Nytt avtal med Unionen för tiden 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016

Den 19 juni 2013 träffade Medieföretagen och Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med Unionen om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 maj 2013 – 30 april 2016. Avtalet innehåller ingen rätt till delpension.

> Läs överenskommelsen i sin helhet inklusive bilagor (pdf)

Avtalet innehåller bl.a. följande:
• Avtalsperiod 36 månader med ett totalt avtalsvärde på 6,8%
• Det tredje året är uppsägningsbart
• Lönerevision med ett allmänt utrymme om totalt:
  1 maj 2013: 2,0%, 1 maj 2014: 2,3% och 1 maj 2015: 2,5%
  - Individgaranti på 220 kr den 1 maj 2013.
  - Fr.o.m. den 1 maj 2014 ersätts individgarantin med en åtgärdsplan
• Allmänna villkor:
  - en ytterligare föräldralönemånad
• Arbetsgrupper med uppdrag:
  - att utreda och analysera förutsättningarna för effektiv generationsväxling och ett hållbart längre arbetsliv.
  - att modernisera förhandlingsordningen.
• Andra överenskommelser:
  - parterna ska ta fram stödmaterial och verktyg kring löneprocessen
  - parterna ska undersöka förutsättningarna för samt uppmärksamma branschen på vikten av ett väl fungerande lokalt fackligt arbete.

1. LÖNER
Överenskommelsen beträffande löner består av två alternativa möjligheter: Centralt löneavtal eller Lokalt löneavtal.
Löneavtalet gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i Unionen. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga tjänstemän inom Unionens avtalsområde förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem. För företag där kollektivavtalet inte är inkopplat, gäller vad som är individuellt överenskommet.


Centralt löneavtal – lönerevision per den 1 maj 2013, 1 maj 2014 och den 1 maj 2015
Ett allmänt utrymme beräknas som 2,0 %, 2,3 % respektive 2,5 % av summan av fasta kontanta lönen för tjänstemän den 30 april 2013, den 30 april 2014 respektive den 30 april 2015.

Individgaranti (endast den 1 maj 2013)
Heltidsanställd garanteras, om ej annat överenskommes lokalt, vid revisionen den 1 maj 2013 lönehöjning med 220 kr. För deltidsanställd ska beloppet omräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Individgaranti ersätts med en åtgärdsplan fr.o.m. den 1 maj 2014
Parterna har enats om ett nytt löneavtal där bl.a. de olika stegen vid lönesättning har förtydligats. Chef och tjänsteman ska varje år hålla utvecklingssamtal och som sedan ska ligga till grund för ett lönesamtal.

Vi kommer tillsammans med Unionen ta fram stödmaterial för löneprocessen.

Utgångspunkten i löneavtalet är att alla medverkar till företagets verksamhet och utveckling och därmed skall ha löneökning i samband med lönerevision. En tjänsteman som inte uppvisar tillräcklig prestation eller inte når uppsatta mål kan emellertid få ingen eller märkbart låg löneökning. I de fallen ska en åtgärdsplan upprättas för berörda tjänstemän med tidplan och uppföljning av de planerade åtgärderna. Se vidare i överenskommelsens bilaga 1.

Lägsta löner
Fr o m den 1 maj 2013
Lägsta lön för 20-åringar är 15 708 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 18 201 kr/mån

Fr o m den 1 maj 2014
Lägsta lön för 20-åringar är 16 069 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 18 620 kr/mån

Fr o m den 1 maj 2015
Lägsta lön för 20-åringar är 16 471 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 19 085 kr/mån

Lägsta lönerna ska tillämpas från och med den 1 maj 2013, 1 maj 2014 respektive 1 maj 2015 under förutsättning att den anställde senast den 30 april 2013, 30 april 2014 respektive 30 april 2015 fyllt 20 respektive 24 år.

Förhandlingsordning Unionen för revisionen 2013 (se överenskommelsens bilaga 4)
Tjänstemännen ska till företaget senast den 23 augusti 2013 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av dem utsedda representanter.

Önskar tjänstemännen påkalla lokal förhandling ska företaget meddelas senast den 30 september 2013. Dessförinnan ska företaget senast den 16 september 2013 skriftligen meddela förslag till nya löner till de utsedda representanterna. De lokala förhandlingarna ska vara avslutade senast den 14 oktober 2013 och eventuell begäran om central förhandling ska ske skriftligen och påkallas senast den 28 oktober 2013.

Saknas lokal facklig representation har Unionen rätt att påkalla förhandling senast den 30 september 2013.

Lokalt löneavtal (se överenskommelsens bilaga 2)
Lokalt löneavtal anger inte hur löneökningarna ska räknas fram. Det är arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen som tillsammans kommer överens om hur förhandlingarna ska gå till, löneutrymme samt den individuella fördelningen.

Lokalt löneavtal gäller gentemot Unionen som en alternativ möjlighet till det traditionella sättet att revidera lönerna.

Förhandlingsordning för revisionen 2013, lokalt löneavtal
Arbetsgivaren ska senast den 23 augusti 2013 till lokal tjänstemannapart anmäla sitt önskemål att tillämpa lokalt löneavtal. Om de lokala parterna kommer överens om att fortsätta att tillämpa lokalt löneavtal ska en förhandlingsordning upprättas, dvs när förhandlingarna ska starta och när de ska vara avslutade.

Om de lokala parterna med eller utan rådgivning från de centrala parterna inte kan träffa överenskommelse ska förhandlingar inledas senast den 16 september 2013 enligt det centrala löneavtalet.

Lokalt löneavtal har samma giltighetstid som det centrala löneavtalet och upphör att gälla vid samma tidpunkt som det centrala avtalet oavsett reglering.

Ett exempel på pottfördelning finns här.

2. ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Förändringar framgår av bilaga 3 till originalöverenskommelsen.

Allmänna villkor
Följande ändring sker i de allmänna anställningsvillkoren:

11.5.2 Föräldralönens storlek
Det införs ett ytterligare steg som innebär att föräldralön utges för sex månader med 180 föräldralöneavdrag för den som varit anställd i fem år eller fler för föräldraledighet som påbörjas den 1 maj 2013 eller senare.

Arbetsgrupper
I avtalsförhandlingarna har Unionen yrkat att en rätt till deltidspension införs samt att en särskild pensionsavsättning ska göras under avtalsperioden. Almega tjänsteföretagen och Medieföretagen har som tidigare meddelats motsatt sig en sådan kostnadsdrivande och komplicerad konstruktion.

Parterna är överens om att tjänstemän i framtiden generellt sett kommer att vara yrkesverksamma högre upp i åldrarna än idag. Detta innebär att arbetsmarknaden står inför stora förändringar som på olika sätt innebär utmaningar. Parterna vill skapa ett kollektivavtal för tjänstemän som på bästa tänkbara sätt svarar upp mot företagens utmaningar. Avtalet ska vara attraktivt och det självklara valet för företag och anställda.

Mot bakgrund av detta har parterna kommit överens om att en partsgemensam arbetsgrupp ska utreda och analysera förutsättningarna för förändringar i kollektivavtalet som är möjliga för att förena både företagens intresse av effektiv generationsväxling med tjänstemännens önskemål om ett hållbart längre arbetsliv. Gruppen ska särskilt beakta långsiktiga konsekvenser och kostnader som en förändring medför för företagen och tjänstemän inom avtalsområdet.

En andra partsgemensam arbetsgrupp skall tillsättas med uppdrag att utveckla, förtydliga och förenkla mellanvarande förhandlingsordning.

Har du frågor som rör Tjänstemannaavtalet (fd HTF) är du alltid välkommen att kontakta oss.