Nytt kollektivavtal Ledarna

Här följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen.

Länk till förhandlingsprotokoll, löneavtal och förändringar i anställningsvillkor finns längst ner på sidan.

Löner
Löneavtalet är precis som tidigare år det sifferlösa tillsvidare avtal parterna tecknade 2003-01-01.

Anställningsvillkor
Parterna har överenskommit om ändringar av anställningsvillkor som följer:

§ 13 Föräldraledighet
Ny lydelse i stycke 5, andra meningen enligt nedan:
För den som har tre års oavbruten anställning hos arbetsgivaren före den första dagen av föräldraledighet utges ersättning för sex trettiodagarsperioder.

§ 16 Giltighetstid får följande nya lydelse:
Avtalet om löner och allmänna villkor gäller för tiden 1 april 2013 – 31 mars 2016. Avtalen kan sägas upp för den tredje avtalsperioden (1 april 2015 – 31 mars 2016). Sådan uppsägning ska ske senast den 30 september 2014.

Arbetsgrupper
Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp kring Ledarnas yrkanden kring ”hållbara chefer”.

Övrigt
Parterna ska följa den partsgemensamma arbetsgruppen som Unionen och IT&Telekomföretagen tillsatt. Om behov uppstår ska överläggningar upptas i detta ärende.
Parterna är överens om att ITP-Tele prolongeras.

Länkar
Protokoll 
Bilaga 2
Löneavtal