Nytt avtal med Unionen och SRAT

Vårdföretagarna och Unionen träffade den 23 september 2013 överenskommelse om nytt kollektivavtal för bransch Tandvård (A). Överenskommelsen gäller under tre år från den 1 juli 2013 till den 30 juni 2016 och omfattar både löner och allmänna villkor.

Den stora förändringen är att ett nytt traditionellt löneavtal gäller från den 1 juli 2015 där individgarantin är ersatt med en åtgärdsgaranti, se nedan under Lönerevision per den 1 juli 2015.

Löneavtal


I kollektivavtalet finns tre löneavtal. Det gamla traditionella löneavtalet gäller för lönerevisionen 2013 och 2014 och innehåller ett centralt avtalat löneökningsutrymme, en individgaranti och en angiven lönerevisionstidpunkt. Det nya traditionella löneavtalet gäller för lönerevisionen 2015 och innehåller ett centralt avtalat löneökningsutrymme och en angiven lönerevisionstidpunkt. De traditionella löneavtalen gäller på företaget om inte arbetsgivaren har träffat överenskommelse med Unionen lokalt om att ”Avtal 2” ska gälla. Det alternativa löneavtalet, ”Avtal 2”, saknar ett centralt avtalat löneökningsutrymme, en individgaranti och en angiven lönerevisionstidpunkt.

Det är formellt sett bara Unionens medlemmar som omfattas av lönerevisionen. Vårdföretagarnas rekommendation är att även övriga medarbetare ska få lönerevision, och i så fall ska ett separat ”pott” räknas fram för dem.

Lönerevision per den 1 juli 2013

Ett löneökningsutrymme på 2 % av de fast kontanta lönerna per den 30 juni 2013 räknas fram. Av ”potten” garanteras varje heltidsanställd 240 kronor. För deltidsanställda proportioneras beloppet. Det som kvarstår av ”potten” fördelas av arbetsgivaren på de anställda. 
Efter lönerevisionen den 1 juli 2013 ska heltidslönen uppgå till lägst 13 770 kronor för anställda som har fyllt 18 år och till lägst 16 014 kronor för tandsköterskor.
Notera att arbetsgivararen senast den 15 november 2013 ska lämna ett skriftligt besked till de anställda om den nya lönen.

Lönerevision per den 1 juli 2014

Ett löneökningsutrymme på 2,4 % av de fast kontanta lönerna per den 30 juni 2014 räknas fram. Av ”potten” garanteras varje heltidsanställd 220 kronor. För deltidsanställda proportioneras beloppet. Det som kvarstår av ”potten” fördelas av arbetsgivaren på de anställda. 
Efter lönerevisionen den 1 juli 2014 ska heltidslönen uppgå till lägst 14 101 kronor för anställda som har fyllt 18 år och till lägst 16 398 kronor för tandsköterskor.
Notera att arbetsgivararen senast den 15 april 2014 ska lämna ett skriftligt besked till de anställda om den nya lönen.

Lönerevision per den 1 juli 2015

Ett löneökningsutrymme på 2,4 % av de fast kontanta lönerna per den 30 juni 2015 räknas fram som fördelas av arbetsgivaren på de anställda enligt den lokala löneprocessen som beskrivs nedan. 
Efter lönerevisionen den 1 juli 2015 ska heltidslönen uppgå till lägst 14 439 kronor för anställda som har fyllt 18 år och till lägst 16 792 kronor för tandsköterskor.

Notera att vid lönerevisionen 2015 gäller det nya traditionella löneavtalet där individgarantin är ersatt med en åtgärdsgaranti. Viktigt är att inför lönerevisionen 2015 läsa igenom det nya löneavtalet, se Bilaga 2 i förhandlingsprotokollet och i kollektivavtalet.

Lönebildningen i företaget kopplas ihop med företagets övergripande mål och resultat och medarbetarnas arbetsprestation och uppnådda individuella mål samt relevanta omvärldsfaktorer. Företagets lönepolicy och lönekriterier ska vara kända för medarbetarna. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vilka krav som gäller för framtida löneutveckling. Chef och medarbetare ska varje år ha ett utvecklings-/målsamtal och ett lönesamtal. Utgångspunkten är att alla medverkar till företagets verksamhet och utveckling och därmed ska ha en löneökning i samband med lönerevision. Vid låg löneökning ska en åtgärdsplan upprättas med åtgärder som ska leda till att medarbetaren får en mer positiv löneutveckling i framtiden. 

Almega/Vårdföretagarna och Unionen bjuder in medlemsföretag och ombudsmän på Unionen till lönekonferenser där vi tillsammans diskuterar hur det nya löneavtalet är tänkt att tillämpas, vad som krävs för en bra löneprocess, vad dialogen mellan chef och medarbetare bör innehålla, hur samverkan kan ske och vilket stöd de centrala parterna ger. Passa på att få inspiration och konkreta tips om företagets löneprocess!

Konferenserna pågår mellan klockan 10.00 – 13.00. Smörgås serveras från 09.30. Vi bjuder även på enklare lunch. Konferenserna är avgiftsfria. 

22 oktober, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
23 oktober, Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö
24 oktober Gothia Towers, Mässans gata 20, Göteborg
24 oktober, Unionen, Olof Palmes Gata 17, Stockholm
29 oktober, Best Western Hotel Royal Corner, Liedbergsgatan 11, Växjö
30 oktober, Scandic Grand Hotel, Fabriksgatan 21-23,Örebro
31 oktober, Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Anmäla dig senast den 15 oktober 2013 till Anette Tegner.  

Almega/Vårdföretagarna kommer även att skicka ut en separat inbjudan till lönekonferenserna.

Höjning av ersättning för förskjuten arbetstid och beredskap
Ersättning för förskjuten arbetstid vid förläggning av ordinarie arbetstid efter klockan 18 måndag-fredag är från den 1 oktober 2013 17,95 kronor per timme, från den 1 juli 2014 18,40 kronor per timme och från den 1 juli 2015 18,85 kronor per timme. Vid förläggning av ordinarie arbetstid förlagd på lördag och/eller söndag samt helgdag är ersättningen från den 1 oktober 2013 35,30 kronor per timme, från den 1 juli 2014 36,15 kronor per timme och från den 1 juli 2015 37 kronor per timme.

Beredskapsersättning är från den 1 oktober 2013 17,95 kronor per timme, från den 1 juli 2014 18,40 kronor per timme och från den 1 juli 2015 18,85 kronor per timme.

Ytterligare en månad med föräldraledighetstillägg
Fem års anställningstid eller mer i följd berättar en medarbetare till sex månaders föräldraledighetstillägg från den 1 oktober 2013.

Notera att ett tak för föräldraledighetstillägg gäller från den 1 oktober 2013 och föräldraledighetstillägg utges därefter inte på lönedelar över 15 prisbasbelopp.

Restidsersättning regleras fortsättningsvis i kollektivavtalet
Från den 1 oktober 2013 utgår restidsersättning vid beordrade tjänsteresor. En förutsättning för att restidsersättning ska utgå är alltså att det handlar om en tjänsteresa och att den är beordrad. Det är därför viktigt att företag/chef före en resa tydliggör om aktuellt resa är en beordrad tjänsteresa eller ej.

Restid som faller inom klockslagen för den ordinarie arbetstiden som gäller för medarbetaren räknas som arbetstid. Vid beräkning av restid medtas endast tjänsteresor utanför medarbetarens ordinarie arbetstid. Vid beräkning av restid ska endast fulla halvtimmar medtas. Om arbetsgivaren har bekostat sovplats på tåg eller båt under resan ska tiden mellan klockan 22.00 – 08.00 inte medräknas.  

Restidsersättning erhålls per timme med

månadslön  inklusive semesterlön
    240

Restidsersättning enligt divisorn 240 erhålls för högst sex timmar per kalenderdygn.

När resan har gjorts under tiden från klockan 18:00 fredag till klockan 06:00 måndag eller från klockan 18:00 dag före arbetsfri helgdagsafton eller helgdag fram till klockan 06:00 dag efter helgdag, är ersättningen per timme

månadslön  inklusive semesterlön
    190

Med månadslön avses den aktuella fasta kontakta månadslönen. För deltidsanställda ska lönen räknas upp så att den motsvara heltidslön.

Ändringar i kollektivavtalet med SRAT
 

Vårdföretagarna och SRAT har gjort en avstämning den 26 september 2013 av kollektivavtalet som gäller tills vidare.

Förlängd egen uppsägningstid
Uppsägningstiden när medarbetaren säger upp sig själv förlängs från en till två månader efter två års anställning från den 1 januari 2014.    

Höjning av ersättning för förskjuten arbetstid och beredskap, Ytterligare en månad med föräldraledighetstillägg och Restidsersättning regleras fortsättningsvis i kollektivavtalet.

Det som i dessa frågor har beskrivits ovan under Nytt kollektivavtal med Unionen för bransch Tandvård (A) gäller även för anställda på Vårdföretagarna och SRATs kollektivavtalsområde från den 1 oktober 2013.

Två kollektivavtal i ett samtryck
 

De båda kollektivavtalen samtrycks även i år.

Samtrycket kommer inom kort att finnas tillgängligt elektroniskt/som pdf under fliken Arbetsgivarguiden och Dina avtal. 

Lönestatistik för branschen
Lönestatistik för branschen tandvård per den 1 september 2012 hittar ni på under fliken Arbetsgivarguiden och Lön.