Nytt avtal för Revisions- och konsultföretagen för tiden 1 januari 2012 till och med den 31 december 2012

Den 22 augusti 2012 träffade Almega Tjänsteföretagen efter medling ett nytt avtal med Unionen och Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 januari 2012 – 31 december 2012.

Avtalet innehåller bland annat följande:
• Avtalsperiod 12 månader
• Lönerevisionsdatum 1 januari 2012
- Pott 2,6 %
- 0,2 % disponeras lokalt eller läggs på potten
- 300 kronor i individgaranti (Unionens område)
• Allmänna villkor:
- företrädesrätt till återanställning gäller inte vid visstidsanställningar kortare än en månad (gällde tidigare inte vid anställningar kortare än 14 dagar)
- inbyggd provanställning de första 6 månaderna för alla tidsbegränsade anställningar
- höjt övertidstak
- begränsningsperiod om 6 månader för ordinarie arbetstid från och med 1 januari 2013 (idag gäller begränsningsperiod om 3 månader)

Löneavtalet gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i Unionen och/eller Akademikerförbunden. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga tjänstemän förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.

1. LÖNER

Överenskommelsen beträffande löner består av två alternativa möjligheter: A. Centralt löneavtal eller B. Lokalt löneavtal.

För Akademikerförbunden gäller lokal lönebildning enligt bilaga 1 B.

För företag där kollektivavtalet inte är inkopplat, gäller vad som är individuellt överenskommet.

Unionen (se överenskommelsens bilaga 1A)

A. Centralt löneavtal – lönerevision per den 1 januari 2012
Ett allmänt utrymme beräknas om 2,6 % av summan av fasta kontanta lönen för tjänstemän den 31 december 2011.

Frågan om de 0,2 % för kompetensutveckling från 2010 års avtal avföres från vidare förhandlingar genom att 0,2 % disponeras lokalt fr.o.m. 1 januari 2012. Om lokal överenskommelse inte träffas om annat läggs 0,2 % till löneökningsutrymmet.

Individgaranti
Heltidsanställd garanteras, om ej annat överenskommes lokalt, vid revisionen den 1 januari 2012 lönehöjning med 300 kr. För deltidsanställd ska beloppet omräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Lägsta löner
Fr o m den 1 januari 2012
Lägsta lön för 20-åringar är 15 400 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 17 844 kr/mån

Lägsta lönerna ska tillämpas från och med den 1 januari 2012 under förutsättning att den anställde senast den 31 december 2011 fyllt 20 respektive 24 år.

Överenskommelse innebär att det i § 5 av den 22 juni 2010 angivna utrymmet för utbildning och kompetenssparande om 0,2 % slutgiltigt har avlösts.

Förhandlingsordning Unionen (se överenskommelsens bilaga 4)
Tjänstemännen ska till företaget senast den 28 september 2012 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av dem utsedda representanter.

Önskar tjänstemännen påkalla lokal förhandling ska företaget meddelas senast den 26 oktober 2012. Dessförinnan ska företaget senast den 12 oktober 2012 skriftligen meddela förslag till nya löner till de utsedda representanterna. De lokala förhandlingarna ska vara avslutade senast den 9 november 2012 och eventuell begäran om central förhandling ska ske skriftligen och påkallas senast den 23 november 2012.

Saknas lokal facklig representation har den anställde rätt att påkalla förhandling senast den 19 oktober 2012.

B. Lokalt löneavtal (se överenskommelsens bilaga 2)
Lokalt löneavtal anger inte hur löneökningarna ska räknas fram. Det är arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen som tillsammans kommer överens om hur förhandlingarna ska gå till, löneutrymme samt den individuella fördelningen.

Lokalt löneavtal gäller gentemot Unionen som en alternativ möjlighet till det traditionella sättet att revidera lönerna.

Förhandlingsordning, lokalt löneavtal
Arbetsgivaren ska senast den 28 september 2012 till lokal tjänstemannapart anmäla sitt önskemål att tillämpa lokalt löneavtal. Om de lokala parterna kommer överens om att fortsätta att tillämpa lokalt löneavtal ska en förhandlingsordning upprättas, dvs när förhandlingarna ska starta och när de ska vara avslutade.

Om de lokala parterna med eller utan rådgivning från de centrala parterna inte kan träffa överenskommelse ska förhandlingar inledas senast den 9 november 2012 enligt det centrala löneavtalet.

Lokalt löneavtal har samma giltighetstid som det centrala löneavtalet och upphör att gälla vid samma tidpunkt som det centrala avtalet oavsett reglering.

Akademikerförbunden (se överenskommelsens bilaga 1B)
Med Akademikerförbunden är vi ense om att det endast är lokalt löneavtal som ska tillämpas.

Om vare sig de lokala eller centrala parterna kan bli eniga om lönerevisionen fördelar arbetsgivaren löneökningarna vilka fastställts till en nivå motsvarande 2,6 % för 2012.

Frågan om de 0,2 % för kompetensutveckling från 2010 års avtal avföres från vidare förhandlingar genom att 0,2 % disponeras lokalt fr.o.m. 1 januari 2012. Om lokal överenskommelse inte träffas om annat läggs 0,2 % till löneökningsutrymmet.

Förhandlingsordning, Akademikerförbunden
Lokala förhandlingar ska påbörjas i så nära anslutning till revisionsdatum som möjligt och vara avslutade senast den 9 november 2012. Eventuell begäran om central förhandling ska ske skriftligen och påkallas senast den 23 november 2012.

Finns inte någon lokal akademikerförening vid företaget övergår partsställningen på arbetstagarsidan till den enskilde medlemmen.

2. ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Förändringar framgår av bilaga 3 till originalöverenskommelsen.

Allmänna villkor

Följande ändringar sker i de allmänna anställningsvillkoren:

2.2 Villkor för tidsbegränsade anställningar
Bestämmelsen i 2.2 Villkor för tidsbegränsade anställningar ändras så att sista stycket stryks och ersätts med följande text:

”Vid tidsbegränsad anställning som bedöms få en varaktighet av högst en månad gäller inte företrädesrätt till återanställning.
Anm.: För anställda som intill den 22 augusti 2012 anmält företrädesrätt gäller den tidigare avtalstexten om varaktighet av högst 14 kalenderdagar.”


En ny punkt införes efter 13.3.3 med följdändringar för kommande moment:

13.3.4 Uppsägningstid vid tidsbegränsade anställningar
Tidsbegränsad anställning kan bringas att upphöra före den tid som avsetts vid anställningstillfället genom att arbetsgivare eller tjänstemannen lämnar skriftlig underrättelse. Sådan anställning upphör en månad efter det att någondera parten lämnat skriftlig underrättelse till den andra parten. Från arbetsgivarens sida får sådan underrättelse inte lämnas efter det att sex månader förflutit från anställningens tillträdande.”


Avtal om arbetstidsbestämmelse för tjänstemän
Bestämmelserna i §§ 2 och 3 ändras enligt följande:

2.1 Längd och begränsningsperiod
”Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en begränsningsperiod om sex månader.”
(Den nya begränsningsregeln träder ikraft från och med den 1 januari 2013)


3.2 Allmän övertid
”När det finns särskilda behov får allmän övertid tas ut med högst 200 timmar per kalenderår. Vid beräkning av övertid ska ledighet som förläggs arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid likställas med fullgjord arbetstid.”

3.3 Återföring av övertid
”Om övertidsarbete ersätts med kompensationsledighet enligt Tjänstemannaavtalet återförs motsvarande antal timmar till övertidsutrymmet enligt 3.2 ovan (allmän övertid).

Under kalenderåret får högst 100 timmar på detta sätt återföras till övertidsutrymmet, såvida inte arbetsgivaren och tjänstemannaklubben enas om annat.”


3.4 Extra övertid
”Utöver vad som sagts ovan kan, när det finns synnerliga skäl, extra övertid tas ut under kalenderåret med högst 100 timmar efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannaklubben.”

Har Du frågor som rör Revisions- och konsultföretagen är Du alltid välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning
Almega Tjänsteföretagen

Stefan Koskinen
08-762 7045

Gunnar Ekbrant
08-762 6620

Tomas Björck
08-762 6633

Slutlig hemställan från medlarna
Förhandlingsprotokoll orginal