Nytt hemserviceavtal träffat med Kommunal

Almega Tjänsteförnunden och Kommunal har kommit överens om ett nytt avtal om löner och allmänna villkor för hemserviceföretag. Lönerna höjs med 577 kr och vissa förändringar har gjorts i de allmänna villkoren.

Avtalet gäller för 14 månader med giltighetstid 1 juli 2012 – 31 augusti 2013. 

Lönehöjningar

Lönerna höjs med 577 kr från och med den 1 juli 2012. 289 kr utgår som generell löneökning, medan resterande utrymme – motsvarande 289 kronor – utgör en pott för fördelning i lokala förhandlingar. Enas inte de lokala parterna senast den 1 oktober 2012 om hur potten om 289 kronor ska fördelas, ska ytterligare 145 kronor från potten utges som generell löneökning och resterande fördelas av arbetsgivaren.

Lägsta utgående månadslön höjs också med 577 kr och är från och med den 1 juni 18.362 kr för heltidsanställd som fyllt 20 år.

Tillägg

OB-tillägg och övertidstillägg höjs med 3,0 % från och med den 1 juli 2012. Aktuella belopp finns i överenskommelse om allmänna villkor.

Allmänna anställningsvillkor

Varseltiden för schemaförändringar har förkortats. Meddelande om ändrad förläggning av ordinarie arbetstid – ska i det nya avtalet lämnas 7 dagar i förväg, i stället för nuvarande 14 dagar.

En ny regel har införts i avtalet om ett förenklat förfarande för att avsluta anställningen för medarbetare som försvinner från jobbet utan giltig skäl och utan att höra av sig till arbetsgivaren. Regeln innebär att arbetsgivaren har möjlighet att avsluta anställningen efter underrättelse till arbetstagaren och varsel till lokal facklig organisation, som har fem dagar på sig att påkalla överläggning för medlem.

Om en anställd slutar sin anställning utan att iaktta gällande uppsägningstid, har arbetsgivaren enligt en ny bestämmelse rätt att – efter att ha inhämtat beneficiumbesked från kronofogden – hålla inne intjänad lön motsvarande den del av uppsägningstiden som inte iakttagits (max 14 dagslöner).

Det har också införts en skrivning om att arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen har möjlighet att träffa överenskommelse om en förlängning av provanställningstiden, utöver lagens maxgräns på sex månader, i det fall en provanställd varit sjuk eller det av annat skäl är svårt för arbetsgivaren att göra en säker bedömning.

Som en komplettering till LAS regler om möjlighet till tidsbegränsade anställningar har införts en bortre gräns på tre år. Regeln innebär att om en arbetstagare har haft såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en femårsperiod, övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

En ny regel har införts om att lokal facklig organisation, på skriftlig begäran i samband med lönerevision, kan begära en redovisning från företaget som styrker att den totala löneökningen vid lönerevision har utbetalats. Observera att bestämmelsen inte innebär någon rätt för facket att ta del av löneuppgift om enskilda medarbetare. Om Kommunal däremot uppvisar en lista över sina respektive medlemmar ska ni lämna ut uppgift om den enskilda lönen för dessa medlemmar.

Parterna har slutligen enats om en möjlighet till förenklad administration av anställningsbevis vid kortare anställningar, högst två veckor. Vid flera sådana kortare anställningar ges det nu möjlighet att upprätta endast ett (1) anställningsavtal och därefter i en bilaga redovisa vilka dagar medarbetaren jobbar vid respektive anställningstillfälle.

Avtalstryck

Det nya avtalet – som träder i kraft den 1 juli 2012 - kommer att tryckas och publiceras på hemsidan. Under tiden hittar ni alla förändringar i avtalet här och i överenskommelserna nedan.