Friskoleavtalet klart med Vision

Samtliga avtal inom friskoleområdet är nu klara i och med att vi är överens med Vision. Ändringarna i allmänna villkor gäller från och med den 1 september 2013 och med en ändring i föräldraledighetstillägget 2014.

Observera att Friskoleavtalet med Vision har lönerevision 1 mars respektive år i enlighet med tidigare träffad överenskommelse, om man inte är överens om annat med Visions medlem.

I och med att Friskoleavtalet nu är omförhandlat med samtliga motparter kommer avtalet att tryckas och läggas ut på hemsidan så snart som möjligt.

Ändringarna i avtalet är i stort desamma som med Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Kommunal. Vi ber er observera att avtalet nu skiljer sig åt på några punkter mellan Vision, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunal.

 • Allmänna villkor
  • Vi har räknat upp tillägg och ob-ersättningar etc med 2,0 %, 2,3 % och 2,5 % respektive år. De nya beloppen framgår nedan.
  • Tillfört en möjlighet för en arbetstagare att avstå konvertering från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning
  • Utökade beräkningsperioder avseende arbetstid från fyra veckor till sex månader
  • Förändringar i föräldraledighetstillägget
  • Nya avdragsbestämmelser för lön del av löneperiod

 

1.Allmänna villkor

Förändringar framgår av bilaga 1 till originalöverenskommelsen.

Avstående från tillsvidareanställning
Arbetstagare får efter skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren avstå konvertering från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning. Sådan överenskommelse gäller i sex månader. Arbetstagaren kan på nytt avstå tillsvidareanställning enligt denna regel. Denna regel infördes även med Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Kommunal och gäller nu även för Vision.

Utökade beräkningsperioder avseende arbetstid
Från och med den 1 september 2013 utökas samtliga beräkningsperioder från fyra veckor till sex månader.

Från och med den 1 september 2013 ändras paragrafen till:

4:1           Ordinarie arbetstid
 

För Visions medlemsgrupper
Ordinarie arbetstid utgör vid heltidsanställning - om inte annat följer av nedanstående - 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en beräkningsperiod om sex månader.

Individuellt och lokalt kan överenskommas om annan beräkningsperiod.

Anmärkning
Vid förläggning av arbetstid ska hänsyn tas till specifika önskemål som individen framfört.

Övriga ersättningar
De rörliga ersättningarna har räknats upp med 6,8 procent under avtalsperiodens tre första år. Uppräkning av krontalsersättningarna per den 1 september 2016 fastställs vid ett senare tillfälle.  Förändringen innebär följande:

4:3 Arbetstidsschema
Lönetillägg i femte stycket:

1 september 2013: 14,70 kronor
1 september 2014: 15,00 kronor
1 september 2015: 15,40 kronor

4:6 Ersättning under ordinarie arbetstid vid tjänstgöring på sk. OB-tid

Förläggningstidpunkt

Ersättning/timme fr.o.m.2013-09-01

Ersättning/timme fr.o.m. 2014-09-01

Ersättning/timme fr.o.m. 2015-09-01

Måndag till torsdag kl 19 till kl 22

20,00

20,50

21,00

Måndag till torsdag kl 22 till kl 24 samt tisdag till fredag kl 00 till kl 06

40,30

41,20

42,20

Måndag kl 00 till kl 07

49,80

50,90

52,20

Fredag kl 19 till kl 24 samt från kl 00 till kl 24 lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag

49,80

50,90

52,20

Från kl 16 till kl 24 vardag närmast före trettondagen, 1 maj, Alla helgons dag eller Kristi himmelsfärdsdag samt från kl 00 till kl 07 vardag närmast efter trettondagen, 1 maj eller Kristi himmelsfärdsdag.

49,80

50,90

52,20

Från kl 18 skärtorsdag, dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl 07 vardag närmast efter helg.

99,50

101,70

104,30

Beredskapsersättning – bilaga 5

Ersättning för beredskap utges med:

1 september 2013: 13,20 kr per timme inklusive semesterlön.
1 september 2014: 13,50 kr per timme inklusive semesterlön.
1 september 2015: 13,80 kr per timme inklusive semesterlön.

För beredskapstjänst eller del därav som infaller mellan kl 22.00 dag före lördag/helgdagsafton och kl 07.00 dag efter sön- och helgdag utges ersättning med:

1 september 2013: 26,10 kr per timme inklusive semesterlön.
1 september 2014: 26,70 kr per timme inklusive semesterlön.
1 september 2015: 27,40 kr per timme inklusive semesterlön.
 

Föräldraledighetstillägg
Vissa förändringar görs i föräldraledighetstilläggets storlek i likhet med avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Förändringarna innebär, till skillnad från avtalet med Kommunal, att varje trappsteg utökas med 30 dagar från och med den 1 september 2013. Trappstegen utökas med ytterligare 30 dagar från och med den 1 september 2014.

Observera att de som går på föräldraledighet innan förändringarna träder i kraft omfattas av de gamla reglerna. 

Från och med den 1 september 2013 utökas föräldraledighetstillägget till följande:

Arbetstagaren har rätt till föräldraledighetstillägg i följande omfattning:

- i 90 dagar om den anställde har varit anställd i ett men inte två år i följd
- i 120 dagar om den anställde har varit anställd i minst två år
- i 150 dagar om den anställde har varit anställd i minst tre år.

Från och med den 1 september 2014 ändras andra och tredje stycket till följande:

Arbetstagaren har rätt till föräldraledighetstillägg i följande omfattning:

- i 120 dagar om den anställde har varit anställd i ett men inte två år i följd
- i 150 dagar om den anställde har varit anställd i minst två år
- i 180 dagar om den anställde har varit anställd i minst tre år.

Avdragsbestämmelser
Det har införts ett nytt kapitel i avtalet som reglerar om en medarbetare börjar eller slutar sin anställning eller ändrar sysselsättningsgrad under löpande kalendermånad/avräkningsperiod. Detta påverkar inte andra, redan reglerade, avdragsbestämmelser såsom till exempel sjuklön och vård av barn.

 

2.Arbetsgrupper
 

Parterna konstaterade även det finns intresse av ett samverkansavtal. En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts i syfte att diskutera samverkansformer samt skapa riktlinjer och rekommendationer för de lokala parter som önskar reglera samverkansformer.

Parterna konstaterade att det kan finnas ett gemensamt intresse att medarbetare och arbetsgivare kommer överens om avvikelser från kollektivavtalet genom enskild överenskommelse. Parterna ska således diskutera hur en sådan konstruktion skulle kunna arbetas fram.

Överenskommelsen finns att läsa här

Har Du frågor om Friskoleavtalet är Du välkommen att kontakta oss.

Linn Bentley
08-762 70 31

Gunnar Järsjö
08-762 69 75