Nytt avtal med Kommunal

Vårdföretagarna har den 19 juni 2013 tecknat nytt löneavtal samt avtal om allmänna villkor med Kommunal. Avtalet gäller från 1 juni 2013 och gäller i 37 månader till 30 juni 2016. Avtalen kan sägas upp av båda parter till senast 28 februari 2015 för att upphöra 31 maj samma år. Löneutrymmet är 1700 kronor på 3 år. En rad andra kostnadsbesparande ändringar i avtalet gör att efter avräkningar för dessa hamnar det totala avtalsvärdet på 6,8 % vilket följer övriga avtal på Svensk arbetsmarknad. Löneutrymmet varje heltidsanställd bidrar med till potten är 2013 - 500 kronor, 2014 - 570 kronor och 2015 - 630 kronor (läs mer om förhandlingsordning och pottberäkning i bilaga löneavtal). Avtalets lägstlön höjs dock endast med totalt 1118 kronor över perioden.

Löneavtal
Se länk nedan.

Lägsta lön
Lön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 19 år ska under avtalsperioden uppgå till lägst 16 773 kronor från och med 2013-06-01, 17 151 kronor från och med 2014-06-01 och 17 562 kronor från och med 2015-06-01.

Ändringar i allmänna villkor

§1 avtalets omfattning
I §1 ändras skrivningen till att definiera avtalet att gälla assistent som arbetar där den funktionshindrade befinner sig där den tidigare skrivningen var i den funktionshindrades hem. Detta är en mer relevant skrivning som bättre beskriver vad assistentens yrkesroll omfattar och vad avtalet reglerar. Under §1 görs ytterligare en redaktionell ändring som tydligare beskriver att tjänsteresor med brukaren inom och utom Sverige regleras i §12.

I §5 införs en ny bindande skrivning som gör det möjligt att lättare förlägga arbetstid och jour.
Lokal överenskommelse om utökad jourtid ska träffas i de fall överenskommelsen leder till utökad sysselsättningsgrad och assistenten så önskar. Överenskommelsen ska särskilt beakta assistentens hälsa och familjesituation.
Kommunal kan ensidigt, efter genomförd förhandling säga upp denna möjlighet för enskilda bolag vid missbruk av regeln.


Denna skrivning ser företagen i delegationen som en stor förbättring som leder till att assistenterna kan få bättre scheman och att brukarna inte behöver ha fler assistenter än nödvändigt på schema.

§9 Jour
Jourersättningen räknas upp med 2%  2013-09-01 till 25,68 kr, 2,3% 2014-09-01 till 26,27 kr och 2,5% 2015-09-01 till 26,93 kr inklusive semesterlön/- ersättning.
Jourersättning för helg räknas upp med 2% 2013-09-01 till 51,42 kr, 2,3% 2014-09-01 till 52,60 kr och 2,5% 2015-09-01 till 53,92 kr inklusive semesterlön/- ersättning.
  
§ 10 Ersättning vid tjänstgöring på så kallad Ob-tid respektive förskjuten arbetstid
Beloppen ändras enligt följande från och med 2013-09-01:

Ob Ersättning
A 95:90
B 47:90
C 38:84
D 19:26

Beloppen ändras enligt följande från och med 2014-09-01:

Ob Ersättning
A 98:11
B 49:00
C 39:73
D 19:69

Beloppen ändras enligt följande från och med 2015-09-01:

Ob Ersättning
A 100:56
B 50:23
C 40:73
D 20:19

Notera att höjningen av Ob-ersättningarna är förskjutna till 1 september respektive år.

§ 10 Mom 3:1 Annat schema (ny skrivning av sista stycket)
Lönetillägg för den arbetstid som förläggs utanför tiderna för det gamla schemat utges under tio dagar från tillsägelsedagen med 14:50 kronor per timme inklusive semester-/lön/ersättning.

Tidigare framgick inte att ersättning för förskjuten arbetstid inkluderade semester-/lön/ersättning.

§ 15 Sjuklön m m Mom 3:2
Sjukdom t o m 14 kalenderdagar per sjukperiod

Ny skrivning tillförs som innebär att karens uppgår till de första 8 timmarna av frånvaron. Det innebär att det alltid är 8 timmar som är karens och om assistent har sjukfrånvaro de sista timmarna på ett pass fortsätter karens att dras från dag 2 i sjukperioden. Om en assistent är frånvarande ett helt arbetspass som är kortare än 8 timmar görs dock inte avdrag för fler timmar än passets längd.

Vi vill i anslutning till denna ändring passa på att förtydliga att jour alltid bryter sjukperioden. T ex vid arbete 16-22 (karens), jour 22-06, arbete 06-14 (sjukdag 2) blir karensen 6 timmar och ej 8 eftersom jouren bryter arbetspassets längd.
    
§ 18 Avtalsförsäkringar (ny skrivning)
Företag som blivit medlemmar i Vårdföretagarna före 2005-11-01 omfattas av ITP-planen enligt moment 4. Företag som blivit medlemmar efter detta datum tillämpar AFA-försäkringarna samt avtalspension SAF-LO. Ny skrivning från 2013-06-01: Det enskilda företaget kan utan Svenska Kommunalarbetarförbundets medgivande byta till AFA-försäkringarna samt avtalspension SAF-LO enligt moment 3.
Tidigare har detta krävt central överenskommelse.

Föräldraförsäkring
Parterna förbinder sig att anta det av Svenskt Näringsliv och LO framförhandlade avtalet om Föräldraförsäkring.

Kostnader för omställningsförsäkringar och AGB
Parterna är överens om att utarbeta förslag till alternativ användning av de medel som avsätts till omställningsförsäkringar och AGB-försäkringen. Detta ska utredas skyndsamt.
Parterna är överens om att omställningsförsäkringarna oavsett organisationstillhörighet ska vara konkurrensneutrala.

Protokoll och bilagor
Fullständigt protokoll och bilagor innehållande löneavtal och ändringar av allmänna anställningsvillkor finner du i länk här (OBS! Inloggning krävs).

Arbetsgrupper
Tre arbetsgrupper har initierats och skall arbeta med följande frågeställningar under avtalsperioden
.

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp med syftet att utvärdera kollektivavtalets skrivning gällande garanterad- och förmodad sysselsättningsgrad.

Parterna ska även se över möjligheten till övergång från timlön till månadslön. Arbetet ska påbörjas snarast och vara slutfört under avtalsperioden.

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp för att se över kollektivavtalets uppsägningstider samt verka för en ändring i LSS-förordningen så att assistansföretag i likhet med brukare som är egna arbetsgivare kan få assistansersättning för uppsägningslön.