Nytt treavtal träffat med Fastighetsanställdas Förbund

Almega Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) träffade fredagen den 19 april 2013 en uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden från och med den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016. Parterna har rätt att senast den 30 september 2014 säga upp det sista avtalsåret (2015-04-01--2016-03-31). Avtalet är i nivå med andra hittills träffade avtal på arbetsmarknaden.

LÖNER

Löneökningar under avtalsåren 2013-04-01 – 2016-03-31.
År 1
Utgående månadslöner ökas fr o m 2013-04-01 med 265: -/månad för heltidsanställda fyllda 20 år.

Därutöver bildas per 2013-04-01 en gemensam lönepott för individuell fördelning på 265: -/månad per heltidsanställd arbetstagare.

År 2
Utgående månadslöner ökas fr o m 2014-04-01 med 280: -/månad för heltidsanställda fyllda 20 år.

Därutöver bildas per 2014-04-01 en gemensam lönepott för individuell fördelning på 280: -/månad per heltidsanställd arbetstagare.

År 3
Utgående månadslöner ökas fr o m 2015-04-01 med 300: -/månad för heltidsanställda fyllda 20 år.

Därutöver bildas per 2015-04-01 en gemensam lönepott för individuell fördelning på 310: -/månad per heltidsanställd arbetstagare.

För deltidsanställda proportioneras beloppen för generellt påslag och en pott enligt ovan i förhållande till sysselsättningsgraden.

Nya minimilöner för heltidsanställda fyllda 20 år:

2013-04-01                         19 915 kr

2014-04-01                         20 475 kr

2015-04-01                         21 085 kr

Minimilöner för arbetstagare

fyllda 19 år                         80 %

fyllda 18 år                         75 %

fyllda 17 år                         55 %

fyllda 16 år                         50 %

Ersättning för obekväm arbetstid höjs med 2,1, 2,2 och 2,5 % under avtalsperioden.

Ersättning för beredskap höjs inte under det första avtalsåret. Under år två och tre höjs ersättning för beredskap med 2,2 respektive 2,5 %. Från och med 2013-04-01 införs en tredje ersättningsnivå avseende beredskap under storhelger. Som storhelg anses jul, nyår, påsk, pingst och midsommar.
 

Regler för löneutläggningen
Arbetsgivare, som önskar fördela potten individuellt enligt ovan skall iaktta följande regler (§ 13 kollektivavtalet):

  1. Löneförslag vid lönerevisionen ska i enlighet med reglerna i § 13 överlämnas till lokal facklig organisation. Arbetsgivare som under tidigare avtalsperioder fastställt lönekriterier behöver endast överlämna dessa till lokal facklig organisation om företaget önskar förändra dessa.
  2. Arbetsgivare som önskar förändra tidigare fastställda lönekriterier eller som tidigare inte fastställt lönekriterier ska tillämpa reglerna om lönebildning i § 13 vid lönerevisionen. Lönekriterierna ska därvid göras kända för lokal facklig organisation och berörda arbetstagare. Sedan lönekriterier fastställts ska förslag till individuell fördelning av lönepotten tillställas antingen lokal facklig organisation.
  3. Som lönefördelningsområde räknas en funktionellt eller organisatoriskt begränsad del av företaget. För det fall företaget finner skäl för att tillämpa hela landet som lönefördelningsområde ska särskild överenskommelse träffas med den fackliga organisationen.

Arbetsgivare som väljer att inte fördela lönepotten individuellt lägger ut även detta belopp som generellt påslag.
 

Löneavtalets omfattning
Löneavtalet omfattar arbetstagare som börjat sin anställning vid företaget senast den 31 mars respektive år.

Avtalets regler om lönepott omfattar inte arbetstagare som

  • är anställd för vikariat eller som praktikant eller i övrigt för viss tid, viss säsong, visst arbete eller för överenskommenvisstid och vars anställning ej har varat fortlöpande under sex månader.
  • kvarstår i tjänst vid företaget efter det han har uppnått 67 års ålder eller har anställts vid företaget efter det han uppnått den pensionsålder som tillämpas vid företaget.
  • är tjänstledig den 1 april respektive år för minst tre månader framåt i tiden av annat skäl än sjukdom, föräldraledighet eller förtroendeuppdrag. När arbetstagaren återgår i arbete ska lönen bestämmas efter samma normer som gällt för övriga anställda enligt löneavtalet.

Om företaget i avvaktan på detta löneavtal redan har utgett lönehöjningar skall dessa avräknas mot vad arbetstagaren erhåller vid tillämpningen av löneavtalet såvida inte lokal överenskommelse om annat har träffats. Det är av stor vikt att arbetsgivaren är tydlig i detta avseende gentemot arbetstagaren.

 

ÄNDRINGAR I DE ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOREN

Arbetstid
En förskjutning av arbetstiden utanför tidsramen 7-17 kan ske efter individuell överenskommelse vid arbetsperioder upp till åtta veckor (tidigare fyra).

Anställning
Möjlighet att ingå överenskomna visstidsanställningar utan fackligt godkännande upp till 18 månader (tidigare 12). Om arbetsgivaren vill förlänga en överenskommen visstidsanställning efter 18 månader kan facket godkänna detta i ytterligare sex månader. Om en anställning pågår längre än 24 månader så övergår denna till en tillsvidareanställning.

Skyldigheten att underrätta facket om alla tidsbegränsade anställningar längre än tre månader samt provanställningar försvinner. Istället ska arbetsgivaren endast på skriftlig begäran från facket lämna uppgift om nyanställningar på företaget.

Kontroll- och bevakningssystem
Beslut om införande av kontroll- eller bevakningssystem ska föregås av en MBL-förhandling. Vid förhandlingen ska arbetsgivaren redovisa syftet med införandet, vilka personer eller befattningar som får tillgång till uppgifterna samt hur dessa ska sparas.

Mindre arbeten
På företag där den totala arbetsvolymen inte överstiger 15 timmar per vecka kan arbetsgivaren träffa avtal med facket om undantag från reglerna om arbetstid och ob-ersättning.

Handledartillägg
Arbetstagare med handledaransvar för elever från gymnasieskolans yrkesprogram, yrkeshögskolan eller annan av parterna godkänd utbildning erhåller ett särskilt handledartillägg om lägst 50 kr per dag.

Försäkring om kompletterande föräldrapenning
Parterna har antagit överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO om införande av en försäkring om kompletterande föräldrapenning. Samma dag som den träder i kraft, preliminärt den 1 januari 2014, upphör avtalets regler om föräldralön att gälla, § 16.10.
 

NYTT AVTALSTRYCK
Kollektivavtal för fastighetsarbete nr 9, kommer att nytryckas och utsändas så snart som möjligt under våren/sommaren 2013.