Nytt avtal med Unionen för tjänstemän vid dagstidningar

Nytt avtal med Unionen (fd HTF, blå avtalet) avseende tjänstemän vid dagstidningar m fl för tiden 1 juni 2013 till och med den 31 maj 2016.

Den 10 juli 2013 träffade Medieföretagen ett nytt avtal med Unionen för tjänstemän vid dagstidningar om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 juni 2013 – 31 maj 2016. Överenskommelsen var villkorad av Unionens förbundsstyrelses godkännande vilket skedde idag den 11 juli 2013.

Avtalet innehåller ingen rätt till delpension.

Överenskommelse i sin helhet inklusive bilagor kan läsas här.

Avtalet innehåller bl.a. följande:

 • Avtalsperiod 36 månader med ett totalt avtalsvärde på 6,8 %
 • Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart.
 • Lönerevision med ett allmänt utrymme om totalt:
  - 1 juni 2013: 2,0 %, 1 juni 2014: 2,3 % och 1 juni 2015: 2,5 % 
  - Individgaranti på 190 kr den 1 juni 2013 och 220 kr den 1 juni 2014
  - Fr o m den 1 juni 2015 ersätts individgarantin med en åtgärdsplan
  - Lägsta löner och lönegräns för övertid höjs den 1 juni respektive år med 2 %, 2,3 % och 2,5 %
   
 • Allmänna villkor:
  - en ytterligare föräldralönemånad
  - Uppsägningsreglerna moderniseras. Uppsägningstid räknas utifrån enbart anställningstid istället för utifrån ålder och anställningstid. Vid den anställdes egen uppsägning gäller de nya reglerna omedelbart. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller de fr o m 1 januari 2014. Övergångsregler finns för arbetsgivarens uppsägningstid för anställda före den 1 januari 2014.
   
 • Arbetsgrupper med uppdrag:
  - att utreda och analysera förutsättningarna för effektiv generationsväxling och ett hållbart längre arbetsliv
  - att modernisera förhandlingsordningen
 • Andra överenskommelser:
  - parterna ska ta fram stödmaterial och verktyg kring löneprocessen
  - parterna ska uppmärksamma branschen på vikten av ett väl fungerande lokalt fackligt arbete

 

1. LÖNER

Överenskommelsen beträffande löner består av två alternativa möjligheter: Centralt löneavtal eller Lokalt löneavtal.

Löneavtalet gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i Unionen. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga tjänstemän inom Unionens avtalsområde förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.

Centralt löneavtal – lönerevision per den 1 juni 2013, 1 juni 2014 och den 1 juni 2015
Ett allmänt utrymme beräknas som 2,0 %, 2,3 % respektive 2,5 % av summan av fasta kontanta lönen för tjänstemän den 31 maj 2013, den 31 maj 2014 respektive den 31 maj 2015.

Individgaranti (endast den 1 juni 2013 och den 1 juni 2014)
Heltidsanställd garanteras, om ej annat överenskommes lokalt, vid revisionen den 1 juni 2013 lönehöjning med 190 kr och den 1 juni 2014 med 220 kr. För deltidsanställd ska beloppet omräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Individgaranti ersätts med en åtgärdsplan fr o m den 1 juni 2015

Parterna har enats om ett nytt löneavtal fr o m lönerevisionen 2015 där bl.a. de olika stegen vid lönesättning har förtydligats. Chef och tjänsteman ska varje år hålla utvecklingssamtal som sedan ska ligga till grund för ett lönesamtal.

Vi kommer tillsammans med Unionen ta fram stödmaterial för löneprocessen.

Utgångspunkten i löneavtalet är att alla medverkar till företagets verksamhet och utveckling och därmed skall ha löneökning i samband med lönerevision. En tjänsteman som inte uppvisar tillräcklig prestation eller inte når uppsatta mål kan få ingen eller märkbart låg löneökning. I de fallen ska en åtgärdsplan upprättas för berörda tjänstemän med tidplan och uppföljning av de planerade åtgärderna. Se vidare i överenskommelsens bilaga 1 B och Bilaga 3 till allmänna villkor.

 

Lägsta löner
Fr o m den 1 juni 2013

Lägsta lön för 20-åringar är 15 617 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 18 095 kr/mån

Fr o m den 1 juni 2014

Lägsta lön för 20-åringar är 15 976 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 18 511 kr/mån

Fr o m den 1 juni 2015

Lägsta lön för 20-åringar är 16 376 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 18 974 kr/mån

Lägsta lönerna ska tillämpas från och med den 1 i den månad tjänstemannen fyller 20 respektive 24 år.
 

Förhandlingsordning för revisionen den 1 juni 2013 (se överenskommelsens bilaga 1 A)
Tjänstemännen ska till företaget senast den 23 augusti 2013 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av dem utsedda representanter.

Lokal förhandling ska vara avslutad senast den 23 september 2013. Begäran om central förhandling påkallas senast den 1 oktober 2013.

Lokalt löneavtal (se överenskommelsens bilaga 2)
Lokalt löneavtal anger inte hur löneökningarna ska räknas fram. Det är arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen som tillsammans kommer överens om hur förhandlingarna ska gå till, löneutrymme samt den individuella fördelningen.

Lokalt löneavtal gäller som en alternativ möjlighet till det traditionella sättet att revidera lönerna.

Förhandlingsordning för revisionen 2013, lokalt löneavtal
Arbetsgivaren ska senast den 23 augusti 2013 till lokal tjänstemannapart anmäla sitt önskemål att tillämpa lokalt löneavtal. Om de lokala parterna kommer överens om att fortsätta att tillämpa lokalt löneavtal ska en förhandlingsordning upprättas, dvs när förhandlingarna ska starta och när de ska vara avslutade.

Om de lokala parterna med eller utan rådgivning från de centrala parterna inte kan träffa överenskommelse ska förhandlingar inledas senast den 13 september 2013 enligt det centrala löneavtalet.

Lokalt löneavtal har samma giltighetstid som det centrala löneavtalet och upphör att gälla vid samma tidpunkt som det centrala avtalet oavsett reglering.


2. ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Förändringar framgår av bilaga 3 till originalöverenskommelsen.

Allmänna villkor

Följande ändringar sker i de allmänna anställningsvillkoren:

6.3.2 Lönegräns

Kompensation för övertidsarbete utgår inte till tjänsteman med en lön som uppgår till 42 936 kr 1 den juni 2013, 43 923 kr den 1 juni 2014 respektive 45 021 kr den 1 juni 2015.

11.5.2 Föräldralönens storlek
Det införs ett ytterligare steg som innebär att föräldralön utges för sex månader med 180 föräldralöneavdrag för den som varit anställd i fem år eller fler för föräldraledighet som påbörjas den 1 juni 2013 eller senare.

13.1 – 13.2 Uppsägningstid

Uppsägningstid räknas utifrån enbart anställningstid istället för utifrån ålder och anställningstid. Vid den anställdes egen uppsägning gäller de nya reglerna omedelbart. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller de fr o m 1 januari 2014. Övergångsregler finns för arbetsgivarens uppsägningstid för anställda före den 1 januari 2014.

Arbetsgrupper

I avtalsförhandlingarna har Unionen yrkat att en rätt till deltidspension införs samt att en särskild pensionsavsättning ska göras under avtalsperioden. Medieföretagen har som tidigare meddelats motsatt sig en sådan kostnadsdrivande och komplicerad konstruktion.

Parterna är överens om att tjänstemän i framtiden generellt sett kommer att vara yrkesverksamma högre upp i åldrarna än idag. Detta innebär att arbetsmarknaden står inför stora förändringar som på olika sätt innebär utmaningar. Parterna vill skapa ett kollektivavtal för tjänstemän som på bästa tänkbara sätt svarar upp mot företagens utmaningar. Avtalet ska vara attraktivt och det självklara valet för företag och anställda.

Mot bakgrund av detta har parterna kommit överens om att en partsgemensam arbetsgrupp ska utreda och analysera förutsättningarna för förändringar i kollektivavtalet som är möjliga för att förena både företagens intresse av effektiv generationsväxling med tjänstemännens önskemål om ett hållbart längre arbetsliv. Gruppen ska särskilt beakta långsiktiga konsekvenser och kostnader som en förändring medför för företagen och tjänstemän inom avtalsområdet.

En andra partsgemensam arbetsgrupp skall tillsättas med uppdrag att utveckla, förtydliga och förenkla mellanvarande förhandlingsordning.

Har Du frågor som rör Tjänstemannaavtalet (fd HTF, blå avtalet) är Du alltid välkommen att kontakta oss.

Överenskommelse