Nytt avtal tecknat med Kommunal för Bransch F - Äldreomsorg

Vårdföretagarna har tecknat ett 37 månaders avtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) om löner och allmänna villkor gällande från den 1 november 2013 till den 30 november 2016 för bransch F Äldreomsorg. Avtalet löper över 37 månader. Det samlade avtalsvärdet medför en kostnadsökning om 6,8 % vilket ligger i linje med övriga avtal som tecknats på arbetsmarknaden.

Avtalet omfattar ca 30 000 arbetstagare i verksamheter som bedriver äldreomsorg, hemtjänst och/eller i övrigt arbetar med verksamhet som därtill är nära knuten.

 • Vi är nöjda med att vi efter en lång tids förhandling har kunnat teckna ett längre avtal som gör att kollektivavtalsförutsättningarna för våra medlemmar är kända över en period om 37 månader. Vi är också nöjda med att vi kan göra en differentiering av lägstlöner och på så vis möjliggör ökad lönespridning och minskar trösklarna för nyanställning av personer in i branschen samtidigt som utbildning premieras. Det är även positivt att vi tecknat en preliminär överenskommelse om introduktionsanställningar, säger Johan Mann, Vårdföretagarnas förhandlingschef.

Lönerevision 2013, 2014 respektive 2015
Lönerevisionsdatum för 2013, 2014 och 2015 är den 1 november respektive avtalsår. Varje heltidsanställd bidrar år 2013 med 510 kronor, år 2014 med 560 kronor respektive 2015 med 630 kronor till den allmänna potten som sedan fördelas individuellt. Inga individgarantier finns i löneavtalet. De deltidsanställdas bidrag till potten bestäms i proportion till arbetstidsmåttet.

Lägstalöner 
Lägstalöner höjs från och med den 1 november respektive avtalsår med belopp enligt nedan.

För arbetstagare som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid överstigande tre månader ska lön uppgå till lägst 16 965 kronor från och med den 1 november 2013, till lägst 17 245 kronor från och med den 1 november 2014 respektive till lägst 17 545 kronor från och med den 1 november 2015. Detta innebär en ökning om 820 kronor av lägstalönen under avtalsperioden.

Där arbetsgivare kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning ska lön uppgå till lägst 18 935 kronor från och med den 1 november 2013, till lägst 19 495 kronor från och med den 1 november 2014 respektive till lägst 20 125 kronor från och med den 1 november 2015. Detta innebär en ökning om 1700 kronor av lägstalönen under avtalsperioden.

Överenskommelse om fortsatt pensionslösning
I samband med den delning av avtalsområdet som parterna träffade överenskommelse om 2012-09-30 åtog sig de centrala parterna att inför nästa avtalsförhandling gemensamt utreda samt överenskomma om hur samt när införandet av SAF-LO pension samt försäkringar inom bransch Äldreomsorg (F) ska ske under nästkommande avtalsperiod.

Parterna har i samband med detta överenskommit om att den reglering som följer av avtalets § 17 mom. 2 fortsatt ska gälla.

Detta innebär att företag som var medlemmar i Vårdföretagarna och omfattades av avtal för bransch F Äldreomsorg per den 30 september 2012 fortsatt tillämpar avtal om pensioner (ITP) och försäkringar enligt tidigare tillämpning.

För företag som blivit medlemmar i Vårdföretagarna och omfattas av avtal för bransch F från och med den 1 oktober 2012 eller senare ska dock följande avtalsförsäkringar gälla:

 • Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS)
 • Avtalspension SAF/LO
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • Omställningsförsäkring

Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet kan dock centralt överenskomma om att enskilt företag byter avtalsförsäkringslösning från ITP-planen och därtill anknutna försäkringar till AFA-försäkringar.

Arbetsgivare som önskar byta från ITP-plan till Avtalspension SAF/LO med därtill anslutande försäkringar ombeds höra av sig till någon förhandlare på avtalsområdet så hjälper vi er att genomföra ett byte.

Införande av försäkring om kompletterande föräldratillägg
Parterna har enats om att anta överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO från den 2 april 2013 om införande av en försäkring om kompletterande föräldrapenning.

Samma dag som den träder i kraft, preliminärt den 1 januari 2014, upphör kollektivavtalets § 14 mom. 1 - 3 att gälla i sin helhet för medarbetare som i enlighet med § 17 mom. 2 omfattas av nedanstående försäkringar:

 • Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS)
 • Avtalspension SAF/LO
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • Omställningsförsäkring

Notera att ovanstående inte gäller medarbetare som omfattas av annan försäkringslösning (ITP-planen m fl försäkringar) i enlighet med § 17 moment 1. Dessa omfattas även fortsatt av avtalets § 14 moment 1-3 om föräldraledighetstillägg.

Ett separat arbetsgivarnytt kommer att skickas ut i denna fråga.

Ny bestämmelse om avstående av konvertering till tillsvidareanställning
En ny bestämmelse har införts innebärande att en skriftlig överenskommelse kan tecknas mellan medarbetare och arbetsgivare, i samband med att konvertering ska ske, i vilken medarbetaren avstår konvertering från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning. Sådan överenskommelse gäller i sex månader. Medarbetare kan därefter på nytt avstå tillsvidareanställning enligt denna regel.

Ersättning vid tjänstgöring på OB-tid och förskjuten arbetstid
Ersättningarna för OB-tid höjs till följande nivåer fr o m 2015-06-01.

O-tilläggstid A 99,30
O-tilläggstid B 50,80
O-tilläggstid C 43,40
O-tilläggstid D 20,50

Lönetillägg för förskjuten arbetstid justeras från och med 2015-06-01 och den nya ersättningsnivån uppgår då till 18:70 per timme.  Den nya timersättningen gäller från 1 december 2012. Till och med 2015-05-31 gäller den tidigare ersättningsnivån 17:50 per timme.

Beredskap
Beredskapsersättningen höjs från och med 2015-06-01 till följande nivåer.

Ersättning erhålls med

13:10 kr/timme

För beredskapstjänst eller del av
denna som infaller mellan kl 22.00
dag före lördag/helgdagsafton och kl
07.00 dag efter sön- och helgdag erhålls
ersättning med

 

26:20 kr/timme

 Till och med den 2015-05-31 gäller tidigare nivåer 12:30 kr/timme respektive 24:50 kr/timme.

Förenklad text kring individuella överenskommelser om undantag från vissa ersättningsformer
Tidigare har individuell överenskommelse om undantag från ersättning för övertidsarbete, ob-tid, beredskap samt jour avsett ett år i taget.

En förändring har här genomförts innebärande att överenskommelsen istället gäller tills vidare och att part som vill att överenskommelsen ska upphöra ska underrätta den andra parten senast två månader innan nästa lönerevision.

Detta innebär att om underrättelse sker senare än två månader innan ordinarie lönerevisionsdatum gäller överenskommelsen till nästkommande lönerevision.

Föräldraledighetstillägg 
Föräldraledighetstillägget har i likhet med övriga avtal på arbetsmarknaden höjts till att omfatta maximalt 180 kalenderdagar enligt följande:

Föräldraledighetstillägget utgörs av ett belopp motsvarande;

 • en månadslön minus avdrag under 30 kalenderdagar beräknad per kalenderdag enligt nedan om medarbetaren varit anställd i ett men inte två år i följd,
 • tre månadslöner minus avdrag under 90 kalenderdagar beräknad per kalenderdag enligt nedan om medarbetaren varit anställd i två men inte tre år i följd,
 • sex månadslöner minus avdrag under 180 kalenderdagar beräknad per kalenderdag enligt nedan om medarbetaren varit anställd i tre år i följd eller mer.

Om ledigheten skulle bli kortare än en, tre respektive sex månader utges inte föräldraledighetstillägg för längre tid än ledigheten omfattar.

Föräldraledighetstillägg utges inte på lönedelar över 15 prisbasbelopp.

OBS! Notera att föräldraledighetstillägg enligt avtalet inte från och med 1 januari 2014 ska utges till medarbetare som enligt ovan omfattas av försäkring om kompletterande föräldrapenning.

Preliminär överenskommelse om introduktionsanställningar
För att underlätta en effektiv arbetslivsstart har parterna träffat en preliminär överenskommelse om att införa så kallade introduktionsanställningar. 

Partsavsikten är att ett särskilt avtal om yrkesintroduktionsanställningar tas fram av parterna senast den 31 mars 2014.

Arbetsgrupper
Centrala parter kommer under avtalsperioden i ett antal arbetsgrupper diskutera frågor kring avtalets arbetstidsbestämmelser, utveckling av löneavtalet och lönestatistiken, försöka hitta en samsyn avseende omfattning på betald ledighet för fackliga förtroendemän samt analysera och identifiera faktorer som påverkar behovet av tidsbegränsade anställningar.

Protokoll och bilagor
Fullständigt protokoll och bilagor innehållande löneavtal och ändringar av allmänna anställningsvillkor finner du här nedan:

Protokoll
Löneavtal
Allmänna villkor