Nytt avtal med Unionen, avtalsområde Telekom

Den 24 maj tecknade IT&Telekomföretagen inom Almega avtal med Unionen för avtalsområde Telekom. Avtalet är treårigt och gäller fr o m 1 april 2013 t o m 31 mars 2016. Här följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen.

Löner
Parterna i detta avtal är överens om att använda hela avtalsvärdet på 3 år om 6,8% till löneutrymmet.

Precis som i tidigare avtal utgår lönerevisionen från företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Om inte arbetsgivare och lokal facklig organisation kan enas ökas lönerna för Unionens medlemmar med 2,0 % 1 april 2013 och med 2,4% 1 april 2014 och med 2,4% 1 april 2015.

Lönerevisionsdatum är den 1 april för vardera år, om inte de lokala parterna kommer överens om annat datum.

Avtalets lägstalöner är uppräknade med  med 2,0 % 1 april 2013 och med 2,4% 1 april 2014 och med 2,4% 1 april 2015.

För övrigt har parterna kommit överens om att inte göra några förändringar i löneavtalet.

Anställningsvillkor
Parterna har överenskommit om ändringar av anställningsvillkor som följer:

§ 10 mom 1 Obekväm arbetstid
Redigering har gjorts i kapitlet om obekvämstillägget, dock har ingen ändring gjorts i sak eller värde.

§ 13 Föräldraledighet
Ny lydelse i stycke 5, andra meningen:
För den som har tre års oavbruten anställning hos arbetsgivaren före den första dagen av föräldraledighet utges ersättning för sex trettiodagarsperioder.

§ 16 Giltighetstid får följande nya lydelse:
Avtalet om löner och allmänna villkor gäller för tiden 1 april 2013 – 31 mars 2016. Avtalen kan sägas upp för den tredje avtalsperioden (1 april 2016 – 31 mars 2016). Sådan uppsägning ska ske senast den 30 september 2014.

Efter giltighetstidens utgång gäller avtalet med en veckas ömsesidig uppsägningstid.

Ersättningar

De fasta ersättningarna i avtalet (Restid, Ob, Jour, Beredskap, Höjdrisktillägg) räknas upp med med 2,0 % 1 april 2013 och med 2,4 % 1 april 2014 och med 2,4 % 1 april 2015.

Arbetsgrupper:

• Förutsättningslöst utreda och analysera förutsättningarna för förändringar i kollektivavtalet gällande möjligheterna att förena både företagens intresse av effektiv generationsväxling med tjänstemännens önskemål om ett hållbart längre arbetsliv.
• Gällande utveckling av avtalets arbetstidsbestämmelser.
• Översyn av förhandlingsordningen.
• Arbetsmiljö

• Lönebildning
• Årliga uppföljning av avtalet (Centrala parter)
• Lönekonferenser/utbildningar inför lönerevisionen 2014
• Utreda förutsättningarna för att göra en partsgemensam tillämpningsanvisning
 
Länkar till överenskommelsen med bilagor hittar du här:

Protokoll
Bilaga 1 - Löneavtal
Bilaga 2 - Ändringar av anställningsvillkor

Avtalstryck

Nya avtal kommer att tryckas inom kort.  Ett exemplar skickas ut så fort avtalen är klara. Fler kommer finnas att beställa i webbshopen på almega.se