Nytt avtal mellan Almega Tjänsteförbunden Svenska Teknik&Designföretagen och Akademikerna

Nytt avtal mellan Almega Tjänsteförbunden Svenska Teknik&Designföretagen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter

Ett nytt treårigt avtal har tecknats. Avtalet löper under perioden 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016. Förhandlingar med Unionen pågår fortfarande. Vi återkommer med information så fort avtalet är klart.

Lönerevision sker per den 1 april 2013, den 1 april 2014 och den 1 april 2015, om inte de lokala parterna har kommit överens om annat.

Liksom tidigare avtal sker lönerevisionen utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Lönemodellen, att lönerna sätts i företagen, är således oförändrad.

Nedan följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen. Förhandlingsprotokoll, löneavtal och förändringar i anställningsvillkor finns längre ned på sidan.

Den 15 april 2013 tecknade parterna Almega Tjänsteförbunden Svenska Teknik&Designföretagen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter nya avtal om löner och allmänna anställningsvillkor.

Detaljinformation


Löner

Lönerevisionen sker per den 1 april 2013, den 1 april 2014 och den 1 april 2015, om inte de lokala parterna har kommit överens om annat.

Liksom tidigare avtal sker lönerevisionen utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Lönemodellen är således oförändrad.

I de partsgemensamma riktlinjerna avseende lönebildning, införs ett tillägg i texten under rubriken ”Utvärdering”. I sista stycket tillförs en ny bisats ”Slutsatserna från utvärderingen, som bör dokumenteras, ska ligga till grund för nästa års lönerevision”. Detta gäller på utvärderingen som ska ske på företagsnivå.
 

Allmänna anställningsvillkor


Anställningsformer

Ny text i § 3.2 p.2 införs. Den nya texten lyder ”Anställningen avser studerande” och innebär en utökad möjlighet att anställa dem som studerar.

En anmärkning tillförs § 3.2 p.3 med en definition av praktikarbete.

En ny anmärkning införs angående provanställning. ”För det fall provanställningsperioden kommer att avslutas utan att efterföljas av annan anställning bör arbetsgivaren om möjligt ge besked om detta fjorton dagar före visstidsanställningens sista dag.”

Ett antal redaktionella ändringar har även gjorts i avtalet.

Semester

Ett nytt stycke 4 införs under § 5, 5.3 som innebär en avräkningsmöjlighet för företag som har sammanfallande intjänandeår och semesterår, då erhållen semesterlön ska betraktas som en à contoutbetalning.

Föräldraledighetstillägg

Föräldraledighetstillägget utökas med ytterligare en månad och innebär att en anställd som har tre års oavbruten anställning hos arbetsgivaren före den första dagen av föräldraledigheten får nu ersättning för sex trettiodagarsperioder.

Överenskommelserna i sin helhet hittar du här:

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Arkitekter 

Vid frågor angående avtalets närmare innebörd är du välkommen att kontakta någon av nedanstående förhandlare på Almega Tjänsteförbunden Svenska Teknik&Designföretagen. Veronica de Bourgh, avtalsansvarig, 08-762 68 54 eller Gunnar Järsjö, 08-762 69 75.