Nytt Film-, TV- och Videoinspelningsavtal

Såsom tidigare informerats träffade Medieföretagen och Teaterförbundet i juni i år ett nytt Film-, TV- och Videoinspelningsavtal. Avtalet var dock preliminärt i avvaktan på beslut av Förtroenderådet avseende fråga om garantinivå i förhållande till den utvärdering som skall göras av avtalet vid utgången av år 2012.

Igår fattade Förtroenderådet ett beslut och Medieföretagen och Teaterförbundet enades om att det nya Film-, TV- och Videoinspelningsavtalet skall träda i kraft den 1 oktober 2011.

I korthet innebär det nya avtalet följande.

- Minimilöner och andra ersättningar enligt avtalet höjs med 3,5 % från och med den 1 oktober 2011. 

- I avtalet införs en alternativ reglering av arbetstid. Det är upp till varje enskild producent att bestämma om man vill använda sig av den alternativa regleringen. Om så sker skall Teaterförbundet informeras innan inspelningen påbörjas. Den alternativa regleringen innebär att man kan använda sig av en längre beräkningsperiod utan att arbetstiden därigenom förkortas.

- Skriftliga kontrakt skall upprättas om den sammanlagda anställningstiden överstiger två veckor. För artister gäller dock att skriftliga anställningskontrakt alltid skall upprättas. 

- Producenten skall ange vem om är kontaktperson i fackliga frågor liksom arbetsmiljöfrågor. 

- Bestämmelserna avseende ersättning för inställda produktioner samt resor och traktamenten har korrigerats då tidigare bestämmelser hänvisat till bl a avtal som inte längre är tillämpliga.

- I avtalet införs en allmän skrivning om att lönen för de tekniska tjänstemännen skall bestämmas med hänsyn till bl a utbildning, erfarenhet och ansvar.

Ändringarna framgår i detalj i bifogat förhandlingsprotokoll.

Bilaga: Förhandlingsprotokoll