Nytt avtal mellan Almega Tjänsteförbunden Svenska Teknik&Designföretagen och Unionen

Vi har träffat ett treårigt avtal med Unionen. Avtalet löper under perioden den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016. Här följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen.

Löner
Lönerevision sker per den 1 april 2013, den 1 april 2014 och den 1 april 2015, om inte de lokala parterna har kommit överens om annat.

Liksom tidigare avtal sker lönerevisionen utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Lönemodellerna i avtalet är oförändrade, det finns således en möjlighet att komma överens om att tillämpa lokal lönebildning. För det fall lokala parter inte lyckas träffa en överenskommelse om löneökningen ska för lönerevisionen rörande medlemmar i Unionen avsättas 2,0 % för 2013, 2,3 % för 2014 och 2,5 % för 2015. Det finns ingen garanterad minsta löneökning, s k individgaranti.

Allmänna anställningsvillkor
Anställningsformer
Ny text i § 3.2 p.2 införs. Den nya texten lyder ”Anställningen avser studerande” och innebär en utökad möjlighet att anställa dem som studerar. I och med detta finns det möjlighet att visstidsanställa en studerande även under terminerna. Detta innebär att studerande kan visstidsanställas på korta eller långa anställningar, de kan vara återkommande eller enstaka tillfällen.
 
En anmärkning tillförs § 3.2 p.3 med en definition av praktikarbete.

En ny anmärkning införs angående provanställning. ”För det fall provanställningsperioden kommer att avslutas utan att efterföljas av annan anställning bör arbetsgivaren om möjligt ge besked om detta fjorton dagar före visstidsanställningens sista dag.” Detta är en ordningsföreskrift som liknar den som finns i LAS. Avsikten är att den anställde ska få en rimlig framförhållning om provanställningen inte ska efterföljas av en fortsatt anställning. Om det inträffar något nytt förhållande som var okänt fram till sista provanställningsdagen, är det fullt möjligt att ge besked även senare om att det inte bli någon ny anställning.

Semester
Ett nytt stycke 4 införs under § 5, 5.3 som innebär en avräkningsmöjlighet för företag som har sammanfallande intjänandeår och semesterår, då erhållen semesterlön ska betraktas som en à contoutbetalning.

Föräldraledighetstillägg
Föräldraledighetstillägget utökas med ytterligare en månad och innebär att en anställd som har tre års oavbruten anställning hos arbetsgivaren före den första dagen av föräldraledigheten får nu ersättning för sex trettiodagarsperioder.

Övrigt
Avtalen kan sägas upp för tredje avtalsperioden (1 april 2015-31 mars 2016).

Avtalen med Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter är klara sedan tidigare. Villkoren är likalydande medan löneavtalen med dessa är utan fastställda nivåer som anger löneökningarna.

Länkar till överenskommelser:

Protokoll
Bilaga 1 - Löneavtal
Bilaga 2 - Allmänna villkor