Nytt avtal tecknat med Farmaciförbundet och Unionen

Apoteksföretagen inom Almega och Farmaciförbundet samt Unionen träffade, den 27 april 2012 en uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor för avtalsområde Apotek. Avtalet om allmänna anställningsvillkor samt avtalet om löner omfattar perioden 1 maj 2012- 30 april 2013.

Löneavtal

Avtalet är ett avtal om lokal lönebildning, där lön sätts i samtal mellan chef och medarbetare. Om de lokala parterna inte kan enas om annat, ökas lönerna för Farmaciförbundets och Unionens medlemmar med 2,6% fr o m den 1 maj 2012.

I avtalet finns skrivningar om vad lokala parter ska göra i den lokala lönebildningsprocessen. Dessutom finns en alternativ löneprocess i avtalet med Farmaciförbundet, för företag där lokal facklig företrädare saknas.

Avtalet om löner löper fr o m 1 maj 2012 – 30 april 2013.

Villkorsförändringar

I villkorsavtalet har följande ändringar gjorts.

Ett nytt avtal har tecknats som gör det möjligt att förlägga arbetstiden mer flexibelt i form av en längre begränsningsperiod. Istället för en begränsningsperiod om högst fyra veckor innebär det nya avtalet en begränsningsperiod om högst fyra månader. Begränsningsperioden ska även sammanfalla med schemaperioden. Den genomsnittliga veckoarbetstiden får inte överskridas med mer än sju timmar eller underskridas med mer än nio timmar.

Den anmärkning som finns i avtalet, 4.7.1 om pauser blir istället avtalstext och ett tillägg har gjorts gällande 5.2 i avtalet gällande vilken daglig arbetstid som gäller för rätt till mertidskompensation.

Semesterformeln gällande ledighet under del av kalendervecka har förtydligats för att göra den mer förståelig, se 8.2. Och en anmärkning gällande semesterns längd har lagts till under 8.8.

Avtalet om allmänna anställningsvillkor löper fr om 1 maj 2012 t o m 30 april 2013.

Avtal med Sveriges Farmacevtförbund och Sveriges Ingenjörer har ännu inte slutits. Till dess att ett nytt avtal har träffats löper nuvarande avtal tillsvidare med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Avtalet om löner löper oförändrat tillsvidare.

Protokoll
Bilaga 1 Avtal om löner
Bilaga 2 Ändringar i avtal om allmänna anställningsvillkor
Bilaga 3 Avtal om kompetensutveckling
Bilaga 4 Avtal om arbetstidsförlängning