ändringar sker i de allmänna anställningsvillkoren:

2.2 Villkor för tidsbegränsade anställningar

Bestämmelsen i 2.2 Villkor för tidsbegränsade anställningar ändras så att sista stycket stryks och ersätts med följande text:

”Vid tidsbegränsad anställning som bedöms få en varaktighet av högst en månad gäller inte företrädesrätt till återanställning.
Anm.: För anställda som intill den 10 juni 2012 anmält företrädesrätt gäller den tidigare avtalstexten om varaktighet av högst 14 kalenderdagar.”


11.5.2 Föräldralönens storlek

I punkt 11.5.2. införes som ett nytt sista stycke en begränsningsregel med följande text:

”Föräldralön utbetalas inte för årslönedelar överstigande 15 prisbasbelopp.”

En ny punkt införes efter 13.3.3 med följdändringar för kommande moment:

13.3.4 Uppsägningstid vid tidsbegränsade anställningar
Tidsbegränsad anställning kan bringas att upphöra före den tid som avsetts vid anställningstillfället genom att arbetsgivare eller tjänstemannen lämnar skriftlig underrättelse. Sådan anställning upphör en månad efter det att någondera parten lämnat skriftlig underrättelse till den andra parten. Från arbetsgivarens sida får sådan underrättelse inte lämnas efter det att sex månader förflutit från anställningens tillträdande
.”

Avtal om arbetstidsbestämmelse för tjänstemän

Bestämmelserna i § 3 Övertid ändras enligt följande:

3.2 Allmän övertid

”När det finns särskilda behov får allmän övertid tas ut med högst 200 timmar per kalenderår. Vid beräkning av övertid ska ledighet som förläggs arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid likställas med fullgjord arbetstid.”

3.3 Återföring av övertid

”Om övertidsarbete ersätts med kompensationsledighet enligt Tjänstemannaavtalet återförs motsvarande antal timmar till övertidsutrymmet enligt 3.2 ovan (allmän övertid).

Under kalenderåret får högst 100 timmar på detta sätt återföras till övertidsutrymmet, såvida inte arbetsgivaren och tjänstemannaklubben enas om annat.”


3.4 Extra övertid

”Utöver vad som sagts ovan kan, när det finns synnerliga skäl, extra övertid tas ut under kalenderåret med högst 100 timmar efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannaklubben.”

Har Du frågor som rör Tjänstemannaavtalet (fd Htf) är Du alltid välkommen att kontakta oss.


Med vänlig hälsning

Stefan Koskinen

Slutlig hemställan från medlarna
Överenskommelse