Nytt avtal Almega Tjänsteförbunden Utbildningsföretagen - Unionen

Nytt avtal mellan Almega Tjänsteförbunden Utbildningsföretagen och Unionen

Lönerevisionen sker per den 1 april respektive år och med nivåerna nedan, om inte de lokala parterna har kommit överens om annat.

Den 4 juli 2013 tecknade parterna Almega Tjänsteförbunden Utbildningsföretagen avtal med Unionen.

Nedan följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen. Länk till förhandlingsprotokoll, löneavtal och förändringar i anställningsvillkor hittar du här nedan:

Förhandlingsprotokoll
Löneavtal
Bilaga 2 Ändringar i allmänna anställningsvillkor

Detaljinformation

Löner
Lönerevisionen sker per den 1 april 2013 med 1,5 %, den 1 april 2014 med 1,8 % och den 1 april 2015 2,0 %, om inte de lokala parterna har kommit överens om annat. Individuell fördelning sker med utgångspunkt från de grundläggande principerna för lönesättningen.
I lönerevisionen ska inom företaget härutöver göras en löneöversyn för avtalsområdet innebärande genomgång av lönestrukturen och förhandla om löneökningar i syfte att bibehålla eller uppnå önskad struktur. Värdet av den angivna löneöversynen uppskattas till 0,5 % per revisionstidpunkt.

Liksom tidigare avtal sker lönerevisionen utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar, det vill säga att man kan komma överens med de lokala parterna om annan nivå och tidpunkt. Om detta inte sker gäller tidpunkterna och nivåerna enligt avtalet.
Om de lokala parterna inte enas om annat ska heltidsanställd tjänsteman erhålla en löneökning om lägst 190 kronor per den 1 april 2013, 220 kronor per den 1 april 2014 respektive 250 kronor per den 1 april 2015.

Allmänna anställningsvillkor

Föräldraledighetstillägg
Föräldraledighetstillägget utökas med ytterligare en månad och är nu 180 dagar, liksom tidigare uppdelat på två perioder.

Sedan tidigare har överenskommelse träffats med Sveriges Ingenjörer. Denna överenskommelse finns på www.almega.se.