Nytt delat avtal för branscherna E och F

Vårdföretagarna har tecknat ett 14 månaders avtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) om allmänna villkor gällande från 1 september 2012 till 31 oktober 2013 med delade avtal för branscherna E och F. Avtalet innebär en löneökningstakt om 3,0 % över 14 månader (motsvarande 2,6 % på årsbasis) vilket ligger i linje med övriga avtal tecknat på arbetsmarknaden. Avtalet innebär även en framskjutning av höjningar av särskilda ersättningar (OB-ersättningar, lägstalöner, beredskapsersättningar och förskjuten arbetstid).

- Det är mycket positivt att avtalen E och F nu går skilda vägar efter styrelsebeslut i Vårdföretagarna. Det innebär att branscherna äldreomsorg/hemtjänst och vård- och behandlingsverksamhet samt omsorg framöver kan få avtalsinnehåll som är bättre anpassade efter verksamheterna och deras speciella förutsättningar, säger Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarnas förbundsdirektör.

Lönerevision

Lönerevisionsdatum är 1 september. Varje heltidsanställd bidrar med 655 kronor till den allmänna potten som sedan fördelas individuellt. Inga individgarantier finns i löneavtalet. De deltidsanställdas bidrag till potten bestäms i proportion till arbetstidsmåttet. 

Delning av avtalsområde Vård och behandling samt Omsorg (E) och Äldreomsorg (F)

Efter att avtalsområdena delats omfattar avtalsområde Vård- och behandling samt Omsorg (bransch E) alla anställda med undantag för läkare och tandläkare i verksamheter som arbetar med vård- och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet. Avtalet omfattar dock inte anställda som arbetar inom äldreomsorg, hemtjänst och/eller i övrigt arbetar med verksamhet som därtill är nära knuten.

Avtalet för Äldreomsorg (bransch F) omfattar alla anställda med undantag för läkare och tandläkare i verksamheter som arbetar med äldreomsorg, hemtjänst och/eller i övrigt arbetar med verksamhet som därtill är nära knuten.

De företag som bedriver verksamhet inom båda avtalsområdena kommer fortsättningsvis att få tillämpa två avtal. För anställda som arbetar inom båda avtalsområdena får arbetsgivaren tillämpa det kollektivavtal inom vilket medarbetaren huvudsakligen är sysselsatt (mer än 50 % av arbetstiden) om de lokala parterna inte är överens om annat. Detta bör anges i anställningsavtalet.

Delningen av avtalsområdet innebär att Kommunal fortsatt är part på det medarbetaravtal som gäller för bransch E (Vård- och behandling samt Omsorg) och nuvarande avtal om pensioner (ITP) och försäkringar fortsatt gäller fortsatt för Kommunals medlemmar inom området.

Anställning

I avtalet tillförs en skrivning, i § 3 Anställning, som innebär en begränsning i att använda vikariat och visstidsanställningar till sammanlagt 3 år under en 5-årsperiod. Tidsbegränsad anställning i form av vikariat och allmän visstidsanställning kan uppgå till maximalt 2 år av varje slag dock aldrig mer än 3 år sammantaget. Efter denna tidsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Detta gäller fr o m 1 mars 2013 för att möjliggöra omställningar och anpassning till de nya förutsättningarna. 

Lägstalöner  

Lägstalöner höjs från och med 1 mars 2013 med samma krontal som det allmänna löneutrymmet, dvs 655 kronor. För perioden 1 september 2012 t o m 28 februari 2013 gäller tidigare angivna lägstlöner vilket innebär följande:

För arbetstagare som fyllt 19 och har en sammanhängande anställningstid överstigande tre månader ska lön uppgå till lägst 16 070 kronor fram till 28 februari 2013 och från och med 1 mars 2013 16 725 kronor.

Där arbetsgivare kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning ska lön uppgå till lägst 17 770 kronor fram till 28 februari 2013 och från och med 1 mars 2013 18 425 kronor.

Noteras bör att anställda på prov eller viss tid och vars anställning ej varat fortlöpande under 6 månader inte omfattas av löneavtalet och därmed ej heller av lägstalönerna.

Ersättning vid tjänstgöring på OB-tid och förskjuten arbetstid

Ersättningarna för OB-tid höjs med 2,6 % till följande nivåer fr o m 2012 12-01.
1 O-tilläggstid A 96,80
2 O-tilläggstid B 48,30
3 O-tilläggstid C 39,20
4 O-tilläggstid D 19,40

Förskjuten arbetstid får följande nya lydelse: Lönetillägg för den arbetstid som förläggs utanför tiderna för det gamla schemat ersätts under 10 dagar från tillsägelsedagen med 17:50 per timme.  Den nya timersättningen gäller från 1 december 2012.

Beredskap

Beredskapsersättningen höjd med 2,6 % från 1 december 2012 till följande nivåer.

Ersättning erhålls med                                           12:30 kr/timme

För beredskapstjänst eller del av
denna som infaller mellan kl 22.00
dag före lördag/helgdagsafton och kl
07.00 dag efter sön och helgdag erhålls
ersättning med                                                          24:50 kr/timme

Jour

I det nya avtalet får aktivt arbete vid jour ett nytt beräkningssätt i ersättningshänseende om jouren inte uttryckligen ingår i lönen eller parterna lokalt avtalat om hur jourersättning ska utges.

Vid beräkning av längden av utfört mertids- eller övertidsarbete vid aktivt arbete under jour ska i ersättningshänseende, påbörjad halvtimme ersättas som fullgjord halvtimme vid en sammanlagd beräkning av den utförda arbetstiden under jourpasset. Detta skiljer sig från tidigare lydelse där endast fullgjord halvtimme ersatts samt att arbete under jouren tidigare inte heller har sammanräknats.

Föräldraledighetstillägg

Föräldraledighetstillägget har, för Kommunals medlemmar, harmoniserats i förhållande till vad som tidigare gällt övriga förbund på avtalsområdet enligt följande:

Föräldraledighetstillägget utgörs av ett belopp motsvarande;

  • en månadslön minus avdrag under 30 kalenderdagar beräknad per kalenderdag enligt nedan om medarbetaren varit anställd i ett men inte två år i följd,
  • tre månadslöner minus avdrag under 90 kalenderdagar beräknad per kalenderdag enligt nedan om medarbetaren varit anställd i två men inte tre år i följd,
  • fem månadslöner minus avdrag under 150 kalenderdagar beräknad per kalenderdag enligt nedan om medarbetaren varit anställd i tre år i följd eller mer.

Om ledigheten skulle bli kortare än en, tre respektive fem månader utges inte föräldraledighetstillägg för längre tid än ledigheten omfattar.

Föräldraledighetstillägg utges inte på lönedelar över 15 prisbasbelopp.

Arbetsgrupper

Centrala parter kommer under avtalsperioden titta närmare på frågor runt kompetensförsörjning och introduktionsanställningar.  Arbetsgrupp rörande kartläggning av centrala parter avseende förekomsten av jour i verksamheterna är även en arbetsgrupp som kommer initieras under perioden.

Överenskommelse