Nytt avtal med Unionen

Vårdföretagarna och Unionen träffade den 3 oktober 2013 överenskommelse om nytt kollektivavtal för bransch Dentallaboratorier (B). Överenskommelsen gäller under tre år från den 1 juli 2013 till den 30 juni 2016 och omfattar både löner och allmänna villkor.

Den stora förändringen är att ett nytt traditionellt löneavtal gäller från den 1 juli 2015 där individgarantin är ersatt med en åtgärdsgaranti, se nedan under Lönerevision per den 1 juli 2015.

Löneavtal
I kollektivavtalet finns tre löneavtal. Det gamla traditionella löneavtalet gäller för lönerevisionen 2013 och 2014 och innehåller ett centralt avtalat löneökningsutrymme, en individgaranti och en angiven lönerevisionstidpunkt. Det nya traditionella löneavtalet gäller för lönerevisionen 2015 och innehåller ett centralt avtalat löneökningsutrymme och en angiven lönerevisionstidpunkt. De traditionella löneavtalen gäller på företaget om inte arbetsgivaren har träffat överenskommelse med Unionen lokalt om att ”Avtal 2” ska gälla. Det alternativa löneavtalet, ”Avtal 2”, saknar ett centralt avtalat löneökningsutrymme, en individgaranti och en angiven lönerevisionstidpunkt.

Det är formellt sett bara Unionens medlemmar som omfattas av lönerevisionen. Vårdföretagarnas rekommendation är att även övriga medarbetare ska få lönerevision, och i så fall ska ett separat löneökningsutrymme räknas fram för dem.

Lönerevision per den 1 juli 2013
Ett löneökningsutrymme på 2 % av de fasta kontanta lönerna per den 30 juni 2013 räknas fram. Av ”potten” garanteras varje heltidsanställd 260 kronor. För deltidsanställda proportioneras beloppet. Det som kvarstår av ”potten” fördelas av arbetsgivaren på de anställda.

Efter lönerevisionen den 1 juli 2013 ska heltidslönen uppgå till lägst 15 081 kronor för anställda som har fyllt 18 år och till lägst 17 927 kronor för anställda som har fyllt 24 år. För tandtekniska biträden som är oprövade i befattningen gäller lönegränsen först efter sex månaders anställning.

Notera att arbetsgivaren senast den 15 november 2013 ska lämna ett skriftligt besked till de anställda om den nya lönen.

Lönerevision per den 1 juli 2014
Ett löneökningsutrymme på 2,4 % av de fasta kontanta lönerna per den 30 juni 2014 räknas fram. Av ”potten” garanteras varje heltidsanställd 220 kronor. För deltidsanställda proportioneras beloppet. Det som kvarstår av ”potten” fördelas av arbetsgivaren på de anställda.

Efter lönerevisionen den 1 juli 2014 ska heltidslönen uppgå till lägst 15 443 kronor för anställda som har fyllt 18 år och till lägst 18 357 kronor för anställda som har fyllt 24 år. För tandtekniska biträden som är oprövade i befattningen gäller lönegränsen först efter sex månaders anställning.

Notera att arbetsgivaren senast den 15 april 2014 ska lämna ett skriftligt besked till de anställda om den nya lönen.

Lönerevision per den 1 juli 2015
Ett löneökningsutrymme på 2,4 % av de fasta kontanta lönerna per den 30 juni 2015 räknas fram som fördelas av arbetsgivaren på de anställda enligt den lokala löneprocessen som beskrivs nedan.

Efter lönerevisionen den 1 juli 2015 ska heltidslönen uppgå till lägst 15 814 kronor för anställda som har fyllt 18 år och till lägst 18 798 kronor för anställda som har fyllt 24 år. För tandtekniska biträden som är oprövade i befattningen gäller lönegränsen först efter sex månaders anställning.

Notera att vid lönerevisionen 2015 gäller det nya traditionella löneavtalet där individgarantin är ersatt med en åtgärdsgaranti. Viktigt är att inför lönerevisionen 2015 läsa igenom det nya löneavtalet, se Bilaga 2 i förhandlingsprotokollet och i kollektivavtalet.

Lönebildningen i företaget kopplas ihop med företagets övergripande mål och resultat och medarbetarnas arbetsprestation och uppnådda individuella mål samt relevanta omvärldsfaktorer. Företagets lönepolicy och lönekriterier ska vara kända för medarbetarna. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vilka krav som gäller för framtida löneutveckling. Chef och medarbetare ska varje år ha ett utvecklings-/målsamtal och ett lönesamtal. Utgångspunkten är att alla medverkar till företagets verksamhet och utveckling och därmed ska ha en löneökning i samband med lönerevision. Vid låg löneökning ska en åtgärdsplan upprättas med åtgärder som ska leda till att medarbetaren får en mer positiv löneutveckling i framtiden.

Almega/Vårdföretagarna och Unionen bjuder in medlemsföretag och ombudsmän på Unionen till lönekonferenser där vi tillsammans diskuterar hur det nya löneavtalet är tänkt att tillämpas, vad som krävs för en bra löneprocess, vad dialogen mellan chef och medarbetare bör innehålla, hur samverkan kan ske och vilket stöd de centrala parterna ger. Passa på att få inspiration och konkreta tips om företagets löneprocess!

Konferenserna pågår mellan klockan 10.00 – 13.00. Smörgås serveras från 09.30. Vi bjuder även på enklare lunch. Konferenserna är avgiftsfria.

22 oktober, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
23 oktober, Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö
24 oktober Gothia Towers, Mässans gata 20, Göteborg
24 oktober, Unionen, Olof Palmes Gata 17, Stockholm
5 november, Näringslivets Hus, Köpmansgatan 23-25, Örebro
6 november, Hotel Royal Corner, Liedbergsgatan 11, Växjö
7 november, Näringslivets Hus, Brogatan 4, Umeå

Anmäl dig senast den 15 oktober 2013 till sonja.malmquist@almega.se

Almega/Vårdföretagarna kommer även att skicka ut en separat inbjudan till lönekonferenserna.

Utökade tider att förlägga ordinarie arbetstid på
Från den 1 oktober 2013 är det möjligt för företaget att förlägga ordinarie arbetstid måndag – fredag mellan klockan 07:00 och 21:00.

Höjning av ersättning för förskjuten arbetstid
Ersättning för förskjuten arbetstid vid förläggning av ordinarie arbetstid måndag – fredag före klockan 08:00 och efter klockan 18:00 är från den 1 oktober 2013 19 kronor per timme, från den 1 juli 2014 19,50 kronor per timme och från den 1 juli 2015 20 kronor per timme.

Ytterligare en månad med föräldraledighetstillägg
Fem års anställningstid eller mer i följd berättigar en medarbetare till sex månaders föräldraledighetstillägg från den 1 oktober 2013.

Notera att ett tak för föräldraledighetstillägg gäller från den 1 oktober 2013 och föräldraledighetstillägg utges därefter inte på lönedelar över 15 prisbasbelopp.

Restidsersättning regleras i kollektivavtalet
Från den 1 oktober 2013 utgår restidsersättning vid beordrade tjänsteresor. En förutsättning för att restidsersättning ska utgå är alltså att det handlar om en tjänsteresa och att den är beordrad. Det är därför viktigt att företag/chef före en resa tydliggör om aktuellt resa är en beordrad tjänsteresa eller ej.

Restid som faller inom klockslagen för den ordinarie arbetstiden som gäller för medarbetaren räknas som arbetstid. Vid beräkning av restid medtas endast tjänsteresor utanför medarbetarens ordinarie arbetstid. Vid beräkning av restid ska endast fulla halvtimmar medtas. Om arbetsgivaren har bekostat sovplats på tåg eller båt under resan ska tiden mellan klockan 22.00 – 08.00 inte medräknas.

Restidsersättning erhålls per timme med

månadslön inklusive semesterlön
240

Restidsersättning enligt divisorn 240 erhålls för högst sex timmar per kalenderdygn.

När resan har gjorts under tiden från klockan 18:00 fredag till klockan 06:00 måndag eller från klockan 18:00 dag före arbetsfri helgdagsafton eller helgdag fram till klockan 06:00 dag efter helgdag, är ersättningen per timme

månadslön inklusive semesterlön
190

Med månadslön avses den aktuella fasta kontanta månadslönen. För deltidsanställda ska lönen räknas upp så att den motsvarar heltidslön.

Lönestatistik för branschen
Lönestatistik för branschen Dentallaboratorier per den 1 september 2012 hittar ni under fliken Arbetsgivarguiden och Lön.