Nytt Friskoleavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

Den 3 september 2013 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt Friskoleavtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd avseende löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 september 2013 – 31 augusti 2017.

Löneavtalet

  • Avtalsperiod 4 år
  • Lönerevisionsdatum; 1 september respektive år
  • Potten utgörs av 2,0 procent per den 1 september 2013 samt 4,0 procent per den 1 september 2014.
  • Löneutveckling för 2015 och 2016 fastställs genom lokal lönebildning.
  • Övriga krontalsersättningar i kollektivavtalet räknas upp med 2,0 procent, 2,3 procent samt 2,5 procent från den 1 september 2013, 1 september 2014 respektive 1 september 2015. Uppräkning av krontalsersättningar per den 1 september 2016 fastställs vid ett senare tillfälle.

Allmänna villkor

  • Tillfört en möjlighet för en arbetstagare att avstå konvertering från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning
  • Från och med 1 juli 2014: Utökade beräkningsperioder avseende arbetstid från fyra veckor till sex månader
  • Från och med 1 juli 2014: Ny reglering avseende föräldralediga och studielediga som återgår i tjänst under sport-, påsk- och höstlov.
  • Förändringar i föräldraledighetstillägget
  • Nya avdragsbestämmelser för lön del av löneperiod


1.Löner


Förändringar framgår av bilaga 1 till originalöverenskommelsen (se nedan länk).

Lönerevision per den 1 september respektive år

Om parterna inte kommer överens lokalt avseende löneutveckling ska det garanterade utfallet för de av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds medlemmar, vid företaget, beräknas till 2,0 procent per den 1 september 2013 samt 4,0 procent per den 1 september 2014. Löneutveckling för 2015 och 2016 fastställs genom lokal lönebildning.

Löneökningarna gäller formellt endast Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds medlemmar om avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är inkopplat. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga lärare förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem. Observera att lärare som inte är medlemmar i Lärarförbundet eller

Lärarnas Riksförbund inte ska ingå i löneavtalets pott utan utgör en egen.

Förhandlingsordning

Lönerevision äger rum den 1 september respektive år. De lokala parterna kan inför respektive år komma överens om annat lönerevisionsdatum men huvudregeln är att lönerna höjs per den 1 september.

En information om detta avtals innebörd lämnas till samtliga medarbetare.  Arbetsgivaren anmäler inför lönerevisionen till lokal part vilka som är anställda och omfattas av lönerevisionen. Detta innebär att företaget lämnar en lista med för- och efternamn. För att undvika att informationen strider mot personuppgiftslagen ska endast namn, och inte personnummer, meddelas.

Arbetsgivaren ska till respektive fackförbund lämna förslag till nya löner rörande i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund organiserade anställda.

Önskar de lokala fackliga organisationerna påkalla lokal förhandling ska detta ske inom 14 dagar efter det att arbetsgivaren lämnade sitt förslag.

Om enighet inte uppnås kan endera part begära central förhandling inom 14 dagar från att den lokala förhandlingen avslutades, dock senast den 15 december respektive år.

Efter avslutad lokal alternativt central förhandling, ska arbetsgivaren ha lönesamtal med medarbetaren där den nya lönen meddelas och motiveras.

Lokal lönebildning för 2015 och 2016

Parterna är överens om att de två sista åren i avtalsperioden inte innehåller centralt fastställda löneökningar utan att dessa ska ske genom lokal lönebildning på företagen. Lokal lönebildning innebär att löneökningarna fastställs i företagen utifrån dessas förutsättningar. Almega Tjänsteföretagen kommer att, tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, ta fram regler för hur denna lokala process ska fungera och ta fram en anpassad förhandlingsordning. Parterna ska även utarbeta ett gemensamt material som kan vara till hjälp för de lokala parterna. Detta kommer att ske under 2013-2014. När detta är sammanställt kommer information skickas ut i god tid innan lönerevisionen för 2015.
 

2. Allmänna villkor


Förändringar framgår av bilaga 2 till originalöverenskommelsen (se nedan länk).

Avstående från tillsvidareanställning

Arbetstagare får efter skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren avstå konvertering från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning. Sådan överenskommelse gäller i sex månader. Arbetstagaren kan på nytt avstå tillsvidareanställning enligt denna regel. Denna regel infördes även med Kommunal och gäller nu även för lärare.

Utökade beräkningsperioder avseende arbetstid

Från och med den 1 juli 2014 utökas samtliga beräkningsperioder från fyra veckor till sex månader. Vid terminsbunden verksamhet (skola) startar beräkningsperioden vid arbetsperiodens början i anslutning till respektive termin. Fram till den 1 juli 2014 gäller de gamla reglerna om fyra veckors beräkningsperiod.

Från och med den 1 juli 2014 ändras paragraferna till:

4:1             Ordinarie arbetstid
 

Ordinarie arbetstid utgör vid heltidsanställning - om inte annat följer av nedanstående - 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en beräkningsperiod om sex månader.

Lokalt kan överenskommas om annan beräkningsperiod.

4:4:1 Ferietjänst

/…/Vid förläggningen av de 1360 timmarna får arbetstiden inte överstiga 35 timmar per vecka i genomsnitt beräknat på en period om sex månader. Denna arbetstid ska fördelas så att läraren i så stor utsträckning som möjligt har en jämn arbetsbelastning sett över arbetsåret. /…/

4:4:2 Ordinarie arbetstid för lärare inom uppdragsutbildning

Ordinarie arbetstid utgör vid heltidsanställning, om inte individuell eller lokal överenskommelse träffas om annat, 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om sex månader.

Övriga ersättningar

De rörliga ersättningarna har räknats upp med 6,8 procent under avtalsperiodens tre första år. Uppräkning av krontalsersättningarna per den 1 september 2016 fastställs vid ett senare tillfälle.  Förändringen innebär följande:

4:3 Arbetstidsschema

Lönetillägg i femte stycket:

1 september 2013: 14,70 kronor
1 september 2014: 15,00 kronor
1 september 2015: 15,40 kronor
 

4:6 Ersättning under ordinarie arbetstid vid tjänstgöring på sk. OB-tid 

Förläggningstidpunkt

Ersättning/tim fr.o.m.
2013-09-01

Ersättning/tim fr.o.m.
2014-09-01

Ersättning/tim fr.o.m.
2015-09-01

Måndag till torsdag kl 19 till kl 22

20,00

20,50

21,00

Måndag till torsdag kl 22 till kl 24 samt tisdag till fredag kl 00 till kl 06

40,30

41,20

42,20

Måndag kl 00 till kl 07

49,80

50,90

52,20

Fredag kl 19 till kl 24 samt från kl 00 till kl 24 lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag

49,80

50,90

52,20

Från kl 16 till kl 24 vardag närmast före trettondagen, 1 maj, Alla helgons dag eller Kristi himmelsfärdsdag samt från kl 00 till kl 07 vardag närmast efter trettondagen, 1 maj eller Kristi himmelsfärdsdag.

49,80

50,90

52,20

Från kl 18 skärtorsdag, dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl 07 vardag närmast efter helg.

99,50

101,70

104,30

Beredskapsersättning – bilaga 5

Ersättning för beredskap utges med:

1 september 2013: 13,20 kr per timme inklusive semesterlön.
1 september 2014: 13,50 kr per timme inklusive semesterlön.
1 september 2015: 13,80 kr per timme inklusive semesterlön.

För beredskapstjänst eller del därav som infaller mellan kl 22.00 dag före lördag/helgdagsafton och kl 07.00 dag efter sön- och helgdag utges ersättning med:

1 september 2013: 26,10 kr per timme inklusive semesterlön.
1 september 2014: 26,70 kr per timme inklusive semesterlön.
1 september 2015: 27,40 kr per timme inklusive semesterlön.

Ferielön

Från och med den 1 juli 2014 tillförs en ny regel till avtalet som innebär att arbetstagare som är föräldraledig eller ledig för studier och avbryter ledigheten för att återgå i arbete senare än sju kalenderdagar före sport-, påsk- och höstlov och som avser att fortsätta ledigheten efter lovet har inte rätt till lön under denna period, om arbetstagaren inte faktiskt arbetat.

Föräldraledighetstillägg

Vissa förändringar görs i föräldraledighetstilläggets storlek. Förändringarna innebär, till skillnad från avtalet med Kommunal, att varje trappsteg utökas med 30 dagar från och med den 1 september 2013. Trappstegen utökas med ytterligare 30 dagar från och med den 1 september 2014. Detta innebär att föräldraledighetstillägget för lärarna skiljer sig åt från avtalet med Kommunal.

Från och med den 1 september 2013 utökas föräldraledighetstillägget till följande:

Arbetstagaren har rätt till föräldraledighetstillägg i följande omfattning:

- i 90 dagar om den anställde har varit anställd i ett men inte två år i följd
- i 120 dagar om den anställde har varit anställd i minst två år
- i 150 dagar om den anställde har varit anställd i minst tre år.

Från och med den 1 september 2014 ändras andra och tredje stycket till följande:

Arbetstagaren har rätt till föräldraledighetstillägg i följande omfattning:

- i 120 dagar om den anställde har varit anställd i ett men inte två år i följd
- i 150 dagar om den anställde har varit anställd i minst två år
- i 180 dagar om den anställde har varit anställd i minst tre år.

Avdragsbestämmelser

Det har införts ett nytt kapitel i avtalet som reglerar om en medarbetare börjar eller slutar sin anställning eller ändrar sysselsättningsgrad under löpande kalendermånad/avräkningsperiod. Detta påverkar inte andra, redan reglerade, avdragsbestämmelser såsom till exempel sjuklön och vård av barn.
 

3. Arbetsgrupper


Parterna konstaterade att det råder en stor samsyn i ett flertal frågor som rör skolan och lärarna. Det är parternas uppfattning att det ligger i båda parternas intressen att utveckla och fördjupa denna samverkan. Parterna har därför kommit överens om att verka gemensamt i en arbetsgrupp avseende utvecklingsfrågor. Arbetet är en långsiktig satsning kring vikten av att höja lärarnas status och yrkets attraktivitet samt hitta goda och ändamålsenliga metoder att organisera lärares arbete.

Parterna konstaterade även det finns intresse av ett samverkansavtal. En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts i syfte att diskutera samverkansformer samt skapa riktlinjer och rekommendationer för de lokala parter som önskar reglera samverkansformer.

Nu när avtalet är klart med samtliga motparter så skickas det för tryck och tillsänds därefter samtliga medlemmar.

Har Du frågor om Friskoleavtalet är Du välkommen att kontakta oss.

Bilaga: Överenskommelse