Nytt Friskoleavtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

Den 27 juni 2012 träffade Almega Tjänsteföretagen och IDEA ett nytt avtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd avseende löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 mars 2012 – 31 augusti 2013.

 

 • Löneavtalet
  • Avtalsperiod 18 månader
  • Lönerevisionsdatum; 1 augusti 2012
  • 4,1 % till pott för individuell fördelning
  • Övriga krontalsersättningar i kollektivavtalet räknas upp med 3,2 % den 1 juni 2012
  • Arbetsgivaren anmäler inför lönerevisionen till lokal part vilka som är anställda och omfattas av lönerevisionen
 • Allmänna villkor
  • Tillfört en uppsägningstid om 14 dagar för anställningsformen ”särskilt bidrag för elev med särskilda behov”.
  • Ny anställningsform för lärare/förskollärare under introduktionsperioden.
  • Infört en regel att varsel ska lämnas till facklig organisation som arbetstagaren tillhör 14 dagar vid förtida uppsägning av tidsbegränsad anställning.
  • Om anställningen upphör i samband med sommarferien ska ferielön utbetalas under ferien som om anställningen fortfarande bestått.
 • Arbetsgrupper
  • Partsgemensamt arbete avseende utveckling av framtidens skola
  • Partsgemensamt arbete avseende samverkansavtal

 

1.Löner

Förändringar framgår av bilaga 1 till originalöverenskommelsen.

Löneavtalet innehåller två möjliga alternativ; lokal löneavtal alternativt ett centralt löneavtal.

Centralt löneavtal – lönerevision per den 1 augusti 2012
Om parterna inte kommer överens lokalt avseende löneutveckling och revisionstidpunkt ska det garanterade utfallet för de av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds medlemmar, vid företaget, beräknas till 4,1 %.

Löneökningarna gäller formellt endast Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds medlemmar om avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är inkopplat. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga lärare förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.

Förhandlingsordning
Om överenskommelse inte träffats mellan de lokala parterna äger lönerevision rum den 1 augusti. Om företaget sedan tidigare haft annat lönerevisionsdatum ska anpassning ske avseende tidpunkter och nivåer.

En information om detta avtals innebörd lämnas till samtliga medarbetare.  Arbetsgivaren anmäler inför lönerevisionen till lokal part vilka som är anställda och omfattas av lönerevisionen. Detta innebär att företaget lämnar en lista med för- och efternamn. För att undvika att informationen strider mot personuppgiftslagen ska endast namn, och inte personnummer, meddelas.

 Arbetsgivaren ska till respektive fackförbund lämna förslag till nya löner rörande i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund organiserade anställda.

Önskar de lokala fackliga organisationerna påkalla lokal förhandling ska detta ske inom 14 dagar efter det att arbetsgivaren lämnade sitt förslag.

Om enighet inte uppnås kan endera part begära central förhandling inom 14 dagar från att den lokala förhandlingen avslutades, dock senast den 15 december 2012.

Efter avslutad lokal alternativt central förhandling, ska arbetsgivaren ha lönesamtal med medarbetaren där den nya lönen meddelas och motiveras.

 

2.Allmänna villkor

Förändringar framgår av bilaga 2 till originalöverenskommelsen.

Följande ändringar sker i de allmänna anställningsvillkoren:

3:2 Andra tidsbegränsade anställningar

p 6. anställning i de fall särskilt bidrag för elev med särskilda behov utges till förskolan/skolan eller för arbetstagare som har direkt samband med en specifik elev med särskilda behov. Sådan anställning ger inte företrädesrätt enligt 25 § LAS.

Att anställningen inte ger företrädes rätt framgår sedan tidigare av 10:4 så detta är att se som en redaktionell förändring. Däremot införs en regel om 14 dagars uppsägningstid i 10:4 enligt följande lydelse:

Anställningen upphör efter en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar.

Ny anställningsform för lärare och förskollärare under introduktionsperioden införs:

p 8. anställning som avser lärare och förskollärare under introduktionsperioden i enlighet med skollagens bestämmelser. Syftet med anställningen är att den ska leda till en tillsvidareanställning efter erhållen legitimation.

Anställningen avser tid längst till dess att Skolverket kan utfärda legitimation. Överenskommelse om att förlänga anställningstiden kan träffas så att skollagens krav på heltid under ett läsår uppfylls. Sådan anställning ger inte företrädesrätt enligt 25 § LAS i de fall den enskilde inte erhåller legitimation.

3:3 Förtida upphörande av visstidsanställningar

Det införs en regel att varsel ska lämnas till facklig organisation som arbetstagaren tillhör 14 dagar innan anställningen upphör.  

6 Ferielön

Ny punkt 6 införs:

6:6. Om anställningen upphör i samband med sommarferien ska ferielön utbetalas under ferien som om anställningen fortfarande bestått.

Denna ändring innebär att för de lärare som avslutar sin anställning i samband med sommarferien får sin ferielön utbetalad som om anställningen bestått. Slutlönen inklusive ferielön betalas inte ut vid ett tillfälle utan fördelas under hela sommarperioden som om anställningen bestått. Tidigare regler har inneburit att all intjänad ferielön ska betalas ut vid ett tillfälle. Det har inneburit att företag med ITP 1 har fått betala 30 % i ITP för ferielön överstigande 32 563 kr. Observera att den nya regeln är en betalningsregel som inte påverkar när anställningen som sådan ska upphöra.

 

3.Arbetsgrupper

Parterna konstaterade att det råder en stor samsyn i ett flertal frågor som rör skolan och lärarna. Det är parternas uppfattning att det ligger i båda parternas intressen att utveckla och fördjupa denna samverkan. Parterna har därför kommit överens om att verka gemensamt i en arbetsgrupp avseende utvecklingsfrågor. Beskrivning av arbetsgruppen finns i originalöverenskommelsen.

Parterna konstaterade även det finns intresse av ett samverkansavtal. En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts i syfte att diskutera samverkansformer samt skapa riktlinjer och rekommendationer för de lokala parter som önskar reglera samverkansformer.

Protokollet finns att läsa här

Har Du frågor om Friskoleavtalet är Du välkommen att kontakta oss.

 Linn Bentley
08-762 70 31

Gunnar Järsjö
08-762 69 75