Nytt avtal med Svenska Transportarbetareförbundet för tiden 1 januari 2014 till och med 31 mars 2016

Den 18 december 2013 träffade Medieföretagen nytt avtal med Svenska Transportarbetarförbundet om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 januari 2014 – 31 mars 2016.

1. Löner

Lönerna revideras per den 1 januari 2014 och den 1 april 2015 genom att utgående löner per den 31 december 2013 respektive den 31 mars 2015 höjs med 2,6 % respektive 2,45 %. Tillägg och ersättningar, utom avseende de som anges i § 5 mom. 2, höjs med värdet av avtalet respektive år.

2. Allmänna anställningsvillkor

Överenskommelsen innebär att avtalet prolongeras till och med den 31 mars 2016, om inte någon part säger upp avtalet det sista avtalsåret. Därutöver innebär överenskommelsen att de kollektivavtalade reglerna om föräldralön upphör att gälla per den 1 januari 2014 och ersätts av den försäkring om kompletterande föräldrapenning (FPT) som förhandlats fram mellan Svenskt Näringsliv och LO. Föräldralön enligt kollektivavtalet ska således inte utges för tiden efter den 1 januari 2014.  

Försäkringen innebär i huvudsak följande:

Den nya AFA-försäkring om föräldrapenningtillägg

Den nya försäkringen om föräldrapenningtillägg tecknas via Fora. De försäkringsavtal som företagen tecknar i Fora utökas därmed med ytterligare en försäkring. Fora administrerar även uppgiftslämnande och premiedebitering för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), Omställningsförsäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Avtalspension SAF-LO.

Under 2014 kommer Fora att skicka en bekräftelse på den nya försäkringen till berörda företag som omfattas av förändringen. De företag som nyansluts från 2014 och framåt kommer att få en försäkringsbekräftelse som omfattar alla sex försäkringarna.

Under 2014 kommer ingen premie att tas ut för den nya försäkringen.

Så hanterar du som arbetsgivare föräldraledighet för arbetare från och med 1 januari 2014:

 • Gör löneavdrag för föräldraledighet som tidigare.
 • Föräldralönetillägg enligt kollektivavtalet ska inte längre betalas ut för tid efter den 1 januari 2014. Kollektivavtalet upphör att gälla i den del som avser föräldralön. 
 • Den anställde anmäler föräldraledighet till Fora. Arbetsgivare kan också anmäla men sådan skyldighet finns inte. Den anställde ska, som tidigare, anmäla önskemål om föräldraledighet till sin arbetsgivare. Ett förslag är att hantera dessa ärenden på motsvarande sätt som med sjukförsäkringen AGS.

 

Försäkringsvillkoren i korthet:

Vem får ersättning och hur länge?

 • Försäkrad, som inom en ramtid av fyra år varit anställd under minst 12 månader hos en eller flera arbetsgivare som tecknat FPT-försäkringen (kvalifikationstid), har rätt till ersättning från försäkringen under 60 dagar. Anställningstid innan arbetsgivaren blev bunden av FPT-försäkringen får tillgodoföras i kvalifikationstiden om den kan dokumenteras.

Om anställningstiden uppgår till minst 24 månader, inom ramtiden fyra år, har den försäkrade rätt till ersättning från FPT-försäkringen under 180 kalenderdagar, som också är försäkringens maximala utbetalningstid per födelse eller adoption.

Vid övergång av verksamhet får anställningstid hos överlåtande arbetsgivare tillgodoräknas.

När utges ersättning?

 • Rätt till ersättning från FPT-försäkringen har anställd under en sammanhängande föräldraledighetsperiod enligt föräldraledighets- lagen (1995:584) då föräldrapenning på sjukpenningnivå utges.
 • Anställd har inte rätt till ersättning från FPT-försäkringen om mer än 18 månader förflutit sedan barnets födelse eller adoption.

Vilken ersättning utges och hur?

 • Ersättningen från FPT-försäkringen utges med 10 procent på föräldrapenningunderlaget upp till och med 10 prisbasbelopp (2014: 37 000 kr/mån.) och med 90 procent på lönedelar däröver. Föräldrapenningtillägget (FPT) beräknas per dag och utgör 1/365 av föräldrapenningunderlaget. Ersättningen från FPT-försäkringen utges proportionellt mot uttaget av föräldrapenning.
 • För att få ersättning från FPT-försäkringen ska den anställde till Fora lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av rätten till ersättning. AFA-Försäkring kommer senare att informera om det praktiska förfarandet kring att ansöka om ersättning från FPT-försäkringen. Arbetsgivaren kan också göra anmälan men har ingen formell skyldighet att göra det. 

Övergångsbestämmelser:

 • Ersättning från FPT-försäkringen kan även utges till anställd vars barn är fött eller adopterat före den 1 januari 2014 om arbetsgivaren, enligt avtal, varit skyldig att utge ersättning motsvarande föräldrapenningtillägg under föräldraledigheten. Den tid under vilken sådan ersättning utbetalats av arbetsgivaren ska avräknas från FPT-försäkringen. Anställd som förbrukat sin rätt till tillägg enligt ett sådant avtal har dock inte någon rätt till ersättning från FPT-försäkringen.

Du kan läsa om den nya försäkringen på Arbetsgivarguiden på Almegas hemsida.

Ytterligare information kan lämnas av:

Per-Olof Adérian, 08-762 68 43 eller per-olof.aderian@almega.se

Hans O Andersson, 08-762 70 36 eller hans.andersson@almega.se

Karolina Sjöberg, 08-762 69 71 eller karolina.sjoberg@almega.se

3. Övrigt

Slutligen enades parterna om att tillsätta en partsgemensam grupp med följande syfte:

 • Analysera förutsättningarna för att på sikt möjliggöra en sammanslagning av § 4 och 5 i allmänna villkorsavtalet.
 • Utreda förutsättningarna för att nyttja centrala TAN-medlen. I detta sammanhang kan förutsättningarna för att ansluta företagen till TYA ingå.
   
 • Fortsätta det tidigare påbörjade partssamarbetet för att avhandla arbetstidsförläggningsfrågor avseende längre begränsningsperioder och schemaläggning måndagar – söndagar. Arbetsgruppen kan även avhandla övriga avtalsfrågor, framtidsfrågor eller annan partsrelaterad fråga som arbetsgivar- eller arbetstagarpart väcker i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen ska på lämpligt sätt senast den 31 oktober 2014 avlägga rapport.