Nytt kollektivavtal med Kommunal för bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

Vårdföretagarna har tecknat ett 37 månaders avtal med Kommunal om löner och allmänna villkor för bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E). Avtalet gäller från den 1 november 2013 till den 30 november 2016. Det samlade avtalsvärdet medför en kostnadsökning om 6,8 %, vilket ligger i linje med övriga avtal som tecknats på arbetsmarknaden.

Lönerevisionsdatum, löneökningsutrymme och lägstalöner
Löneavtalet anger att lönerevision ska ske den 1 november 2013, den 1 november 2014 respektive den 1 november 2015. Till den allmänna potten bidrar heltidsanställd med 510 kronor år 2013, 560 kronor år 2014 och 630 kronor år 2015. Deltidsanställd bidrar i proportion till arbetstidsmåttet. Potten fördelas av arbetsgivaren i lönesamtal. Ingen individgaranti.

Lägstalönen för medarbetare som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid överstigande tre månader ska uppgå till 17 060 kronor per månad från den 1 november 2013, 17 450 kronor per månad från den 1 november 2014 och 17 885 kronor per månad från den 1 november 2015.

Lägstalönen för medarbetare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning ska uppgå till 18 935 kronor per månad från den 1 november 2013, 19 495 kronor per månad från den 1 november 2014 och
20 125 kronor per månad från den 1 november 2015.

Nytt i löneavtalet är punkt 5.1 som möjliggör för lokala parter att komma överens om en annan lösning än den som framgår av det centrala löneavtalet. Lokala parter är arbetsgivaren och Kommunal på lokal nivå.

Ej företrädesrätt till kortare allmän visstidsanställningar
Företrädesrätt har hittills inte gällt vikariat om högst fjorton dagar. Nu utvidgas undantaget i § 3 Mom 6 till att även omfatta allmän visstidsanställningar om högst fjorton dagar.

Möjligt att avstå konvertering till tillsvidareanställning (§ 3 Mom 7)
Medarbetare kan nu genom en skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren avstå konvertering från vikariat eller allmän visstidsanställning till tillsvidareanställning efter två års anställning under en femårsperiod. Överenskommelse ska ske i samband med att konvertering är aktuell och gäller i sex månader.

Provanställningstiden kan förlängas vid längre frånvaro
Sedan tidigare har arbetsgivare och medarbetare kunnat komma överens om en förlängning av provanställningsperioden vid sjukdomsfall längre än sex dagar motsvarande sjukdomsperioden. Nu utvidgas möjligheten i § 4 Mom 5 till att omfatta all frånvaro som överstiger sex dagar.

Ändringar i § 5 Arbetstid
Ordinarie arbetstidsmått för skiftarbete har utraderats från avtalet. Om en medarbetare har ordinarie arbetstidsmått för skiftarbete idag behåller medarbetaren detta arbetstidsmått. I samband med denna förändring har en redaktionell översyn skett av texten.

Höjning av ersättning på ob-tid och förskjuten arbetstid (§ 6 Mom 1 och 3)
 

O-tilläggstid Kr/tim fr o m 2014-11-01 Kr/tim fr o m 2015-11-01
1 O-tilläggstid A 98:00 99:30
2 O-tilläggstid B 49:50 50:80
3 O-tilläggstid C 41:30 43:40
4 O-tilläggstid D 19:90 20:50

Ersättning för förskjuten arbetstid höjs från den 1 juni 2015 till 18:70 kronor per timma.

Höjning av beredskapsersättning (§ 9 Mom 2)
Beredskapsersättning på vardagar höjs från den 1 juni 2015 till 13:10 kronor per timma. Beredskapsersättning på helger höjs från samma datum till 26:20 kronor per timma.

Möjligt att kompensera jour i kompensationsledighet
I § 10 Mom 2 införs nu en möjlighet för arbetsgivare och medarbetare att komma överens om att jour ska kompenseras i form av kompensationsledighet. Parterna ska samråda om den lediga tidens förläggning, varvid båda parternas önskemål så långt möjligt ska beaktas.

Kompensationsledighet erhålls per jourtimma med 15 minuter.

För jour eller del av denna som infaller mellan kl 22.00 dag före lördag/helgdagsafton och kl 07.00 dag efter sön- och helgdag utgår kompensationsledighet per timma med 30 minuter.

Kommer inte arbetsgivare och medarbetare överens om kompensationsledighet kompenseras medarbetaren med kontant ersättning.

Förenklad text kring individuella överenskommelser om undantag från vissa ersättningsformer
Tidigare har individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare om undantag från ersättning för ob-tid, övertid, beredskap eller jour avsett ett år i taget.

Nu gäller sådan överenskommelse istället tillsvidare och part som vill att överenskommelsen ska upphöra ska underrätta den andra parten senast två månader innan nästa lönerevision. Sker underrättelse senare gäller överenskommelsen till nästkommande lönerevision.

Ytterligare en månad med föräldraledighetstillägg
Tiden under vilken föräldraledighetstillägg ska utbetalas har i likhet med övriga avtal på arbetsmarknaden utvidgats till att omfatta maximalt 180 kalenderdagar när medarbetaren varit anställd i tre år i följd eller mer.

Föräldraledighetstillägget utgörs av ett belopp motsvarande;
• en månadslön minus avdrag under 30 kalenderdagar beräknad per kalenderdag om medarbetaren varit anställd i ett men inte två år i följd,
• tre månadslöner minus avdrag under 90 kalenderdagar beräknad per kalenderdag om medarbetaren varit anställd i två men inte tre år i följd,
• sex månadslöner minus avdrag under 180 kalenderdagar beräknad per kalenderdag om medarbetaren varit anställd i tre år i följd eller mer.

Om ledigheten skulle bli kortare än en, tre respektive sex månader utges inte föräldraledighetstillägg för längre tid än ledigheten omfattar.

Föräldraledighetstillägg utges inte på lönedelar över 15 prisbasbelopp.

OBS! Notera att från den 1 januari 2014 ska inte föräldraledighetstillägg enligt avtalet utges till medarbetare som omfattas av Försäkring om kompletterande föräldrapenning (FPT) och övriga Fora-försäkringar, dvs Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), Avtalspension SAF-LO (ASL), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och Omställningsförsäkring. Se vidare separat utskickat Arbetsgivarnytt.

Preliminär överenskommelse om introduktionsanställningar
För att underlätta en effektiv arbetslivsstart har parterna träffat en preliminär överenskommelse om att införa så kallade introduktionsanställningar.   Partsavsikten är att ett särskilt avtal om yrkesintroduktionsanställningar tas fram av parterna senast den 31 mars 2014.

Arbetsgrupper
Centrala parter kommer under avtalsperioden i ett antal arbetsgrupper bland annat utreda utvecklingen av verksamheter med boende för funktionshindrade, diskutera frågor kring avtalets arbetstidsbestämmelser och en utveckling av löneavtalet, göra en översyn av lönestatistiken.

Protokoll med bilagor
Fullständigt protokoll och bilagor innehållande löneavtal och ändringar av allmänna anställningsvillkor finns  här nedan

Protokoll

Avtalskonferenser
Vi bjuder in till avtalskonferenser för att gå igenom det nya kollektivavtalet. Ett perfekt tillfälle att lära mer om kollektivavtalet. Konferenserna är kostnadsfria. Vi bjuder på en enklare lunch.

• Avtalskonferens i Stockholm den 13 januari kl 10 - 12 på Almegas kontor på Sturegatan 11

• Avtalskonferens i Umeå den 16 januari kl 10 – 12 på Almegas kontor på Brogatan 4

• Avtalskonferens i Göteborg den 21 januari kl 10 - 12 på Almegas kontor på Södra Hamngatan 53

• Avtalskonferens i Malmö den 22 januari kl 10 - 12 på Almegas kontor på Jörgen Kocksgatan 1 B

Inbjudan till avtalskonferenserna skickas ut i separat Arbetsgivarnytt där anmälan kan ske via en länk.