Nytt avtal mellan Medieföretagen och Journalistförbundet på Public Service området

En sammanfattning av innehållet är:
• Löneökningar: För 2013 2,0%, för 2014 2,3 % och för 2015 är löneökningarna 2,5 %
• Individgaranti: För 2013 320 kr, för 2014 223 kr och för 2015 utgår inte någon individgaranti alls.
• Parterna har enats om att i en rekommendation föreslå lokala parter att följa en beskrivning av hur en lönebildningsprocess skulle kunna se ut.

Överenskommelsen med bilagor återfinns här

Avtalskonferenser
Avtalskonferenser kommer att genomföras i augusti/september 2013 och information om detta kommer i särskild ordning.

Bakgrund
I avtalsrörelsen 2010 kom parterna överens om att analysera förutsättningarna för att harmonisera kollektivavtalen för Dagspress, Etermedia, Tidskrift och Public Service. I årets förhandlingar har parterna pausat detta arbete och förhandlat varje avtal för sig. Medieföretagens styrelse ska i höst ingående diskutera och analysera förutsättningarna för en harmonisering av journalistavtalen. Efter detta tas beslut om arbetet ska fortsätta och i så fall vilken form arbetet ska ha.

ALLMÄNNA VILLKOR
§ 10 Semester
Eftersom avtalsområdet sedan tidigare reglerar semester genom att intjänande och semesteråret sammanfaller med kalenderåret har det i avtalet nu införts en rätt för arbetsgivaren att under alla förhållanden, utom vid uppsägning på grund av arbetsbrist, uppsägning på grund av sjukdom och när anställning avslutas genom att medarbetaren avlider, att dra av, från innestående lön, om för mycket semesterlön utgivits mot innestående lön.

§ 13 Föräldralön
Föräldralönen förlängs med ytterligare en månad från fyra till fem månader. I övrigt är reglerna i detta avseende oförändrade.

§ 14 Kompetensutveckling
Kompetensutveckling har varit en aktuell fråga som diskuterats mellan parterna. Till följd av detta har § 14.2 ändrats och förtydligat syftet med rådet och del lokala arbetet.

LÖNEAVTAL
Löneavtalet behåller sin lydelse under avtalsperioden, utom avseende frågan om retroaktiv omräkning då lönerevisionen senarelagts från avtalets lydelse om revisionsdatum. Ändringen innebär att den tidigare uttömmande uppräkningen för i vilka fall en retroaktiv omräkning ska ske gäller alla ersättningar. Ändringen gäller från och med avtalsåret 2013.

Notera dessutom att individgarantin helt utgår ur avtalet 2015. Till följd av att utrymmet kommer att kunna disponeras av lokala parter i ökad omfattning år 2 och 3 har parterna diskuterat värdet av att arbeta med lönen som ett verktyg för att uppmärksamma och belöna medarbetare som bidrar till verksamheten. Som ett första steg i denna utveckling har parterna enats om att rekommendera företag och lokala klubbar att helt eller delvis använda den av parterna föreslagna löneprocessen som framgår av bilaga A till löneavtalet.

ARBETSGRUPPER
Medieföretagen har med både Unionen och Akademikerförbunden överenskommit om att tillsätta ett antal arbetsgrupper. Även med Journalistförbundet har sådana överenskommelser skett, även om innehållet i de skrivningar som styr arbetsgruppernas arbete ser annorlunda ut än med Unionen och Akademikerförbunden.

Arbetsgrupperna ska bl.a. arbeta med Utrikesersättningen/Utrikestillägget, kollektivavtalens spridning och omfattning samt reglerna om arbetstider på avtalsområdet.

Frågor om avtalet besvaras av

Sten Lycke
Medieföretagen