Nytt ettårsavtal träffat med Fastighetsanställdas Förbund

Almega Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) träffade måndagen den 16 april 2012 en uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden från och med den 1 april 2012 till och med den 31 mars 2013. Avtalet är i nivå med andra hittills träffade avtal på arbetsmarknaden.

LÖNER

A. Anställda på tidlön

Löneökningar under avtalsåret 2012-04-01 – 2013-03-31
Utgående månadslöner ökas fr o m 2012-04-01 med 330:-/månad för heltidsanställda fyllda 20 år.
Därutöver bildas per 2012-04-01 en gemensam lönepott för individuell fördelning på 335:-/månad per heltidsanställd arbetstagare.

För deltidsanställda proportioneras beloppen för generellt påslag och en pott enligt ovan i förhållande till sysselsättningsgraden.

Nya minimilöner är:
Fyllda 20 år 19.385 kr
Fyllda 19 år 15.508 kr
Fyllda 18 år 14.539 kr
Fyllda 17 år 10.662 kr
Fyllda 16 år 9.692 kr

Ersättning för obekväm arbetstid och beredskap har ökats med 2,6 %.

Regler för löneutläggningen 2012
Arbetsgivare, som önskar fördela potten individuellt enligt ovan skall iaktta följande regler (§ 13 kollektivavtalet):

1. Arbetsgivare som under tidigare avtalsperioder fastställt lönekriterier behöver ej överlämna dessa på nytt till lokal facklig klubb/arbetsplatsombud/arbetstagare om företaget ej önskar förändra desamma. Löneförslag vid lönerevisionen skall därvid i enlighet med reglerna i § 13 överlämnas till lokal facklig klubb, arbetsplatsombud eller respektive anställd.

2. Arbetsgivare som önskar förändra tidigare fastställda lönekriterier eller som tidigare inte fastställt lönekriterier skall tillämpa reglerna om lönebildning i § 13 vid lönerevisionen. Lönekriterierna skall därvid göras kända för lokal facklig organisation och berörda arbetstagare. Sedan lönekriterier fastställts ska förslag till individuell fördelning av lönepotten tillställas antingen lokal facklig klubb, arbetsplatsombud eller respektive arbetstagare.

3. Som lönefördelningsområde räknas en funktionellt eller organisatoriskt begränsad del av företaget. För det fall företaget finner skäl för att tillämpa hela landet som lönefördelningsområde ska särskild överenskommelse träffas med den fackliga organisationen.

Arbetsgivare som väljer att inte fördela lönepotten individuellt lägger ut även detta belopp som generellt påslag.

Om den generella höjningen och arbetstagarens andel av potten ej räcker för att uppnå minimilön enligt ovan skall resterande del av lönehöjningen tillskjutas utanför löneutrymmet.

Löneavtalets omfattning
Löneavtalet omfattar arbetstagare som börjat sin anställning vid företaget senast den 31 mars 2012.

Avtalets regler om lönepott omfattar ej arbetstagare som 1 april 2012.

  • är anställd för vikariat eller som praktikant eller i övrigt för viss tid, viss säsong, visst arbete eller för överenskommenvisstid och vars anställning ej har varat fortlöpande under 6 månader

  • kvarstår i tjänst vid företaget efter det han har uppnått 67 års ålder eller har anställts vid företaget efter det han uppnått den pensionsålder som tillämpas vid detta

  • är tjänstledig 1 april 2012 för minst tre månader framåt i tiden av annat skäl än sjukdom, föräldraledighet eller förtroendeuppdrag. När arbetstagaren återgår i arbete ska lönen bestämmas efter samma normer som gällt för övriga anställda enligt löneavtalet.

Om en arbetstagare slutat sin anställning den 31 mars 2012 eller senare och ej har fått avtalsenlig lönehöjning skall han till företaget anmäla sitt krav härpå senast en månad efter det att den lokala lönerevisionen är avslutad.

Om företaget i avvaktan på detta löneavtal redan har utgett lönehöjningar skall dessa avräknas mot vad arbetstagaren erhåller vid tillämpningen av löneavtalet såvida inte lokal överenskommelse om annat har träffats. Det är av stor vikt att arbetsgivaren är tydlig i detta avseende gentemot arbetstagaren.

B. Anställda på beting

Utgående löner för anställda med arbetslista ökas fr o m 2012-04-01 med 2,6 %.

Anm. Parterna har from 2012-04-15 stängt möjligheten att ingå anställningar på beting. Redan ingångna betingsavtal fortsätter att gälla. En partsgemensam arbetsgrupp ska hitta likvärdiga regler som möjliggör en övergång tidlöneavtal.

ÄNDRINGAR I DE ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOREN

Arbetstid
Tidsramen för arbetstidens förläggning har förlängts från 06.00-16.30 till 06.00-17.00. Vidare får en förskjutning av arbetstiden utanför tidsramen ske efter individuell överenskommelse vid arbetsperioder upp till fyra veckor.

Extra övertid/mertid
Parterna ska undersöka möjligheterna att träffa lokal överenskommelse om uttag av extra övertid/mertid. Om sådan överenskommelse inte ingås gäller arbetstidslagens regler.

Redovisning av lönerevision
Arbetsgivaren ska på skriftlig begäran från lokal facklig organisation, uppvisa aktuell lön avseende medlemmar i förbundet. För övriga anställda på avtalsområdet ska arbetsgivaren, på skriftlig begäran från lokal facklig organisation, i samband med lönerevisionen redovisa en sammanställning som utvisar den totala löneökningen.

Facklig information till nyanställda
Nyanställd arbetstagare som vill delta i en av fackklubben anordnad information har rätt att göra det vid ett tillfälle rätt att under en timmes betald arbetstid.

ÖVRIGA ÄNDRINGAR I AVTALET

En allmän översyn över avtalet har genomförts som inneburit såväl redaktionella ändringar som en del förtydliganden av avtalet. Hela avtalet jämte fullständigt protokoll kommer att finnas länkat på almega.se

Arbetsgrupper
Parterna har tillsatt en arbetsgrupp för att se över avtalets regler om visstidsanställningar och om uppsägningstiden vid uppsägning från arbetstagarens sida. med anledning av fackets yrkande om att begränsa tidsbegränsade anställningar. Dessutom har en arbetsgrupp tillsatts för att se över handledarutbildningen och handledartillägget.

Nytt avtalstryck
Kollektivavtal för fastighetsarbete nr 8, kommer att nytryckas och utsändas så snart som möjligt under våren/sommaren 2012.