Nytt avtal med Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Unionen - Svenska Teknik&Designföretagen

Den 11 maj tecknade parterna Almega Tjänsteförbunden Svenska Teknik&Designföretagen, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Unionen nya avtal om löner och allmänna anställningsvillkor.

Nedan följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen. Förhandlingsprotokoll, löneavtal och förändringar i anställningsvillkor finns här.

Det är ett ettårigt avtal som löper under perioden den 1 april 2012 till den 31 mars 2013.

Löner

Lönerevisionen sker per den 1 april 2012, om inte lokala parter har kommit överens om annat.

Liksom tidigare avtal sker lönerevisionen från företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Lönemodellerna är således oförändrade.

Sveriges Ingenjörer: Inga förändringar avseende lönemodell, det är fortsatt lokal lönebildning.

Sveriges Arkitekter: Inga förändringar avseende lönemodell, det är fortsatt lokal lönebildning.

Unionen: Inga förändringar avseende lönemodell. Om arbetsgivare och lokal facklig organisation inte kommer överens om löneökningar, innehåller avtalet med Unionen en stupstock. Stupstocken innebär att en lönepott om 2,6 % bildas för Unionens medlemmar.

Löneavtalets lägstalöner, som enbart finns i löneavtalet med Unionen, gäller fr o m den 1 april 2012 och är 15 877 kronor för den som har fyllt 18 år, respektive 16 984 kronor för tjänsteman med ett års sammanhängande anställning vid företaget. Precis som tidigare kan en lägre lön tillämpas under tolv månader om de lokala parterna träffar en överenskommelse om detta.

Avlösning individuella kompetenskonton

I överenskommelsen om nytt avtal för avtalsperioden 1 april 2010 – 31 mars 2012 avseende Unionen, ingick en skrivning om att 0,2 % skulle avsättas för det fall att ett system för individuella kompetenskonton infördes. Ett sådant system infördes aldrig. Parterna har fört långa diskussioner i årets förhandlingar om hanteringen av frågan.

En avlösning med 0,2 % sker under 2012.
Enligt § 6 p. 6.3.1 i det nya avtalet ska de lokala parterna i löneprocessen för 2012, besluta om hur värdet av de 0,2 % för utbildning och kompetenssparande ska hanteras. I de fall de lokala parterna inte kommer överens ska de 0,2 % läggas på stupstocken.

Det är viktigt att dokumentera hanteringen av de 0,2 % för att inte riskera ytterligare krav.

Allmänna anställningsvillkor

Provanställning

Nya regler om provanställning införs i avtalet. De gamla reglerna begränsade möjligheten till provanställning, till den som inte hade varit prövad i befattningen. De nya reglerna är mer flexibla. Reglerna om att avsluta en provanställning kvarstår som tidigare.

Överenskommen visstidsanställning

Reglerna har ändrats. Den nya skrivningen ger företagen en möjlighet att välja modell. Antingen kan företaget välja att ha högst fem anställda på anställningsformen, alternativt kan företaget välja att ha en anställd på anställningsformen per driftsenhet.

Den nya regeln:

"En arbetsgivare får vid en och samma tidpunkt ha högst fem arbetstagare anställda med överenskommen visstidsanställning. Företag med två eller flera driftsenheter har som alternativ rätt att ha en arbetstagare anställd med överenskommen visstidsanställning per driftsenhet, dock alltid minst fem totalt".

Regeln innebär att om ett företag har flera kontor, kan företaget välja modell, antingen välja modellen med fem anställda på överenskommen visstidsanställning inom hela företaget (organisationsnumret) eller istället välja att ha en anställd på anställningsformen per driftsenhet.

Ny Bilaga 3 avseende Riktlinjer för lokalt fackligt arbete

Riktlinjer för lokalt fackligt arbete har tagits fram och kan användas i de företag där lokal lönebildning tillämpas. Riktlinjerna har inte status av kollektivavtal och kan inte heller bli föremål för skadestånd.

Avtalstryck

Nya avtal kommer att tryckas inom kort. Ett exemplar skickas ut när avtalen är klara. Därefter kan fler avtal beställas i webbshoppen på almega.se.

Vid frågor angående avtalets närmare innebörd är du välkommen att höra av dig till våra förhandlare på Almega Tjänsteförbunden Svenska Teknik&Designföretagen - se kontaktpersonsrutan.