Nytt avtal Tjänsteförbunden och Unionen

Almega Serviceentreprenörerna och Unionen har tecknat ett nytt kollektivavtal för tjänstemän i säkerhetsföretag samt serviceentreprenadföretag och specialserviceföretag.

Avtalets giltighetstid
Avtalet gäller 36 månader, fr.o.m. den 1 april 2013 t.o.m. den 31 mars 2016. Avtalet är uppsägningsbart det sista året.

Avtalets innebörd
Avtalet innebär beträffande:


LÖNER
Enas inte de lokala parterna om annat bildas en allmän pott om 2,1% för 2013, 2,2% för 2014 och 2,5% för 2015. Detta ska fördelas individuellt på tjänstemännens kontanta lön vid företaget per den 31 mars respektive år och utges från och med den 1 april respektive år. Värdet på löneökningarna under avtalsperioden är 6,8%. Fördelning av pott och avslutad lokal förhandling om fördelning ska vara avslutad per den 31 oktober varje år under avtalsperioden.

Om överenskommelse därvid inte träffas garanteras varje heltidsanställd tjänsteman som omfattas av lönerevisionen löneökning, den s k individgarantin. Nivåerna för individgarantierna är 190 kronor för 2013, 220 kronor för 2014 och 250 kronor för 2015.

Efter lönerevisionen 2013 ska lönen uppgå till lägst 16 375 kr per månad för heltidsanställd om tjänstemannen senast den 31 mars 2013 fyller lägst 20 år. Lägstlöner för 2014 och 2015 kommer att framgå av den kommande lönebilagan.


ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR
§ 10.6.1 Tjänstemannen har fyllt 60 år
Bestämmelsen att den enskilde tjänstemannen och arbetsgivaren kan avtala bort rätten till sjuklön efter sjuklöneperioden utgår ur avtalet. Möjligheten att ingå dessa överenskommelser försvinner därmed.

§ 11 Föräldraledighetstillägg

Föräldraledighetstillägget byggs ut med ett ytterligare steg som innebär att tjänstemän som varit anställda minst fem år erhåller sex 30-dagarsperioder av föräldraledighetstillägg.


Övrigt
1) Parterna kommer att beakta de diskussioner som kommer att föras med Unionen under avtalsperioden avseende företagens intresse av effektiv generationsväxling och tjänstemännens önskemål om ett hållbart längre arbetsliv.

2) En arbetsgrupp bildas med syfte att se över och modernisera gällande förhandlingsordning.

Protokoll