Nytt avtal med Unionen, avtalsområde IT

Den 24 maj tecknade IT&Telekomföretagen inom Almega avtal med Unionen, för avtalsområde IT. Avtalet är treårigt och gäller fr o m 1 april 2013 t o m 31 mars 2016.
Här följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen.

Löner
Parterna är överens om att använda hela avtalsvärdet för 3-årsperioden, uppgående till 6,8 %,  till löneökningar.

Precis som i tidigare avtal utgår lönerevisionen från företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Om inte arbetsgivare och lokal facklig organisation kan enas ökas lönerna för Unionens medlemmar med 2,0 % 2013-04-01, med 2,4 % 2014-04-01och med 2,4 % 2015-04-01.

Lönerevisionsdatum är den 1 april, om inte de lokala parterna kommer överens om annat datum.

För övrigt har parterna kommit överens om att inte göra några förändringar i löneavtalet.

Anställningsvillkor
Parterna har överenskommit om ändringar av anställningsvillkor som följer:

7 Föräldralön samt tillfällig vård av barn

4:e stycket får följande lydelse:
Ersättning utges för två sådana trettiodagarsperioder. För den som har tre års oavbruten anställning hos arbetsgivaren före den första dagen av föräldraledighet utges ersättning för sex trettiodagarsperioder. Ersättning utges ej på lönedelar över 15 prisbasbelopp.

Övrigt
Avtalen kan sägas upp för tredje avtalsperioden (1 april 2015 – 31 mars 2016). Sådan uppsägning ska ske senast den 30 september 2014.

Arbetsgrupper
Arbetsgrupp som förutsättningslöst ska utreda och analysera förutsättningarna för förändringar i kollektivavtalet gällande möjligheterna att förena både företagens intresse av effektiv generationsväxling med tjänstemännens önskemål om ett hållbart längre arbetsliv.

Arbetsgrupp gällande utveckling av avtalets arbetstidsbestämmelser

Arbetsgrupp för att se över förhandlingsordningen

Lönebildning
Parterna har på avtalsnivå överenskommit om följande partsgemensamma aktiviteter.
• Uppföljning av avtalet (Centrala parter)
• Lönekonferenser / utbildningar inför lönerevisionen 2014
• Utreda förutsättningarna för att göra en partsgemensam tillämpningsanvisning

Överenskommelsen hittar du här:

Protokoll
Bilaga 1 - Löneavtal
Bilaga 2 - Anställningsvillkor

Avtalstryck
Nya avtal kommer att tryckas inom kort. Ett exemplar skickas ut så fort avtalen är klara. Fler kommer finnas att beställa i webbshoppen på almega.se