Nytt avtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer avseende tjänstemän för tiden 1 maj 2012 till och med den 30 april 2013

Den 19 juni 2012 träffade Medieföretagen ett nytt avtal med Unionen (fd Sif) och Sveriges Ingenjörer om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän för tiden 1 maj 2012 – 30 april 2013.

 • Avtalsperiod 12 månader
 • Lönerevisionsdatum; 1 maj 2012
 • 300 kr individgaranti (endast Unionen)
 • 2,6 % till pott för individuell fördelning
  0,2 % disponeras lokalt eller läggs på potten
 • Allmänna villkor:
  - ingen företrädesrätt vid kortare visstidsanställningar
  - inbyggd provanställning de första 6 månaderna för alla tidsbegränsade anställningar
  - höjt övertidstak
  - gräns för föräldralön (årslöner över 15 prisbasbelopp)

Överenskommelsen inklusive bilagor finns att läsa här.

Löneökningarna gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i Unionen och/eller Akademikerförbund om avtalet med Sveriges Ingenjörer är inkopplat. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga tjänstemän förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.

1. LÖNER
Överenskommelsen beträffande löner består av två alternativa möjligheter: Centralt löneavtal eller Lokalt löneavtal.
För Sveriges Ingenjörer gäller lokal lönebildning enligt bilaga 1 B.

För företag där kollektivavtal inte är inkopplat, gäller vad som är individuellt överenskommet.

Centralt löneavtal – lönerevision per den 1 maj 2012
Hela löneavtalet framgår av bilaga 1 till överenskommelsen. Ett allmänt utrymme beräknas om 2,6 % av summan av fasta kontanta lönen för tjänstemän den 30 april 2012.

Frågan om de 0,2 % för kompetensutveckling från 2010 års avtal avföres från vidare förhandlingar genom att 0,2 % disponeras lokalt fr.o.m. 1 maj 2012. Om lokal överenskommelse inte träffas om annat läggs 0,2 % till löneökningsutrymmet.

Individgaranti
Heltidsanställd garanteras vid revisionen den 1 maj 2012 lönehöjning med 300 kr. För deltidsanställd ska beloppet omräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Lägsta löner
Fr o m den 1 maj 2012
Lägsta lön för 20-åringar är 15 400 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 17 844 kr/mån

Lägsta lönerna ska tillämpas från och med den 1 maj 2012 under förutsättning att den anställde senast den 30 april 2012 fyllt 20 respektive 24 år.

Överenskommelsen innebär att det i § 4 av den 8 juni 2010 angivna utrymmet för utbildning och kompetenssparande om 0,2 % slutgiltigt har avlösts.

Förhandlingsordning Unionen (se överenskommelsens bilaga 4)

Tjänstemännen ska till företaget senast den 24 augusti 2012 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av dem utsedda representanter.

Önskar tjänstemännen påkalla lokal förhandling ska företaget meddelas senast den 28 september 2012. Dessförinnan ska företaget senast den 14 september 2012 skriftligen meddela förslag till nya löner till de utsedda representanterna. De lokala förhandlingarna ska vara avslutade senast den 12 oktober 2012 och eventuell begäran om central förhandling ska ske skriftligen och påkallas senast den 26 oktober 2012.

Saknas lokal facklig representation har den anställde rätt att påkalla förhandling senast den 21 september 2012.

Lokalt löneavtal (se överenskommelsens bilaga 2)

Lokalt löneavtal anger inte hur löneökningarna ska räknas fram. Det är arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen som tillsammans kommer överens om hur förhandlingarna ska gå till, löneutrymme samt den individuella fördelningen.

Lokalt löneavtal gäller gentemot Unionen som en alternativ möjlighet till det traditionella sättet att revidera lönerna.

Förhandlingsordning, lokalt löneavtal

Arbetsgivaren ska senast den 24 augusti 2012 till lokal tjänstemannapart anmäla sitt önskemål att tillämpa lokalt löneavtal. Om de lokala parterna kommer överens om att fortsätta att tillämpa lokalt löneavtal ska en förhandlingsordning upprättas, dvs när förhandlingarna ska starta och när de ska vara avslutade.

Om de lokala parterna med eller utan rådgivning från de centrala parterna inte kan träffa överenskommelse ska förhandlingar inledas senast den 14 september 2012 enligt det centrala löneavtalet.

Lokalt löneavtal har samma giltighetstid som det centrala löneavtalet och upphör att gälla vid samma tidpunkt som det centrala avtalet oavsett reglering.

Sveriges Ingenjörer (se överenskommelsens bilaga 1B)

Med Sveriges Ingenjörer är vi ense om att det endast är lokalt löneavtal som ska tillämpas.

Om vare sig de lokala eller centrala parterna kan bli eniga om lönerevisionen fördelar arbetsgivaren löneökningarna vilka fastställts till en nivå motsvarande 2,6 % för 2012.

Frågan om de 0,2 % för kompetensutveckling från 2010 års avtal avföres från vidare förhandlingar genom att 0,2 % disponeras lokalt fr.o.m. 1 maj 2012. Om lokal överenskommelse inte träffas om annat läggs 0,2 % till löneöknings-utrymmet.

Förhandlingsordning, Sveriges Ingenjörer
Lokala förhandlingar ska påbörjas i så nära anslutning till revisionsdatum som möjligt och vara avslutade senast den 12 oktober 2012. Eventuell begäran om central förhandling ska ske skriftligen och påkallas senast den 26 oktober 2012.

Finns inte någon lokal akademikerförening vid företaget övergår partsställ¬ningen på arbetstagarsidan till den enskilde medlemmen.


2. ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Förändringar framgår av bilaga 3 till originalöverenskommelsen.

Allmänna villkor

Följande ändringar sker i de allmänna anställningsvillkoren:

2.3 Villkor för tidsbegränsade anställningar

En ny bestämmelse införs i 2.3 Villkor för tidsbegränsade anställningar:

”Vid tidsbegränsad anställning som bedöms få en varaktighet av högst en månad gäller inte företrädesrätt till återanställning.”
Det innebär att arbetsgivaren inte behöver fråga tjänstemän som har företrädesrätt till återanställning om arbetsgivaren ska anställa en person tidsbegränsat på kortare tid än en månad.

11.5.2 Föräldralönens storlek
I punkt 11.5.2. införes som ett nytt sista stycke en begränsningsregel med följande text:

”Föräldralön utbetalas inte för årslönedelar överstigande 15 prisbasbelopp.”

Det innebär att på lönedelar över i motsvarande fast månadslön 55.000 kr (år 2012) betalar arbetsgivaren inte föräldralön. Eftersom föräldralönen räknas fram som ett belopp vid ledighetens början gäller detta för föräldraledigheter som påbörjas efter den 19 juni 2012.

En ny punkt införes efter 13.3.3 med följdändringar för kommande moment:

13.3.4 Uppsägningstid vid tidsbegränsade anställningar

Tidsbegränsad anställning kan bringas att upphöra före den tid som avsetts vid anställningstillfället genom att arbetsgivare eller tjänstemannen lämnar skriftlig underrättelse. Sådan anställning upphör en månad efter det att någondera parten lämnat skriftlig underrättelse till den andra parten. Från arbetsgivarens sida får sådan underrättelse inte lämnas efter det att sex månader förflutit från anställningens tillträdande.”

Regeln innebär att arbetsgivaren de första sex månaderna av en tidsbegränsad anställning kan avbryta densamma genom underrättelse en månad i förväg utan saklig grund dvs en inbyggd provanställning under de första sex månaderna. Den tidsbegränsat anställde tjänstemannen kan på motsvarande sätt avbryta anställningen under hela anställningstiden.

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän

Bestämmelserna i § 3 Övertid ändras enligt följande:

3.2 Allmän övertid

”När det finns särskilda behov får allmän övertid tas ut med högst 200 timmar per kalenderår. Vid beräkning av övertid ska ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid likställas med fullgjord arbetstid.”
Arbetsgivaren har möjlighet att beordra allmän övertid om 200 timmar mot tidigare 150 timmar.

3.4 Återföring av övertid

”Om övertidsarbete ersätts med kompensationsledighet enligt 4.3.2 Tjänstemannaavtalet återförs motsvarande antal timmar till övertidsutrymmet enligt 3.2 ovan (allmän övertid).

Under kalenderåret får högst 100 timmar på detta sätt återföras till övertidsutrymmet, såvida inte arbetsgivaren och tjänstemannaklubben enas om annat.”

Detta innebär att 100 arbetade timmar som tjänstemannen får kompensationsledighet för kan återföras till det allmänna övertidsutrymmet mot tidigare 75 timmar.

Exemplet och anmärkningen kvarstår oförändrade.

3.5 Extra övertid

”Utöver vad som sagts ovan kan, när det finns synnerliga skäl, extra övertid tas ut under kalenderåret med högst 100 timmar efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannaklubben.

Beträffande giltighetstid se 7.1”

Om det finns synnerliga skäl kan extra övertid tas ut med 100 timmar efter överenskommelse med klubben. Tidigare krävdes centralt godkännande för timmar överstigande 75.