Nytt avtal med Unionen och Akademikerförbunden, avtalsområde IT

Den 8 respektive 9 maj tecknade IT&Telekomföretagen inom Almega avtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna (nedan kallade Akademikerförbunden) för avtalsområde IT. Avtalet är 1-årigt och gäller fr o m 1 april 2012 t.o.m. 31 mars 2013.

Här följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen. 

Länk till förhandlingsprotokoll, löneavtal och förändringar i anställningsvillkor finns längre ner på sidan. 

Löner

Precis som i tidigare avtal utgår lönerevisionen från företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Om inte arbetsgivare och lokal facklig organisation kan enas ökas lönerna för Unionens medlemmar med 2,6 %. Till skillnad från förra avtalsperioden gäller detsamma i avtalet med Akademikerförbunden, d v s om inte arbetsgivare och lokal facklig organisation kan enas ökas lönerna för medlemmar i Akademikerförbunden med 2,6 %. Lönerevision sker per den 1 april 2012, om inte lokala parter kommit överens om annat datum.

Löneavtalet innehåller ingen siffersatt individgaranti, utan en lösning där arbetsgivaren ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan för de som inte når sina mål. I löneavtalet med Unionen är texten om åtgärdsplanen utvecklad jämfört med i tidigare avtal samt finns under en egen punkt (se punkt 3.5 i löneavtalet). Längst bak i avtalet finns även ett exempel på hur en åtgärdsplan kan se ut. Löneavtalet i sin helhet finner ni i bilaga 1 till överenskommelsen (se länk till protokoll nedan). 

Löneprocessen är inte förändrad jämfört med tidigare avtal, förutom att lokala parter i det inledande arbetet (punkt 3.1) ska komma överens om hur man skyndsamt hanterar lönerevisionen för föräldralediga och sjukskrivna som uppbär sjukpenning. Bakgrunden till detta är att Försäkringskassan inte räknar upp sjukpenning och föräldrapenning retroaktivt då lönerevisionen drar ut på tiden.

I löneavtalet med Akademikerförbunden har ett stycke tillförts p 3.1 (Parternas inledande arbete). Parterna kan i samband med det inledande mötet även ta upp en diskussion om löneutrymmet i företaget. Detta är ett förtydligande av diskussioner som redan tidigare avsågs äga rum i det inledande arbetet. 

De partsgemensamma riktlinjer för löneprocessen, som togs fram 2010, ska inte tillämpas under denna avtalsperiod, då de behöver uppdateras.

Löneavtalets lägstalöner, som enbart finns i löneavtalet med Unionen, är uppräknade. De nya nivåerna, som gäller fr o m 1 april 2012, är 16 000 kr för anställd som fyllt 18 år, respektive 17 300 kr för anställd som fyllt 18 år och har ett års sammanhängande anställningstid i företaget. Precis som tidigare kan lägre lön tillämpas under 6 månader för medarbetare som helt saknar arbetslivserfarenhet.

Anställningsvillkor

Provanställning

Det nya avtalet innehåller en möjlighet att förlänga provanställning vid frånvaro, t ex sjukfrånvaro. Förlängning får ske med motsvarande tid som frånvaron.

Arbetstidsavtal

Övertid

Allmän övertid (moment 6 i Arbetstidsavtalet)
Allmän övertid får tas ut med 200 timmar per kalenderår (jämfört med 150 timmar i förra avtalet). Extra övertid, vilket kräver överenskommelse med lokal facklig organisation, får tas ut med 100 timmar per kalenderår (jämfört med 150 timmar i förra avtalet).

Återföring av övertidstimmar (moment 4 i Arbetstidsavtalet)
Då arbetad övertid ersätts med ledig tid återförs det antal övertidstimmar som har kompenserats med ledighet till övertidsutrymmet. Högst 100 timmar per kalenderår får återföras på detta sätt jämfört med 75 timmar i förra avtalet.

Avlösning individuella kompetenskonton

I överenskommelse om nytt avtal för avtalsperioden 1 april 2010 – 31 mars 2012 ingick en skrivning om att 0,2 % skulle avsättas för det fall att ett system för individuella kompetenskonton infördes. Om så inte skedde skulle frågan hanteras på annat lämpligt sätt av parterna. Ett sådant system infördes aldrig och parterna har fört långa diskussioner om hanteringen av frågan. Liknande diskussioner har förts med Akademikerförbunden.

Enligt vår överenskommelse sker en avlösning med 0,2 % av lönesumman enligt följande. Lokala parter, d v s företag och lokal Unionenklubb respektive akademikerförening, har full frihet att överenskomma om hur de 0,2 procenten ska användas, t ex i form av speciella kompetensutvecklingssatsningar.

Om ingen överenskommelse görs ska varje medlem i Unionen kompenseras genom en lönehöjning om 0,2 % fr o m 1 april 2012. Observera att detta är en avlösning av kompetensfrågan från 2010 och bör separeras helt från lönerevisionen, gärna redovisas separat på lönespecifikationen. För akademikermedlemmar gäller att 0,2 % läggs till löneutrymmet om inte överenskommelse träffas om annat. Företaget kan även välja att ge varje akademikermedlem 0,2 % lönehöjning för att få samma hantering som för Unionenmedlemmar. 

Löneutrymmet för beräkning av 0,2 % ska baseras på utgående lön per den 31 mars 2012. Denna lönehöjning ska ej påverka den lönesumma på vilken företaget beräknar löneutrymmet vid lönerevisionen per den 1 april 2012.

Avtal om samverkan och utveckling (med Unionen)

Förutsättningar lokalt fackligt arbete

En ny punkt 3 införs i avtalet. Punkten innehåller rekommendationer avseende det lokala fackliga arbetet, vad som bör diskuteras vid inledning av, under och vid avslutande av det fackliga uppdraget. Observera att detta tillägg till avtalet inte medför några skyldigheter eller rättigheter för någondera part utöver vad lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsmarknaden (1974:358) innebär.   

Arbetsgrupper

Lönebildning

Med både Unionen och Akademikerförbunden tillsätts arbetsgrupper för att arbeta med att utvärdera löneavtalens tillämpning och processflöde i syfte att framgent kunna teckna löneavtal utan centralt beslutade löneökningsutrymmen.

Länkar till överenskommelsen

I länken nedan finner du överenskommelserna i dess helhet.

• Förhandlingsprotokoll Unionen inklusive bilaga löneavtal, förändringar av anställningsvillkor samt Avtal om samverkan och utveckling
• Förhandlingsprotokoll Akademikerförbunden inklusive bilaga löneavtal och förändringar av anställningsvillkor

Avtalstryck

Nya avtal kommer att tryckas inom kort. Ett exemplar skickas ut så fort avtalen är klara. Fler kommer finnas att beställa i webbshoppen på almega.se.