Nytt avtal för serviceentreprenad tecknat med Fastighetsanställdas Förbund och SEKO

Almega Serviceentreprenörerna och Fastighetsanställdas Förbund/SEKO har kommit överens om ett nytt avtal om löner och allmänna villkor för serviceentreprenadföretag.

Avtalsperiod

1 juni 2012 – 31 maj 2013

Löneökningar

Lönerna höjs med 640 kr från och med den 1 juni 2012. För de företag som inte har avtal om lokala lönebildningssystem ska 640 kr utges generellt. För de företag som har lokalt överenskomna lönesystem ska hälften, 320 kr, utbetalas som generella lönehöjningar lika till alla och andra hälften, 320 kr, utgöra pott för fördelning i lokala förhandlingar. Lägsta utgående månadslön höjs också med 640 kr och är från och med den 1 juni 19.410 kr för heltidsanställd.

Tillägg

OB-tillägg, övertidstillägg och mertidstillägg höjs med 3,1 % från och med den 1 juni 2012, också de belopp som anges i avtalets § 11 ”Arbete på annan ort” höjs med 3,1%. (Beloppen finns i överenskommelsen om allmänna vilkor, se nedan)

Branschvana

En viktig förändring har gjorts med branschvanetilläggen som innebär både en kostnadsbesparing och en administrativ förenkling. Från och med nu ska avstämningen av anställningstiden i branschen göras endast en gång per år i samband med lönerevision för samtliga medarbetare. Det betyder att den anställde i år måste ha uppfyllt kraven för respektive branschvanesteg senast den 1 juni. Den som vid en senare tidpunkt uppnår 24, 36 eller 60 månaders branschvana får vänta till nästa lönerevision 2013 innan det nya branschvanetillägget ska betalas ut. Detta innebär en förskjutning framåt i tiden med i genomsnitt 6 månader per individ och branschvanesteg i förhållande till tidigare branschvanesystem.  

Exempel
Azir har sedan tidigare fått tillägget för branschvana minst 24 månader. Vid avstämningen den 1 juni 2012 har han uppnått 33 månaders branschvana och har därmed inte rätt till något ytterligare tillägg. När Azir den 1 september uppnår 36 månaders branschvana skall INTE nästa branschvanetillägg betalas ut. Nästa lönerevision och avstämning sker istället den 1 juni 2013 och tillägget för minst 36 månaders branschvana är då uppfyllt. Azir får därmed 36-månaderstillägget utbetalat från och med lönerevisionsdatumet 2013. 

Allmänna anställningsvillkor

En ny regel har införts om att lokal facklig organisation, på skriftlig begäran i samband med lönerevision,  kan begära en redovisning från företaget som styrker att den totala löneökningen vid lönerevision har utbetalats. Observera att bestämmelsen inte innebär någon rätt för facket att ta del av löneuppgift om enskilda medarbetare. Om Fastighets eller SEKO däremot uppvisar en lista över sina respektive medlemmar ska ni lämna ut uppgift om den enskilda lönen för dessa medlemmar.

Det har också införts en skrivning om att den lokala fackliga organisationen kan begära att få uppgifter om namn och arbetsställe för nyanställda medarbetare. Observera också här att bestämmelsen inte ger någon rätt att ta del av uppgifter om exempelvis lön eller hemadress.

Parterna har slutligen enats om en möjlighet till förenklad administration av anställningsbevis vid kortare anställningar, högst två veckor. Vid flera sådana kortare anställningar ges det nu möjlighe att upprätta endast ett (1) anställningsavtal och därefter i en bilaga redovisa vilka dagar medarbetaren jobbar vid respektive anställningstillfälle.

Övriga avtal och avtalstryck

De här angivna förändringarna gäller inte avtalet med Kommunal, som löper ut först den 31 augusti. Vi återkommer i separat arbetsgivarnytt när överenskommelse har träffats med Kommunal.

Avtalet med Fastighets och SEKO kommer att tryckas samt publiceras på hemsidan så fort det är möjligt. Under tiden till dess hittar ni alla förändringar i avtalet i överenskommelserna nedan.