Nytt avtal med SRAT för gym och friskvårdsföretag

Den 10 september 2013 träffade Almega Tjänsteföretagen ett avtal
med SRAT om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden den
1 september 2013 – 31 augusti 2016.

Överenskommelsen inklusive bilagor kan läsas här.

Avtalet innehåller bl.a. följande:

  • Avtalsperiod 36 månader med ett totalt avtalsvärde om 6,8 %
  • Lönerevision med ett allmänt utrymme om totalt:
    1 september 2013: 2,0 %, 1 september 2014: 2,3 %, 1 september 2015: 2,5 %
  • Ingen individgaranti
  • En sjätte föräldralönemånad


1. LÖNER

Centralt löneavtal – lönerevision per den 1 september 2013, 1 september 2014 och den 1 september 2015.
Ett allmänt utrymme beräknas om 2,0 % , 2,3 % respektive 2,5 % av summan av fasta kontanta löner den 31 augusti 2013, den 31 augusti 2014 respektive den 31 augusti 2015.

Förhandlingsordning vid lönerevision (se överenskommelsen bilaga 2)
Företaget ska senast den 30 november 2013, den 31 augusti 2014 respektive den 31 augusti 2015 till den anställde lämna ett skriftligt meddelande om den nya lön som avses utgå.

Önskar den anställde påkalla lokal förhandling rörande den meddelade lönen, ska sådan begäran lämnas till företaget senast en vecka efter att den anställde fått meddelandet.

Frågan kan hänskjutas till central förhandling hos Almega Tjänsteföretagen och SRAT senast 14 kalenderdagar från det att den lokala förhandlingen avslutades.
 

2. ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Förändringar framgår bilaga 1 till orginalöverenskommelsen

Följande ändring sker i de allmänna anställningsvillkoren:

§ 9.5.1 Villkor för föräldralön
Det införs ytterligare ett stycke med följande lydelse:

Ansökan om föräldraledighet för perioden den 1 juni till den
31 augusti respektive år bör inges i samband med semesteransökan till arbetsgivaren, det vill säga normalt senast den 1 mars.

§ 9.5.2 Föräldralönens storlek
En femte strecksats införs och den fjärde strecksatsen ändras enligt följande:

Om  arbetstagaren har varit anställd i fyra men inte fem år i följd utgörs föräldralönen av

  • Fem månadslöner minus 150 föräldralöneavdrag beräknat per dag enligt denna paragraf.

Om arbetstagaren har varit anställd i fem år i följd eller mer utgörs föräldralönen av

  • Sex månadslöner minus 180 föräldralöneavdrag beräknat per dag enligt denna paragraf.


Partsgemensamt arbete
Parterna har kommit överens om att identifiera vilka frågeställningar som är specifika för branschen samt att påbörja arbetet med tillämpningsanvisningar.


Har du frågor som rör Gym och friskvårdsavtalet är du alltid välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning

Patrik Eidfelt och Anna Romare